PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář ze světových středověkých dějin (do počátku 16. století) I - AHS110016
Anglický název: Seminar to World medieval history (to the beginning of the 16th century)
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 78 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
doc. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
PhDr. Jan Zelenka, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D. (24.02.2022)
Seminář navazuje na přednášku a doplňuje ji. Jeho hlavním smyslem je rozbor vybraných témat středověkých dějin skrze praci s vybranými vydanými prameny, a dále studium odborné literatury, reprezentující soudobé trendy bádání. Dalším cílem semináře je naučit posluchače praktickým profesním dovednostem, a to jak při práci s prameny a literaturou, tak při jejich prezentaci (referáty). První semestr je věnován problematice raně středověkého státu a jeho struktur, hlavním otázkám církevních dějin v tomto období, komparaci vývoje středověké společnosti v západní a střední Evropě a vybraným otázkám východních středověkých dějin (řecký kulturní okruh).
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

Absolvent získá přehled o základních trendech vývoje společnosti ve sledovabném období, seznámí se hlavními interptetačními přístupy soudobého medievistického diskursu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

Pravidelná účast na semináři dle pokynů vyučujícího, aktivní prace dle vedení vyučujícího. Další podmínky stanoví každý vyučující dle svého uvážení na počátku výuky.

Zápočet

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

Literatura:

Bednaříková, J., Frankové a Evropa, Praha 2009.

Bednaříková, J., Stěhování národů, Praha 2003.

Bednaříková, J./Měřínský, Z. /Homola, A., Stěhování národů a Východ Evropy: Byzanc, Slované, Arabové, Praha 2009.

Beranová, M., Slované, Praha 1988.

Brooke, Ch., Evropa středověku v letech 962-1154, Praha 2006

Collins, R., Evropa raného středověku, Praha 2005

Dawson, Ch., Zrození Evropy: úvod do dějin evropské jednoty, Praha 1994.

Dějiny evropské civilizace, I, Praha/Litomyšl 1995

Dějiny střední, jihovýchodní a východní Evropy: středověk (do 1526), 1. díl, Brno 1995

Drška, V. – Picková, D., Dějiny středověké Evropy, Praha 2004

Dvorník, F., Zrod střední a východní Evropy: mezi Byzancí a Římem, Praha 2008.

Evropa v proměnách staletí, 2. vyd., Praha 1997

Franzen, A., Malé církevní dějiny, Praha 1995

Kadlec, J., Dějiny katolické církve: Církevní středověk, sv. 2, Olomouc 1993

Keller, H., Otoni. Jindřich I. Ptáčník, Ota I., II., III., Jindřich II., Praha 2004.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

1) Gens a raně středověký stát a jeho elity

2) Základní typy personálních vazeb

3) Základní struktura lenního systému a jeho transformace

4) Západní „feudalismus“ a tzv. „středoevropský model“

5) Církev v raném středověku: arianismus a trojiční učení

6) Církev v raném středověku: christologický problém: nestoriáni a monofyzité

7) Středověká hereze

8) Církev v raném středověku: reformní pokusy

9) Gregoriánská reforma a boj o investituru

10) Střední Evropa v raném středověku (do r. 1000)

11) Východní Evropa v raném středověku: Kyjevská Rus a Balkán

12) Byzantská říše a její politické, sociální a správní struktury a do konce makedonské dynastie

13) Raně středověká vzdělanost

 

Témata mají obecnou povahu a každý z vyučujících je může modifikovat dle vlastní potřeby.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK