PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
VS Národ sobě 1818-1918 - AHS111042
Anglický název: The Nation for Itself 1818-1918
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS333061
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Kristýna Kosinová (19.09.2013)
"Národ sobě" - emancipace české společnosti 1818-1918
Výběrový seminář v akademickém roce 2013/2014
Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.

Výběrový seminář nabídne možnost dokončit již rozběhnuté závěrečné práce a mohou tu začít vznikat i práce nové.

Záběr bude pokrývat chronologicky stoleté období, jehož mezníky jsou
vznik Národního muzea (1818) na počátku a
vznik samostatné Československé republiky na jeho konci (1918).
Soustředíme se zejména na kulturní a spolkový život české veřejnosti,
ale také na hospodářský vývoj, rozvoj v oblasti školství a vědy.
V případě zájmu (a časových možností) studentů budou součástí výuky také exkurze.

Základní okruhy témat:
• Vymezení problematiky, seznámení s literaturou
• "Místo Musám posvěcené" - Idea Národního muzea v české společnosti
• "Osvětou k svobodě" - Matice česká i další pokusy o vydávání a distribuci české literatury
• "Je-li ctí vysokou, dobrou knihu napsat, jest rovněž ctí ne nízkou, získati dobré knize čtenáře" (V. Hálek) - čtenářské společnosti, subskripce, politika nakladatelů, dominující osobnosti
• "Emancipace exkluzivity" - Průmyslová jednota, Měšťanská beseda a další předbřeznové spolkové aktivity české společnosti
• "Škola mé štěstí" - rozvoj jednotlivých typů školství s důrazem na prosazování výuky v národním jazyce (až do rozdělení univerzity); rozdělit na dvě přednášky
• "Škola občanské odpovědnosti" - působení Karla Havlíčka
• "Základem svobodného státu je svobodná obec"
• "Národ sobě" - idea Národního divadla v české společnosti
• Národ ve veřejném prostoru- kavárny, hostince, výlety, oslavy, bály, ale také pohřby
• Národní slavnosti - demonstrace sebevědomí
• "Tužme se" - vznik Sokola a jeho význam pro českou veřejnost
• "Svůj k svému" - hospodářská emancipace české společnosti
• Národní obranné jednoty
• Pojmenovat svůj svět - vznik české odborné terminologie
• "V práci a vědění je naše spasení" - idea české encyklopedie (Riegrův slovník naučný, Ottův slovník naučný)
• "Moravané nebo Češi?"- emancipace na Moravě
• "České vysoké školy bez české akademie jsou nemožny" - vznik České akademie věd a umění
• Výstavní hnutí v devadesátých letech - Jubilejní, Národopisná a další. Vlna zakládání regionálních muzeí - aktivní zapojení studentů
• Manifest(y) českých spisovatelů (1917-1918)

podle zájmu studentů exkurze, návštěva výstavy atd.

Doporučená literatura
(upozorňuji pouze na základní tituly, mnohé další budou doplněny v jednotlivých přednáškách):
Černý František, Kapitoly z dějin českého divadla, Praha 2000
Červinka František, Český nacionalismus XIX. století, Praha 1965
České národní aktivity v pohraničních oblastech první Československé republiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Slezský ústav Slezského zemského muzea, Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy 2003
Čeští spisovatelé a vznik republiky. K 80. výročí ČSR (=Literární archiv 30), Praha 1998
Dějiny Univerzity Karlovy I-IV, věd. red. František Kavka - Josef Petráň, Praha 1995-1997
Divadlo v české kultuře 19. století. Studie a materiály (usp. Milena Freimanová), Praha 1985
Havlíček Karel, jakýkoli výbor z díla
Heller Servác, Jubileum velké doby. Obraz našeho rozmachu před 50 lety. Založení Národního divadla roku 1868, Praha 1918
Hlavačka Milan - Kolář František, Jubilejní výstava 1891. Praha 1991
Hlavačka Milan, Zlatý věk české samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech 1862-1913, Praha 2006
Hroch Miroslav, Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Voelkern Europas. Eine vergleichende Analyse zur gesellschaftlichen Schichtung der patriotischen Gruppen (= AUC, Ph. et Hist. Monographia 24), Praha 196
Hroch Miroslav, K otázce sociální skladby českého čtenářského publika v době předbřeznové, Husitský Tábor 6-7, 1983-84, s. 227- 237
Hroch Miroslav, Na prahu národní existence. Touha a skutečnost, Praha 1999
Hroch Miroslav, Národy nejsou dílem náhody, Praha 2009
Jakubec Ivan, Jindra Zdeněk, Dějiny hospodářství českých zemí, Praha 2006
Jiránek Tomáš, Projevy hospodářského nacionalismu v obchodních a živnostenských komorách v českých zemích 1850-1918, Pardubice 2004
Klepl Josef (ed.), Sto let Jednoty k povzbuzení průmyslu v Čechách 1833-1933, Praha 1934
Müller K., jr. Heslo "Svůj k svému" v hospodářské emancipaci české společnosti. Česká společnost, nacionalismus a národní hospodářství. In: Střední Evropa 1999, č. 89, s. 109-123, č. 90, s. 88-104
Myška Milan, Rytíři průmyslové revoluce. Šest studií k dějinám podnikatelů v českých zemích, Ostrava 1997
Brouček Stanislav, Mýtus českého národa aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895. Praha 1996
Nolte Claire E., The Sokol in the Czech Lands to 1914. Training for the Nation, New York, 2002
Novotný Jan, Sokol v životě národa, Praha 1990
Pešek Jiří (vyd.), Pražské slavnosti a velké výstavy. Sborník příspěvků z konferencí Archivu hl. m. Prahy 1989, 1991 (=Documenta Pragensia XII), Praha 1995
Pokorný Jiří, Odkaz Josefa Hlávky, Praha 2006
Pokorný Jiří - Rak Jiří, Öffentliche Festtage bei den Tschechen, in: BRIX, Emil (ed.), Der Kampf um das Gedächtnis: Öffentliche Gedenktage in Mitteleuropa, Wien - Köln - Weimar: Böhlau Verlag, 1997, s. 171-187.
Řepa Milan, Moravané nebo Češi? Vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. století, Brno 2001
Sklenář Karel, Obraz vlasti, Praha 2001
Svobodová Blanka, Slavnost svěcení spolkového praporu jako projev národně politické aktivity na přelomu 60. - 70. let 19. století v Praze, Documenta Pragensia 12, 1995, s. 203-214
Šafránek Jan: Školy české. Obraz jejich vývoje a osudů, I - II, Praha 1913 - 1918
Šima Karel, "Člověk nestojí za nic, nenadchne-li ho blízkost velkého muže." Personifikace významového prostoru národních oslav 60. a 70. let 19. století. Theatrum historiae 3, 2008, s. 201-233.
Šimůnková Alena, Měšťanská beseda ve střetu zájmů: politizace a nacionalizace pánského klubu, in: Kuděj 1-2, 2005
Štaif Jiří, Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851, Praha 2005
Thon Jan, Osvětou k svobodě, Praha 1948
Winters Stanley B., Sto let českého encyklopedismu 1860-1959: od F. L. Riegera a Jana Otty k T. G. Masarykovi a Bohumilu Němcovi, Časopis Matice moravské 121, 2002, č. 2, s. 339-398
Vondráček Karel, 1884-1934. 50 let Národní jednoty pošumavské, Praha 1934
Zahra Tara, Kidnapped souls. National indifference and the battle for children in the Bohemian Lands, 1900-1948. Ithaca et al. 2008

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK