PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny pravěku - AHS110004
Anglický název: The History of Prehistoric Periods
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
PhDr. Mgr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Anotace
Poslední úprava: MICHELAM (05.05.2019)
Předmět Dějiny pravěku seznamuje se základní problematikou dějin od počátků lidské kultury do období středověku. Tématicky rozsáhlá přednáška je koncipována do následujících okruhů: Proměny přírodního prostředí, vztah k lidským aktivitám. Rekonstrukce vývoje člověka a jeho rozšíření; základní etapy vývoje lidské společnosti ve starší době kamenné (paleolitu); rozvoj lidské kultury od počátků zemědělství v Evropě. Vývoj v mladší a pozdní době kamenné (neolitu a eneolitu); počátky řemeslné výroby, směny a utváření větších kmenových celků v době bronzové; problém formování hlavních indoevropských etnik; kulturní nivelizace v době železné. Okruh halštatského slohu, vztah k Itálii, ke klasickému Řecku; Skytové a Thrákové. Počátky keltské kultury a její rozvoj. Germánské a baltské kmeny; vývoj Evropy po změně letopočtu. Římské impérium a barbaři. Pohyby germánských kmenů, důsledky vpádu Hunů do Černomoří; expanze slovanských kmenů, jejich vývoj ve střední a jižní Evropě. Počátky raně středověkých státních útvarů; úloha středověké archeologie.
Sylabus
Poslední úprava: MICHELAM (05.05.2019)

Sylabus:

1)        Úvod - Předmět studia. Základní pojmy (archeologická kultura aj.). Metodologie (archeologická heuristika, kritika, chronologie aj.). Mezioborová spolupráce

2)        Starší a střední doba kamenná (paleolit a mezolit) - Základní chronologické rozdělení, vývoj materiální kultury. Významné evropské a domácí lokality. Výtvarné projevy v mladém paleolitu

3)        Mladší doba kamenná (neolit) - Příčina a průběh přechodu k zemědělství. Neolitizace Evropy, nejstarší zemědělské kultury v ČR a SR. Archeologické prameny k poznání životního způsobu

4)        Pozdní doba kamenná (eneolit) - Nová etapa v rámci výrobního hospodářství. Přehled hlavních archeologických kultur v Evropě a v ČR a SR. Progresivní a okrajové oblasti

5)        Doba bronzová - Archeologický přehled. Periodizace doby bronzové. Osídlení Evropy, datování, hlavní kulturně historické oblasti

6)        Doba bronzová - Kulturně historický přehled. Způsoby bydlení, hospodářství, počátky řemesel a dálkového obchodu, doklady kultu, sociální organizace

7)        Doba halštatská a laténská, rozvoj a úpadek laténské kultury - Periodizace doby železné, změny v hospodářství a životě společnosti v období halštatském. Výroba železa, těžba surovin, směna. Společenská diferenciace, kontakty střední Evropy se Středomořím a jinými oblastmi. Formování keltského etnika a                laténské kultury. Keltská oppida, zánik keltské civilizace

8)        Počátky Germánů a doby římské - Periodizace doby železné, římské a doby stěhování národů. Expanze Germánů a jejich konfrontace s římskou říší, význam římského limitu

9)        Doba římská a doba stěhování národů - Archeologické poznatky o "barbariku" v době římské - osídlení, hospodářství, pohřbívání, náboženství, sociální organizace. Germánské kmeny a vznik kmenových svazů. Nástin historického vývoje a archeologických památek doby stěhování národů

10)     Vstup Slovanů do evropských dějin - Příčiny a průběh slovanské expanze. Ekonomická, kulturní a politická situace na územích nově osídlených Slovany

11)     Evropa na prahu doby historické - Počátky států ve střední, severní, východní Evropě a na Balkánu a přínos archeologie k jejich poznání

12)     Archeologie středověku 1 - Archeologie středověku a její příspěvek k historii středověku. Prameny, metody, hlavní témata řešená v ČR

13)     Archeologie středověku 2

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK