PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
České raně novověké dějiny (od počátku 16. do konce 18. stol.) - AHS110053
Anglický název: Czech Early Modern History (from the beginning of 16th to end of 18th Century)
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.
doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D. (13.09.2023)
Cílem dvousemestrálního cyklu kurzovních přednášek je rozšířit a utřídit znalosti studentů o všech klíčových politických, sociálních, hospodářských a náboženských aspektech českých dějin v období raného novověku (ca 1526–1792), a to v kontextu středoevropských, evropských, popř. i světových dějin. Přednášky jsou řazeny vesměs chronologicky a součástí výkladu je i základní historiografický přehled k jednotlivým tématům. Účast na přednáškách není povinná, ani kontrolovaná. Rozsah přednesené látky ale tvoří základ pro zkoušku uzavírající tento předmět.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D. (26.02.2024)

Zimní semestr – program (období 1526–1620)

1) 4.10.2023 (Jaroslava Hausenblasová, Daniela Tinková, Jan Zdichynec): Zahajovací přednáška – úvod do studia českých dějin raného novověku

2) 11.10.2023 (J. Hausenblasová): Nástup Habsburků na český trůn

3) 18.10. 2023 (J. Zdichynec): Náboženské poměry a jejich proměny do r. 1575

4) 25.10. 2023 (J. Hausenblasová): Stavovský stát

5) 1.11. 2023 (J. Hausenblasová): Ekonomický a sociální vývoj doby předbělohorské

6) 8.11. 2023 (Eduard Maur): Demografický a národnostní vývoj zemí Koruny české v době předbělohorské

7) 15.11. 2023 (J. Hausenblasová): První krize habsburské monarchie 1547

8) 22.11. 2023 (J. Hausenblasová): Konsolidace panovnické moci

9) 29.11. 2023 (J. Zdichynec): Humanistická kultura v českých zemích

10) 6.12. 2023 (J. Hausenblasová): Vláda Rudolfa II. 1576–1612

11) 13.12. 2023 (J. Hausenblasová): Praha a české země jako královské/císařské sídlo

12) 20.12. 2023 (J. Hausenblasová): Cesta ke stavovskému povstání

13) 3.1. 2024 (J. Hausenblasová): Stavovské povstání 1618–1620

14) 10.1.2024 (J. Hausenblasová): Bitva na Bílé Hoře - přednáška se nekonala

Letní semestr – program (období 1620–1792)

1) 22.2.2024 (J. Hausenblasová): Stavovské povstání a bitva na Bílé hoře

2) 29.2.2024 (J. Zdichynec): Politický a státoprávní vývoj po bitvě na Bílé hoře. Třicetiletá válka a české země

3) 7.3.2024 (J. Zdichynec): Rekatolizace v českých zemích

4) 14.3.2024 (E. Maur): Demografický a národnostní vývoj českých zemí v době pobělohorské (ca 1620–1792)

5) 21.3.2024 (J. Zdichynec): Baroko

28.3.2024 – děkanské velikonoční volno

6) 4.4.2024 (D. Tinková): a) Hospodářský vývoj českých zemí (2. pol. 17. – 1. polovina 18. stol.); b) Otázka poddaných, roboty a „nevolnictví“

7) 11.4.2024 (D. Tinková): Mezinárodní postavení habsburské monarchie a centralizační reformy v 1. polovině 18. století

8) 18.4.2024 (D. Tinková): Osvícenský (reformní) absolutismus

9) 25.4.2024 (D. Tinková): Josefínské reformy 

10) 2.5.2024 (D. Tinková): Leopoldinská epocha – pokračování „absolutismu“ nebo náznak alternativ?

11) 9.5.2024 (D. Tinková): Osvícenství v českých zemích jako intelektuální a společenský proud

12) 16.5.2024 (D. Tinková): Počátky „obrození“

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D. (13.09.2023)

Zkouška, při níž jsou ověřovány faktografické znalosti a schopnost zasadit je do širších souvislostí, probíhá na základě sylabu předmětu a probrané látky v přednáškách, popř. cvičeních. Tyto základní znalosti si studenti rozšiřují studiem přehledových prací (syntéz), např. příslušných svazků Velkých dějin zemí Koruny české – viz seznam doporučených pramenů a literatury.

Podmínkou pro zahájení zkoušky je odevzdání prostudované literatury (min. 20 titulů), tj. alespoň deseti tematických odborných (!) monografií, čtyř pramenných edic a libovolného počtu odborných (!) studií k přednášené problematice dle vlastní volby. Při výběru se lze inspirovat buď tituly v níže uvedeném seznamu, případně dalšími, zmiňovanými v rámci přednášek a seminářů. U studentů, kteří za zkoušku obdrží snížený počet kreditů (tři) lze tolerovat nižší množství prostudované literatury (min. však 15 titulů celkem). Součástí předkládaného seznamu studentů nejsou přehledové práce (syntézy), ani jejich jednotlivé kapitoly.

U zkoušky jsou zadávány dvě otázky, z nichž první se vztahuje k tematice z období přibližně 1526–1620 a druhá k tematice přibližně z období 1620–1792. Doporučujeme proto, aby studenti volili literaturu do seznamu tak, aby se zhruba polovina týkala období do roku 1620, druhá polovina pak období po roce 1620.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D. (13.09.2023)

Doporučené prameny a literatura k období 16. – 18. stol.

Vydané prameny:

Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám, edd. Jaroslav Čechura – Zdeněk Kárník, Praha 2002

Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích I–XXXVII, Praha 1840–1946 (pro období raného novověku zejm. svazky: VII, IX–XII, XIV–XXII, XXIV–XXX, XXXII + rejstříky)

Archiv Matouše Konečného II: „Poslušenství synovské vzkazuji Vám, můj nejmilejší pane otče“. Studium a korespondence kněžského dorostu Jednoty bratrské v letech 1610–1618, ed. Markéta Růčková, Praha 2014

Balbín, Bohuslav: Krásy a bohatství české země, edd. Zdeňka Tichá – Helena Businská, Praha 1986

Balbín, Bohuslav: Rozprava krátká, ale pravdivá: obrana, přel. Milan Kopecký, Brno 1997

Berní rula, sv. I–XXXIV (jednotlivé svazky podle krajů), Praha 1949–2014

Březan, Václav: Životy posledních Rožmberků I–II, ed. Jaroslav Pánek, Praha 1985

Budovec z Budova, Václav: Antialkorán, ed. Noemi Rejchrtová, Praha 1989

Bydžovský z Florentina, Marek: Svět za tří českých králů. Výbor z kronikářských zápisů o letech 1526–1596, ed. Jaroslav Kolár, Praha 1987

Dačický z Heslova, Mikuláš: Paměti (s úvodem Josefa Janáčka), ed. Jiří Mikulec, Praha 1996

Dějiny českého státu v dokumentech, ed. Zdeněk Veselý, Praha 1994

Deník rudolfinského dvořana – Adam ml. z Valdštejna 1602–1633, edd. Marie Koldinská – Petr Maťa, Praha 1997

Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628 – jednotlivé svazky viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Epistulae_et_acta_nuntiorum_apostolicorum_apud_imperatorem_1592%E2%80%931628

Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621–1639, ed. Lenka Bobková, Praha 1999

Der Hof Kaiser Rudolf II. Eine Edition der Hofstaatsverzeichnisse, ed. Jaroslava Hausenblasová, (Fontes Historiae Artium, IX), Prag 2002

Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje I: Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska; II: Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678–1682, edd. Zdeněk Hojda – Eva Chodějovská et al., Praha 2014

Historie o válce české 1618–1620. Výbor z historického spisování Ondřeje z Habernfeldu a Pavla Skály ze Zhoře, edd. Eduard Petrů – Josef Polišenský, Praha 1964

Hrdlička, Josef et al (edd.), Evangelické církevní řády pro šlechtická panství v Čechách a na Moravě 1520–1620, České Budějovice 2017

Die Chronik des Václav Nosidlo von Geblice (Kronika Václava Nosidla z Geblic). Aufzeichnungen aus der böhmischen Exulantengemeinde in Pirna zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Edition und Übersetzung, ed. Martina Lisá, Stuttgart 2014

Jednání a dopisy konsistoře katolické i utrakvistické I–II, ed. Klement Borový, Praha 1869

Lev Vilém z Kounic, barokní kavalír: jeho deník z cesty do Itálie a Španělska a osudy Kounické rodiny v letech 15501650, ed. František Hrubý, Brno 1987

z Nostic, Kryštof Václav: Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705, ed. Jiří Kubeš, Praha 2004

Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, ed. Zdeněk Kalista, Praha 1941

Kalista, Zdeněk (ed.): České baroko, Praha 1941

Kapihorský, Šimon Eustach: Historie kláštera sedleckého řádu svatého cistercienského, reprint Kutná Hora 2006

Komenský, Jan Amos: Labyrint světa a ráj srdce, ed. Jaroslav Kolár, Praha 1984

Komenský, Jan Amos: O sobě, edd. A. Molnár – N. Rejchrtová, Praha 1989 (2. vyd.)

Kořínek, Jan: Staré paměti kutnohorské, edd. Alexandr Stich – Radek Lunga, Praha 2000

Majestát Rudolfa II., ed. Kamil Krofta, Praha 1909

Manu propria – jednotlivé svazky viz http://www.scriptorium.cz/index.html?mid=10&wstyle=0&page=%27%27#MP

Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia – jednotlivé svazky viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Monumenta_Vaticana_res_gestas_Bohemicas_illustrantia

Nájemníci na Starém Městě pražském roku 1608. Rekonstruovaná edice shořelého rkp. 324 z Archivu hl. m. Prahy podle opisu uloženého v Archivu Národního muzea, edd. Zdeněk Hojda – Jaroslav Čechura – Martina Novozámská, Praha 1997

Nejstarší zpovědní seznamy 15701666, I (Prameny pro hospodářské a sociální dějiny I), ed. Eliška Čáňová, Praha 1973

z Nostic, Kryštof Václav: Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705, ed. Jiří Kubeš, Praha 2004

Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816, ed. Jindřich Skopec, Praha 1907

Paměti nejvyššího kancléře Království českého Viléma hraběte Slavaty od l. 1608 do 1619 I–II, ed. Josef Jireček, Praha 1866

Paměti Pavla Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku, ed. Zdeněk Vybíral, České Budějovice 2014

Pavla Skály ze Zhoře Historie česká od r. 1602 do r. 1623, sv. 1–5, ed. Karel Tieftrunk, Praha 1865–1870

Pelcl, František Martin: Paměti, Praha 1931

Prameny k českým dějinám 16. – 18. století / Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI. - XVIII. Illustrantia – jednotlivé svazky viz https://www.ff.jcu.cz/cz/fakulta/ustavy/historicky-ustav/veda-a-vyzkum/publikacni-cinnost/prameny-k-ceskym-dejinam-16-18-stoleti

Ratajová, Jana – Storchová, Lucie (edd.): Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku, Praha 2008

Ratajová, Jana – Storchová, Lucie (edd.): Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku, Praha 2009

Ratajová, Jana – Storchová, Lucie (edd.): Žádná ženská člověk není. Polarizace genderů v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století, Praha 2010

Říčan, Rudolf (ed.): Čtyři vyznání. Vyznání augsburské, bratrské, helvetské a české, Praha 1951

Sixt z Ottersdorfu: O pokoření stavu městského léta 1547, ed. Josef Janáček, Praha 1950

Skála ze Zhoře, Pavel: Historie česká, od defenestrace k Bílé hoře, ed. Josef Janáček, Praha 1984

Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna (Prameny k českým dějinám 16. – 18. století), ed. Pavel Marek, České Budějovice 2005

Sládek, Miloš (ed.): Malý svět jest člověk aneb výbor z české barokní prózy, Praha 1995

Sládek, Miloš (ed.): Svět je podvodný verbíř. Výbor z českých kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. stol., Praha 2005

Sládek, Miloš (ed.): Vítr jest život člověka aneb život a smrt v české barokní próze, Praha 2000

Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu, I–XV, Praha 1877–1854

Soupis poddaných podle víry z r. 1651, Praha (Státní ústřední archiv, jednotlivé svazky podle krajů) 1993–2001

Stránský ze Zápské Stránky, Pavel: Český stát. Okřik, ed. Bohumil Ryba, Praha 1953

Tersch, Harald (ed.): Österreichische Selbstzeugnisse des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit (14001650), Wien Köln Weimar 1998

Tichá, Zdeňka (ed.): Kroniky válečných dob, Praha 1975

Tichá, Zdeňka (ed.): Jak staří Čechové poznávali svět. Výbor ze starších českých cestopisů 14. – 17. století, Praha 1985

Tři francouzští kavalíři v rudolfínské Praze. Jacques Esprinchard, Pierre Bergeron, François de Bassompierre, edd. Eliška Fučíková – Josef Janáček, Praha 1989

Valentová Bobková, Kateřina: Consuetudines Assistentiae Germaniae 1, Praha 2011

Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny, edd. Petr Kreuz – Ivan Martinovský, Praha 2007

Vorel, Petr (ed.): Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století (Edice register listů bratří z Pernštejna z let 1550–1551), Pardubice 1997

Výběr z dokumentů k českým dějinám v období feudalismu, I: léta 1526–1546, ed. Lenka Bobková, PF Ústí nad Labem 1982

Zápisná kniha pražských stavitelů 1639–1903, ed. Ivana Ebelová (Fontes Historiae Artium IV), Praha 1996

Země dobrá, to jest země česká, edd. Ivona Kučerová – Lucie Medová, Brno 1998

Přehledové práce:

Bahlcke, Joachim: Geschichte der Oberlausitz (Herrschaft, Gesellschaft und Kultur vom Mittelalter bis zum Ende des 20. Jahrhunderts), Leipzig 2001

Bahlcke, Joachim: Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit. Die Länder der Böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526–1619), München 1994

Bělina, Pavel – Kaše, Jiří – Mikulec, Jiří – Veselá, Irena – Vlnas, Vít: Velké dějiny zemí Koruny české IX. 1683–1740, Praha 2011

Bělina, Pavel – Kaše, Jiří – Kučera, Jan P.: Velké dějiny zemí Koruny české X. 1740–1792, Praha 2001

Burke, Peter: Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2004

Bůžek, Václav a kol.: Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010

Čornejová, Ivana a kol.: Dějiny Univerzity Karlovy II. 1622–1802, Praha 1996

Čornejová, Ivana – Kaše, Jiří – Mikulec, Jiří: Velké dějiny zemí Koruny české VIII. 1618–1683, Praha – Litomyšl 2008

Čornejová, Ivana – Rak, Jiří – Vlnas, Vít: Ve stínu tvých křídel... Habsburkové v českých dějinách, Praha 1995

Dvorský, Jiří a kol.: Dějiny českého výtvarného umění II/1–2. Od počátků renesance do závěru baroka, Praha 1989

Evans, Robert J. W.: Vznik habsburské monarchie 1550–1700, Praha 2003

Fialová, Ludmila – Horská, Pavla – Kučera, Milan – Maur, Eduard – Musil, Jiří – Stloukal, Milan: Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996

Hamannová, Brigitte a kol.: Habsburkové. Životopisná encyklopedie, Praha 19961 a 20012

Hledíková, Zdeňka – JANÁK, Jan: Dějiny správy v českých zemích do roku 1945, Praha 1989

Hrbek, Jiří: Evropa a absolutismus v 17. a 18. století (1648–1789), Praha 2012

Janáček, Josef: České dějiny I/1. Doba předbělohorská 1526–1547, Praha 19681, 19712

Janáček, Josef: České dějiny I/2. Doba předbělohorská 1526–1547, Praha 19841

Janák, Jan: Dějiny Moravy III/1. 1740–1918. Hospodářský rozmach Moravy, Brno 1999

Kadlec, Jaroslav: Přehled českých církevních dějin, I–II, Praha 1991

Klápště, Jan – Šedivý, Ivan (edd.): Dějiny Česka, Praha (NLN) 2019

Koldinská, Marie – Šedivý, Ivan: Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty, Praha 2008

Lenderová, Milena – Kopičková, Božena – Burešová, Jana – Maur, Eduard (edd.): Žena v českých zemích od středověku do 20. století, Praha 2009

Macek, Josef: Jagellonský věk v českých zemích, I–IV, Praha 1992, 1994, 1998 a 1999

Mikulec, Jiří a kol.: Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě, Praha 2013

Pěkný, Tomáš: Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 19931 a 20012

Petráň, Josef a kol.: Dějiny hmotné kultury II/1–2. Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995 a 1998

Sousedík, Stanislav: Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, Praha 1997

Svatoš, Michal a kol.: Dějiny Univerzity Karlovy I. 1347/1348–1622, Praha 1995

Šedivá Koldinská, Marie – Cerman, Ivo a kol.: Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013

Tinková, Daniela: Osvícenství v českých zemích I. Formování moderního státu (1740–1792), Praha 2022

Tomek, Wácslaw Wladiwoj: Dějepis města Prahy, XI–XII, Praha 1897–1901

Válka, Josef: Česká společnost 15. – 18. století, I. Předbělohorská doba, Praha 1972

Válka, Josef: Česká společnost 15. – 18. století II. Bělohorská doba. Společnost a kultura „manýrismu“, Praha 1983

Válka, Josef: Dějiny Moravy II. Morava reformace, renesance a baroka, Brno 1996

Veber, Václav – Hlavačka, Milan – Vorel, Petr – Polívka, Miloslav – Wihoda, Martin – Měřínský, Zdeněk: Dějiny Rakouska, Praha 2002

Vorel, Petr: Velké dějiny zemí Koruny české VII. 1526–1618, Praha 2005

Winkelbauer, Thomas: Österreichische Geschichte 1522–1699. Ständefreiheit und Fürstenmacht- Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter, I–II, Wien 2003

 

Monografie:

Bělina, Pavel: Česká města v 18. století a osvícenské reformy, Praha 1985

Bělina, Pavel: Generál Laudon. Život ve službách Marie Terezie a Josefa II., Praha 1993

Beránek, Jiří: Absolutismus a konstitucionalismus v Čechách doby Velké francouzské revoluce, Praha 1989

Bílek, Tomáš V.: Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618, I–II, Praha 1882–1883

Bled, Jean-Paul: Marie Terezie. Zakladatelka moderního státu, Praha 2013

Bobková Valentová, Kateřina: Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia, Praha 2006

Bobková, Lenka – Březina, Luděk – Zdichynec, Jan: Horní a Dolní Lužice, Praha 2008

Bobková, Lenka – Holá, Mlada – Velička, Tomáš – Winzeler, Marius – Zdichynec, Jan: Královská Horní Lužice. Panovnická reprezentace – mechanismy vlády – komunikace (Korunní země v dějinách českého státu VIII), Praha 2021

Bůžek, Václav – Král, Pavel a kol.: Člověk českého raného novověku (16. – 17. století), Praha 2007

Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef a kol.: Dvory velmožů s erbem růže, Praha 1997

Bůžek, Václav: Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků, České Budějovice 2006

Bůžek, Václav: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996

Bůžek, Václav: Rytíři renesančních Čech, Praha 1995

Bůžek, Václav – Marek, Pavel: Smrt Rudolfa II., Praha 2015

Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Vybíral, Zdeněk: Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha 2002

Bůžek, Václav a kol.: Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010

Catalano, Alessandro: Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598–1667) a protireformace v Čechách, Praha 2008

Cerman, Ivo: Chotkové. Příběh úřednické šlechty, Praha 2008

Cerman, Ivo: Šlechtická kultura v 18. století. Filozofové, mystici, politici, Praha 2012

Čechura, Jaroslav: Adelige Grundherrn und Unternehmer (Zur Struktur südböhmischer Dominien vor 1620), München 2000

Čechura, Jaroslav: Broumovská rebelie, Praha 1997

Čechura, Jaroslav: Selské rebelie roku 1680. Sociální konflikty v barokních Čechách a jejich každodenní souvislosti, Praha 2001

Černý, Karel: Mor 1480–1730. Epidemie v lékařských traktátech raného novověku, Praha 2014

Černý, Václav: Čtrnáct studií o baroku našem i cizím, Praha 1996

Čornejová, Ivana – Kuchařová, Hedvika – Valentová, Kateřina (edd.): Locus pietatis et vitae. Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. – 15. září 2007, Praha 2008

Čornejová, Ivana: Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Praha 19951 a 20022

Denis, Arnošt: Konec samostatnosti české, Praha 1893

van Dülmen, Richard: Kultura a každodenní život v raném novověku (16. – 18. století) I. Dům a jeho lidé, II. Vesnice a město, III. Náboženství, magie, osvícenství, Praha 1999–2006

Eberhard, Winfried: Konfessionsbildung und Stände in Böhmen 1478–1530, München – Wien 1981

Eberhard, Winfried: Monarchie und Widerstand. Zur ständischen Oppositionsbildung im Herrschaftssystem Ferdinand I. in Böhmen 1530–1547, München 1985

Evans, Robert J. W.: Rudolf II. a jeho svět. Myšlení a kultura ve střední Evropě 1576–1612, Praha 1997

Fejtová, Olga – Ledvinka, Václav – Pešek, Jiří – Vlnas, Vít (edd.): Barokní Praha – Barokní Čechie 1620–1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha 2004

Frais, Josef: Reformy Marie Terezie a Josefa II. : (nejen v českých a moravských zemích), Třebíč 2005

Francek, Jindřich: 24. 10. 1517. Svatováclavská smlouva, Praha 2006

Forbelský, Josef: Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století. Osudy generála Baltasara Marradase, Praha 2006

Fučíková, Eliška – Bukovinská, Beket – Muchka, Ivan: Umění na dvoře Rudolfa II., Praha 1988

Fukala, Radek: Jan Jiří Krnovský. Stavovské povstání a zápas s Habsburky, České Budějovice 2005

Fukala, Radek: Hohenzollernové v evropské politice 16. století. Mezi Ansbachem, Krnovem a Královcem (1523–1603), Praha 2005

Fukala, Radek: Slezsko – neznámá země Koruny české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740, České Budějovice 2007.

Fukala, Radek: Třicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století? Otázky, úvahy a problémy, České Budějovice 2012

Fukala, Radek: Třicetiletá válka 1618-1648. I. díl, Pod vítězným praporem habsburské moci (1618-1629), České Budějovice 2018

Garin, Eugenio a kol.: Renesanční člověk a jeho svět, Praha 2003

Gindely, Antonín: Dějiny českého povstání léta 1618, I–IV, Praha 1870–1880

Grulich, Josef: Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století, České Budějovice 2008

Halama, Jindřich: Sociální učení Českých bratří 1464–1618, Brno 2003

Halama, Josef: Od baroka k romantismu. Ke zrození novodobé české kultury, Praha 1987

Hanzal, Josef: Vzdělanost a lidová osvěta v počátcích národního obrození, 1971

Haubelt, Josef: České osvícenství, Praha 22004

Sylva Dobalová – Jaroslava Hausenblasová (edd.): Archduke Ferdinand II of Austria: A Second-Born Son in Renaissance Europe, Wien 2021

Himl, Pavel: Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století, Praha 2007

Hlavačka, Milan: Karel Albrecht. Příběh druhého zimního krále, Praha 1997

Hledíková, Zdeňka – Polc, Jaroslav V., Pražské arcibiskupství 1344–1994. Sborník statí o jeho působení a významu v české zemi, Praha 1994

Hlobil, Ivo – Petrů, Eduard: Humanismus a raná renesance na Moravě, Praha 1992

Holý, Martin: Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500–1620), Praha 2010

Hrbek, Jiří: Barokní Valdštejnové v Čechách 1640–1740, Praha 2013

Hrbek, Jiří: České barokní korunovace, Praha 2010

Hrbek, Jiří: Proměny valdštejnské reprezentace. Symbolické sítě valdštejnského rodu v 17. a 18. století, Praha 2016

Hrdlička, Josef: Hodovní stůl a dvorská společnost. Strava na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích 1550–1650, České Budějovice 2000

Hrdlička, Josef: Víra a moc. Politika, komunikace a protireformace v předmoderním městě (Jindřichův Hradec 1590–1630), České Budějovice 2013 (= Monographia historica 14)

Hrejsa, Ferdinand: Česká konfese, její vznik, podstata a dějiny, Praha 1912

Hroch, Miroslav: Na prahu národní existence. Touha a skutečnost, Praha 1999

Hroch, Miroslav – Petráň, Josef: 17. století – krize feudální společnosti?, Praha 1976

Hrubý, František: Ladislav Velen ze Žerotína, Praha 1930

Chaline, Olivier: Bílá hora, Praha 2013

Chudoba, Bohdan: Španělé na Bílé hoře, Praha 1945

Janáček, Josef: Rudolf II. a jeho doba, Praha 19871 a 19972

Janáček, Josef: Valdštejn a jeho doba, Praha 19781 a 20032

Janáček, Josef: Ženy české renesance, Praha 19761, 19872 a 19963

Johanides, Jiří: František Martin Pelcl, Praha 1981

Just, Jiří: 9. 7. 1609. Rudolfův Majestát. Světla a stíny náboženské svobody, Praha 2009

Just, Jiří – Nešpor, Zdeněk R. – Matějka et al., Ondřej: Luteráni v českých zemích v proměnách staletí, Praha 2009

Kalista, Zdeněk: Česká barokní gotika a její žďárské ohnisko, Brno 1970

Kalista, Zdeněk: Století andělů a ďáblů. Jihočeský barok, Jinočany 1994

Kalista, Zdeněk: Tvář baroka, Praha 1992

Kameníček, František: Zemské sněmy a sjezdy moravské. Jejich složení, obor působnosti a význam od nastoupení na trůn krále Ferdinanda I. až po vydání obnoveného zřízení zemského (1526–1628), I–III, Brno 19001905

Kavka, František: Bílá hora a české dějiny, Praha 2003

Kavka, František: Zlatý věk Růží. Kus české historie 16. století, České Budějovice 19661, Praha 19932

Kavka, František – Skýbová, Anna: Husitský epilog na koncilu tridentském a původní koncepce habsburské rekatolizace Čech, Praha 1969

Klíma, Arnoš: Na prahu nové společnosti, Praha 1979

Knoz, Tomáš: Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty, Brno 2006

Knoz, Tomáš: Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008

Kočí, Josef: České národní obrození, Praha 1978

Koldinská, Marie: Každodennost renesančního aristokrata, Praha – Litomyšl 20011 a 20042

Koldinská, Marie: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti, Praha – Litomyšl 2004

Kollmann, Josef: Valdštejn a evropská politika 1625–1630. Historie prvního generalátu, Praha 1999

Kollmann, Josef: Valdštejnův konec. Historie druhého generalátu 1631–1634, Praha 2001

Kopecký, Milan: Český humanismus, Praha 1988

Kotrba, Viktor: Česká barokní gotika. Dílo Jan Santiniho-Aichla, Praha 1976

Král, Pavel: Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku, České Budějovice 2004

Krásl, František: Arnošt hrabě Harrach, kardinál svaté církve římské a kníže arcibiskup pražský, Praha 1886

Krofta, Kamil: Bílá hora, Praha 1913

Krofta, Kamil: Nesmrtelný národ, Praha 1940

Kroupa, Jiří: Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770–1810, Kroměříž 19871 a Brno 20062

Kučera, Jan P.: 8. 11. 1620. Bílá hora. O potracení starobylé slávy české, Praha 2003

Kučera, Jan P. – RAK, Jiří: Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře, Praha 1983

Kumpera, Jan: Jan Amos Komenský. Poutník na rozhraní věků, Ostrava – Praha 1992

Kutnar, František: Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu. Trojí pohled na český obrozenský lid jako příspěvek k jeho duchovním dějinám, Praha 1948

Kutnar, František: Obrozenské vlastenectví a nacionalismus. Příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenské, Praha 20032

Ledvinka, Václav: Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách (Finanční hospodaření pánů z Hradce 1560–1596), Praha 1985

Macek, Josef: Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha 2001

Magenschab, Hans: Josef II. Revolucionář z boží milosti, Praha 1999

Machovec, Milan: Josef Dobrovský, Praha 1964

Malý, Karel – Pánek, Jaroslav (edd.): Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500–1619), Praha 2001

Marek, Pavel: Pernštejnské ženy: Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dynastie, Praha 2018

Maťa, Petr: Svět české aristokracie 1500–1700, Praha 2004

Maur, Eduard: Český komorní velkostatek v 17. století, Praha 1976

Maur, Eduard: 12. 5. 1743. Marie Terezie – korunovace na usmířenou, Praha 2003

Maur, Eduard: Tomáš Müntzer, Praha 1993

Melmuková-Šašecí, Eva: Patent zvaný toleranční, Neratovice 22013

Míka, Alois: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960

Mikulec, Jiří: Barokní náboženská bratrstva v Čechách, Praha 2000

Mikulec, Jiří: Leopold I. Život a vláda barokního Habsburka, Praha 1997

Mikulec, Jiří: 31. 7. 1627. Rekatolizace šlechty v Čechách. Čí je země, toho je i náboženství, Praha 2005

Miller, Jaroslav: Falcký mýtus. Fridrich V. a obraz české války v raně stuartovské Anglii, Praha 2004

Miller, Jaroslav: Uzavřená společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní Evropy 1500–1700, Praha 2007

Nešpor, Zdeněk R.: Víra bez církve? Východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století, Ústí n.L. 2004

Odložilík, Otakar: Karel starší ze Žerotína, Praha 1936

Pánek, Jaroslav: Poslední Rožmberk. Životní příběh Petra Voka, Praha 1996

Pánek, Jaroslav: Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547–1577, Praha 1982

Pánek, Jaroslav: Vilém z Rožmberka. Politik smíru, Praha 1998

Pánek, Jaroslav: Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551–1552, Praha 19871 a České Budějovice 20032

Parma, Tomáš: František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii. Prostředky a metody politické komunikace ve službách moravské církve, 2011

Pekař, Josef: Bílá hora, Praha 1921

Pekař, Josef: České katastry 1654–1789: se zvláštním zřetelem k dějinám hospodářským a ústavním, Praha 1932 (2. vyd.)

Pekař, Josef: Kniha o Kosti. Kus české historie, I–III, Praha 1998

Pekař, Josef: Postavy a problémy českých dějin, Praha 1990

Pešek, Jiří: Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách 1547–1620. Všední dny kulturního života, Praha 1993

 

Petráň, Josef a kol.: Počátky českého národního obrození. Společnost a kultura v 70. až 90. letech 18. století, Praha 1990

Petráň, Josef: Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války, Praha 1964

Petráň, Josef: Rebelie. Příběh jednoho týdne a dvou dní v březnu roku 1775, Praha 1975

Petráň, Josef: Staroměstská exekuce, Praha 19711, 19852, 19963 a 20044

Petráň, Josef – Petráňová, Lydia: Rolník v evropské tradiční kultuře, Praha 2000

Poche, Emanuel – Preiss, Pavel: Pražské paláce, Praha 1978

Polc, Jaroslav V.: Svatý Jan Nepomucký, Praha 1993

Polišenský, Josef: Třicetiletá válka a evropská krize 17. století, Praha 1970

Polišenský, Josef: Třicetiletá válka a český národ, Praha 1960

Polišenský, Josef – Kollmann, Josef: Valdštejn. Ani císař, ani král, Praha 1995

Preiss, Pavel: František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha – Litomyšl 2003

Preiss, Pavel: Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století, Praha 1974

Prchal, Vítězslav: Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550–1750, Praha 2015

Procházka, Jan: Parcelování velkostatků (raabisace) za Marie Terezie v Čechách, Praha 1925

Rataj, Tomáš: České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí, Praha 2002

Rejchrtová, Noemi: Václav Budovec z Budova, Praha 1984

Royt, Jan: Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, Praha 1999

Ryantová, Marie: Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku, České Budějovice 2007

Ryantová, Marie: Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království, Praha 2016

Říčan, Rudolf: Dějiny Jednoty bratrské, Praha 1957

Slavík, Bedřich: Od Dobnera k Dobrovskému, Praha 1975

Stloukal, Karel: Papežská politika a císařský dvůr pražský na předělu 16. a 17. věku, Praha 1925

Stollberg-Rilinger, Barbara: Maria Theresia – die Kaiserin in ihrer Zeit. Eine Biographie, München 2017

Storchová, Lucie: Paupertate styloque connecti. Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích, Praha 2011

Šindelář, Bedřich: Hon na čarodějnice, Praha 1986

Štěříková, Edita: Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století, Praha 1999

Tapié, Victor L.: Marie Terezie a Evropa, Praha 1998

Tinková, Daniela: Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha 2004

Tinková, Daniela: Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě, 2010

Tinková, Daniela: Zákeřná mefitis. Zdravotní policie, osvěta a veřejná hygiena v pozdně osvícenských Čechách, 2012

Uhlíř, Dušan: Černý den na Bílé Hoře. 8. listopad 1620, Brno 1998

Urfus, Valentin: 19. 4. 1713. Pragmatická sankce – rodný list podunajské monarchie, Praha 2002

Urfus, Valentin: Císař Josef I. Nekorunovaný Habsburk na českém trůně, Praha 2004

Vařeka, Marek – Zářický, Aleš: Císařovna Marie Terezie a střední Evropa. 300 let od narození reformátorky, 2019

Vašica, Josef: České literární baroko. Příspěvky k jeho studiu, Praha 1995

Villari, Rosario a kol.: Barokní člověk a jeho svět, Praha 2004

Vlnas, Vít: Jan Nepomucký. Česká legenda, Praha 1993

Vlnas, Vít: Princ Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka, Praha 2001

Vorel, Petr: Od pražského groše ke koruně české, Praha 2004

Vorel, Petr: Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha 1999

Vybíral, Zdeněk: Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku, České Budějovice 2005

Vybíral, Zdeněk: Bitva u Moháče. Krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 1526, Praha 2008

Winter, Zikmund: Kulturní obraz českých měst, I–II, Praha 1892

Winter, Zikmund: O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje (Kulturní obraz XV. a XVI. století), Praha 1899

Winter, Zikmund: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách (1526–1620), Praha 1909

Winter, Zikmund: Zlatá doba měst českých, Praha 1991

Winter, Zikmund: Život a učení na partikulárních školách v Čechách v století XV. a XVI., Praha 1901

Winter, Zikmund: Život církevní v Čechách (Kulturně-historický obraz z XV. a XVI. století), I–II, Praha 1895–1896

Wondrák, Eduard: Historie moru v českých zemích. O moru, morových ranách a boji proti nim, o zoufalství, strachu a nadějích i o nezodpovězených otázkách, Praha 1999

Zuber, Rudolf: Osudy moravské církve v 18. století (1695–1777), Praha 1987

 

Tematicky zaměřené řady sborníků z konferencí:

Documenta Pragensia

Korunní země v dějinách českého státu IIV:

I: Integrační a partikulární rysy českého státu v pozdním středověku: sborník příspěvků přednesených na kolokviu pořádaném dne 4. června 2002 na FF UK, ed. Lenka Bobková, Praha 2003

II: Společné a rozdílné – Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14. – 16. století: sborník příspěvků přednesených na kolokviu pořádaném ve dnech 12. a 13. května 2004 v Clam-Gallasově paláci v Praze, edd. Lenka Bobková Jana Konvičná, Praha 2005

III: Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14. – 17. století: sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia konaného ve dnech 29. 31. března 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze, edd. Lenka Bobková Jana Konvičná, Praha 2007

IV: Náboženský život a církevní poměry v zemích koruny české ve 14. – 17. století, edd. Lenka Bobková Jana Konvičná, Praha 2009

 

Periodika:

Acta Comeniana

Cornova

Český časopis historický

Dějiny a současnost

Dějiny – Teorie – Kritika

Documenta Pragensia

Folia historica Bohemica

Historická demografie

Historická geografie

Historický obzor

Historie – Otázky – Problémy

Hospodářské dějiny

Kuděj

Opera Historica

Strahovská knihovna

Studia Rudolphina

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK