PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hospodářské dějiny (od poloviny 18. století do r. 1945) A - AHS111010
Anglický název: Economic History (from the middle of the 18th Century to 1945) A
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, --- [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS110024
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Korekvizity : AHS111024
Anotace -
Kurs se odvíjí ve dvou hlavních liniích. První poskytuje vhled do mnohovrstevného procesu formování moderního kapitalismu v celosvětovém měřítku, a to od raného novověku do současnosti. Sleduje jeho atributy, připomíná regionální specifika. Druhá linie výkladu je tvořena problematikou hospodářského vývoje českých zemí/Československa ve středoevropském kontextu.

Poslední úprava: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (29.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Atesty LS: ZK (ústní pohovor na základě předloženého seznamu odborné literatury)

Poslední úprava: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (10.02.2019)
Literatura

Allen, R. C.: The British Industrial Revolution in Global Perspective, Cambridge: Cambridge University Press 2009

Aldcroft, D. H.: The European Economy 1914-1990. 3. ed. London, Routledge 1993

Ashworth, W.: A short History of the International Economy since 1850. 3. ed. London, Longman 1991

Beranová M. - Kubačák A.: Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě, Praha, Libri 2010

Berend, I.T.: An Economic History of Twentieth-Century Europe. Economic Regimes from Laissez-Faire to Globalisation, Cambridge/New York…, Cambridge University Press 2006

Brňovják, J. - Zářický, A. (edd.): Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století.Ostrava, Ostravská univerzita 2008

Cameron, R.: Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné po současnost. Praha, Victoria Publishing 1996

Chandler, D. E., Amatori, F., Mikino, T.: Big Business and the wealth of Nations, Cambridge: Cambridge University Press 1997

Clark, G.: A Farewell to Alms. A Brief Economic History of the World, Princeton/Oxford, Princeton University Press 2007

Fischer, W. u. a. (Hrsg.): Handbuch der europäischen Wirtschafts-und Sozialgeschichte.       Bd. 6. Stuttgart, Klett-Cotta 1987

Geršlová, J.: Hospodářská minulost českých zemí. I. díl - Období od poloviny 19. století do druhé světové války. Ostrava, VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta 1997

Geršlová J.: Co se skrývá pod značkou. Historická encyklopedie podnikatelů. Praha, Professional Publishing 2011

Geršlová J.: Dějiny moderního podnikání. Praha, Professional Publishing 2012

Geršlová, J., Sekanina, M.: Hospodářská minulost českých zemí. II. díl - Období od roku 1938 do konce 80. let. Ostrava, VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta 1997

Hlavačka, M.: Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce. Praha, Academia 1990

Hlavačka M. a kol.: České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době, díl I., Praha, Historický ústav 2014

Horská, P, Maur, E, Musil, J: Zrod velkoměsta, Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha: Paseka 2002

Jakubec I.: Československo-německé dopravněpolitické vztahy v období studené války se zvláštním zřetelem na železnici a labskou plavbu, Praha, Karolinum, 2006

Jakubec I. - Jindra Z. (ed.): Dějiny hospodářství českých zemí od počátků industrializace do konce habsburské monarchie, svazek 1-2, Od počátku insdustrializace, Praha, Karolinum - Univerzita Karlova v Praze 2006

Jakubec I. - Jindra Z. (eds.): Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie. Praha, Karolinum 2015

Jančík D.: Třetí říše a rozklad Malé dohody. Hospodářství a diplomacie v Podunají v letech 1936-1939, Praha, Karolinum, 1999

Jančík D. - Kubů E. (ed.): Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859-1945), Praha, Dokořán, 2011

Jančík D. - Štolleová B.: Pivo, zbraně i tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí. Praha, Maxdorf 2014

Kaser, M. C., Radice, E. A. (eds.): The Economic History of Eastern Europe 1919-1975. Volume I., II., III. Oxford, Clarendon Press 1986

Kubů E.: Německo - zahraničně politické dilema Edvarda Beneše, Praha, Karolinum 1994

Kubů E., Pátek J. a kol.: Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. Praha, Karolinum - Univerzita Karlova v Praze 2000

Kubů E. - Šouša J. (ed.): Finanční elity v českých zemích (Československu 19. a 20. století, Praha, Dokořán, 2008

Kubů E. - Soukup J. - Šouša J. (eds.): Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století. Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace. Praha - Ostrava, FF OU Ostrava - Nová tiskárna Pelhřimov 2015

Kubů E. - Lorenz T. - Miller U. - Šouša J. (Hg.): Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa, Berlin - Praha, Dokořán - Berliner Wissenschaftsverlag - Univerzita Ostrava 2013

Lacina, V.: Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. Praha, Academia 1984

Lacina, V.: Formování československé ekonomiky 1918-1923. Praha, Academia 1990

Lacina, V.: Hospodářství českých zemí 1880-1914. Praha, Historický ústav AV ČR 1990

Lacina V. - Pátek J. (ed.): Dějiny hospodářství českých zemí od počátku industrializace do současnosti, sv. III - Obdobé první Československé republiky a německé okupace 1918-1945, Praha, Karolinum, 1995

Lees, A.: Cities and the Making of Modern Europe: 1750-1914, Cambridge: Cambridge University Press 2006

Luiten van Zanden, J.: The Long Road to the Industrial Revolution. The European Economy in a Global Perspective 1000-1800, Leiden-Boston: Brill 2009

Maddison, A.: Monitoring the World Economy 1820-1992. Paris, OECD 1995

Matis, H., Stiefel, D.: Die Weltwirtschaft. Struktur und Entwicklung im 20. Jahrhundert. Wien, Überreuter Wirtschaft 2002

Myška, M.: Rytíři průmyslové revoluce. Šest studií k dějinám podnikatelů v českých zemích. Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 1997

Myška M.: Region a industrializace. Studie k dějinám industrializace Slezska (1800-1918). Ostrava, OU Ostrava 2014

Paulinyi, A.: Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky. Praha, ISV 2002

Petráň, J., Petráňová, L.: Rolník v evropské tradiční kultuře. Praha, Set out 2000

Pogány, A., Kubů, E., Kofman, J.: Für eine Nationale Wirtschaft. Ungarn, Die Tschechoslowakei und Polen  vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg. Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 16. Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag 2006

Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 1. díl. Období 1918-1945, Brno, Doplněk 2004

Půlpán, K.: Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990.     I. a II. díl. Praha, Karolinum - Univerzita Karlova v Praze 1993

Popelka, P.: Zrod moderního podnikatelstva. Bratři Kleinové a podnikatelé v českých zemích a Rakouském císařství v éře kapitalistické industrializace. Ostrava, FF OU v Ostravě 2011

Rákosník J. - Noha J.: Kapitalismus na kolenou. Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934, Praha, Auditorium 2012

Sekanina, M.: Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu    a některá její východiska. Praha, Libri 2004

Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (Vývoj-současnost-výhledy), Slaný, Meandrium 2007

Schultz, H., Kubů, E. (eds): History and Culture of Economic Nationalism in East Central Europe. Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 14. Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag 2006

Stellner, F. a kol.: Hospodářské dějiny (16.-20. století). Praha, Oeconomica - VŠE v Praze 2006

Šouša J.: Mezi brázdou a bankovním úvěrem. O agrárních a peněžních dějinách 19. a 20. století, Praha - Pelhřimov, Národní archiv Praha - Nová tiskárna Pelhřimov 2012

Štolleová B.: Pod kuratelou Německé říše. Zemědělství Protektorátu Čechy a Morava. Praha, Karolinum 2014

Teichová, A.: Mezinárodní kapitál a Československo v letech 1918-1938. Praha, Karolinum - Univerzita Karlova v Praze 1994

Teichová, A.: Německá hospodářská politika v českých zemích v letech 1939-1945. Praha, VŠE Praha 1998

Tomeš, Z. a kol.: Hospodářská politika 1900-2007, Praha, C.H.Beck 2008

Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny. Praha, Oeconomica - VŠE v Praze 2003

Vencovský, F., Jindra, Z., Novotný, J., Půlpán, K., Dvořák, K. a kol.: Dějiny bankovnictví       v českých zemích. Praha, Bankovní institut 1999

Zářický, A.: Rothschildové a ti druzí. Dějiny podnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou. Ostrava, FF OU v Ostravě 2005

Poslední úprava: Jančík Drahomír, prof. PhDr., CSc. (13.12.2015)
Sylabus

ZS

 1. Hospodářská a sociální změna v období přechodu od feudalismu k ranému kapitalismu - období tzv. protoindustrializace (do konce 18. století).
 2. Fenomén industrializace (průmyslová revoluce, agrární revoluce, demografická revoluce, revoluce v infrastruktuře).
 3. Období hospodářského liberalismu (charakteristika kapitalismu volné soutěže, koloniální expanze, základní rysy hospodářského vývoje čelných států světa).
 4. Od zformování systému tzv. organizovaného kapitalismu k první světové válce (vznik světového hospodářství, základní rysy hospodářského vývoje evropských velmocí a USA).
 5. Nástup modernizačních procesů v periferních částech světové ekonomiky, jejich diferenciace a vývoj
 6. Protoindustrializace v českých zemích (střední Evropě)
 7. Proces industrializace ve střední Evropě a jeho zvláštnosti
 8. Venkovská společnost a její proměny ve druhé polovině 19. stol.
 9. Urbanizace, služby, konsum
 10. Hospodářské cykly, podnikatelé, podnikání
 11. První světová válka, její příčiny, nastolení válečných ekonomik, mocenskopolitické a ekonomické důsledky
 12. Válečná ekonomika Rakouska-Uherska a sociálněekonomický pohyb v české společnosti

 

LS

 1. Světová ekonomika mezi dvěma válkami, hospodářské cykly a vývojové tendence
 2. Hospodářsko-politické důsledky první světové války
 3. Modernizace, racionalizace a zrod konzumní společnosti ve Spojených státech
 4. Světla a stíny hospodářské konjunktury dvacátých let
 5. Autoritativní politické systémy (sovětský, fašistický, nacionálně-socialistický) a jejich hospodářské fungování
 6. Světová hospodářská krize, její regionální specifika a modely řešení
 7. Válečná ekonomika 1939 - 1945 (ekonomiky válčících zemí, hospodářské důsledky okupační politiky nacistického Německa, fašistické Itálie a Japonska)
 8. Fáze hospodářského vývoje první republiky, problémy její hospodářské integrace
 9. Formování ekonomiky československého státu
 10. Hospodářská konjunktura v Československu ve "zlatých dvacátých letech" a její limity
 11. Dopad světové hospodářské krize na Československo a hledání východiska
 12. V područí Třetí říše - exploatace a germanizace českého hospodářského prostoru

 

Poslední úprava: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (18.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK