PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hospodářské dějiny od pol. 18. století do současnosti - AHS100014
Anglický název: Economic History from 1750 to the Present Day
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Kv [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS110024
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Je záměnnost pro: AAH100068
Anotace
Kurs se odvíjí ve dvou hlavních liniích. První poskytuje vhled do mnohovrstevného procesu formování moderního kapitalismu v celosvětovém měřítku, a to od raného novověku do současnosti. Sleduje jeho atributy, připomíná regionální specifika. Druhá linie výkladu je tvořena problematikou hospodářského vývoje českých zemí/Československa ve středoevropském kontextu. Je uzavřena vstupem České republiky do Evropské unie.

The course is based on two main lines. The first provides insight into the multi-layered process of shaping modern capitalism on a global scale from early modernity to 1945. The course follows all its attributes and covers regional specifics of development. The second line of interpretation is the issue of the economic development of the Bohemian Lands/Czechoslovakia in the Central European context. The course is capped by the accession of the Czech republic to the EU.


Poslední úprava: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (10.02.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Atesty LS: ZK (ústní pohovor na základě předloženého seznamu odborné literatury)

Poslední úprava: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (10.02.2019)
Literatura

Allen, R. C.: The British Industrial Revolution in Global Perspective, Cambridge: Cambridge University Press 2009

Aldcroft, D. H.: The European Economy 1914-1990. 3. ed. London, Routledge 1993

Ashworth, W.: A short History of the International Economy since 1850. 3. ed. London, Longman 1991

Beranová M. - Kubačák A.: Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě, Praha, Libri 2010

Berend, I.T.: An Economic History of Twentieth-Century Europe. Economic Regimes from Laissez-Faire to Globalisation, Cambridge/New York…, Cambridge University Press 2006

Berend, I.T.: From the Societ Bloc to the European Union.The Economic and Social Transformation of Central and Eastern Europe since 1973, Cambridge/New York…, Cambridge University Press 2009

Cameron, R.: Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné po současnost. Praha, Victoria Publishing 1996

Chandler, D. E., Amatori, F., Mikino, T.: Big Business and the wealth of Nations, Cambridge: Cambridge University Press 1997

Clark, G.: A Farewell to Alms. A Brief Economic History of the World, Princeton/Oxford, Princeton University Press 2007

Ferguson, N.: Vzestup peněz. Finanční dějiny světa, Praha, Argo 2011

Fischer, W. u. a. (Hrsg.): Handbuch der europäischen Wirtschafts-und Sozialgeschichte.       Bd. 6. Stuttgart, Klett-Cotta 1987

Gerbet, P.: Budování Evropy. Praha, Karolinum - Univerzita Karlova v Praze 2004

Geršlová, J.: Hospodářská minulost českých zemí. I. díl - Období od poloviny 19. století do druhé světové války. Ostrava, VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta 1997

Geršlová, J., Sekanina, M.: Hospodářská minulost českých zemí. II. díl - Období od roku 1938 do konce 80. let. Ostrava, VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta 1997

Hlavačka, M.: Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce. Praha, Academia 1990

Hertzová, N: Plíživý převrat. Globální kapitalismus a smrt demokracie, Praha: Dokořán 2003

Horská, P, Maur, E, Musil, J: Zrod velkoměsta, Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha: Paseka 2002

Jakubec I.: Československo-německé dopravněpolitické vztahy v období studené války se zvláštním zřetelem na železnici a labskou plavbu, Praha, Karolinum, 2006

Jakubec I. - Jindra Z. (ed.): Dějiny hospodářství českých zemí od počátků industrializace do konce habsburské monarchie, svazek 1-2, Od počátku insdustrializace, Praha, Karolinum - Univerzita Karlova v Praze 2006

Jančík D.: Třetí říše a rozklad Malé dohody. Hospodářství a diplomacie v Podunají v letech 1936-1939, Praha, Karolinum, 1999

Jančík D. - Kubů E. (ed.): Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859-1945), Praha, Dokořán, 2011

Kaplan, K.: Kořeny československé reformy 1968. Díl I.-II. a III.-IV. Brno, Doplněk 2000 a 2002

Kaser, M. C., Radice, E. A. (eds.): The Economic History of Eastern Europe 1919-1975. Volume I., II., III. Oxford, Clarendon Press 1986

Kosta, J.: Abriss der sozialökonomischen Entwicklung der Tschechoslowakei 1945-1977. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag 1978

Kosta, J.: Wirtschaftssysteme des realen Sozialismus. Probleme und Alternativen. Köln, Bund-Verlag 1984

Kubů E.: Německo - zahraničně politické dilema Edvarda Beneše, Praha, Karolinum 1994

Kubů E., Pátek J. a kol.: Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. Praha, Karolinum - Univerzita Karlova v Praze 2000

Kubů E. - Šouša J. (ed.): Finanční elity v českých zemích (Československu 19. a 20. století, Praha, Dokořán, 2008

Lacina, V.: Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. Praha, Academia 1984

Lacina, V.: Formování československé ekonomiky 1918-1923. Praha, Academia 1990

Lacina, V.: Hospodářství českých zemí 1880-1914. Praha, Historický ústav AV ČR 1990

Lacina V. - Pátek J. (ed.): Dějiny hospodářství českých zemí od počátku industrializace do současnosti, sv. III - Obdobé první Československé republiky a německé okupace 1918-1945, Praha, Karolinum, 1995

Lees, A.: Cities and the Making of Modern Europe: 1750-1914, Cambridge: Cambridge University Press 2006

Luiten van Zanden, J.: The Long Road to the Industrial Revolution. The European Economy in a Global Perspective 1000-1800, Leiden-Boston: Brill 2009

Maddison, A.: Monitoring the World Economy 1820-1992. Paris, OECD 1995

Matis, H., Stiefel, D.: Die Weltwirtschaft. Struktur und Entwicklung im 20. Jahrhundert. Wien, Überreuter Wirtschaft 2002

Myant, M.: The Czechoslovak economy 1948-1988. The battle for economic reform. Cambridge, Cambridge University Press 1989

Myška, M.: Rytíři průmyslové revoluce. Šest studií k dějinám podnikatelů v českých zemích. Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 1997

Paulinyi, A.: Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky. Praha, ISV 2002

Petráň, J., Petráňová, L.: Rolník v evropské tradiční kultuře. Praha, Set out 2000

Pogány, A., Kubů, E., Kofman, J.: Für eine Nationale Wirtschaft. Ungarn, Die Tschechoslowakei und Polen  vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg. Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 16. Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag 2006

Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 1. díl. Období 1918-1945; 2. díl. Období 1945-1992, Brno, Doplněk 2004 a 2009

Půlpán, K.: Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990.     I. a II. díl. Praha, Karolinum - Univerzita Karlova v Praze 1993

Sekanina, M.: Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu    a některá její východiska. Praha, Libri 2004

Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (Vývoj-současnost-výhledy), Slaný, Meandrium 2007

Schultz, H., Kubů, E. (eds): History and Culture of Economic Nationalism in East Central Europe. Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 14. Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag 2006

Stellner, F. a kol.: Hospodářské dějiny (16.-20. století). Praha, Oeconomica - VŠE v Praze 2006

Šulc, Z.: Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945-1995. Brno, Doplněk 1998

Teichová, A.: Mezinárodní kapitál a Československo v letech 1918-1938. Praha, Karolinum - Univerzita Karlova v Praze 1994

Teichová, A.: Německá hospodářská politika v českých zemích v letech 1939-1945. Praha, VŠE Praha 1998

Tomeš, Z. a kol.: Hospodářská politika 1900-2007, Praha, C.H.Beck 2008

Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny. Praha, Oeconomica - VŠE v Praze 2003

Vencovský, F., Jindra, Z., Novotný, J., Půlpán, K., Dvořák, K. a kol.: Dějiny bankovnictví       v českých zemích. Praha, Bankovní institut 1999

Poslední úprava: Jančík Drahomír, prof. PhDr., CSc. (12.04.2012)
Sylabus

ZS

 1. Hospodářská a sociální změna v období přechodu od feudalismu k ranému kapitalismu - období tzv. protoindustrializace (do konce 18. století).
 2. Fenomén industrializace (průmyslová revoluce, agrární revoluce, demografická revoluce, revoluce v infrastruktuře).
 3. Období hospodářského liberalismu (charakteristika kapitalismu volné soutěže, koloniální expanze, základní rysy hospodářského vývoje čelných států světa).
 4. Od zformování systému tzv. organizovaného kapitalismu k první světové válce (vznik světového hospodářství, základní rysy hospodářského vývoje evropských velmocí a USA).
 5. Nástup modernizačních procesů v periferních částech světové ekonomiky, jejich diferenciace a vývoj
 6. Protoindustrializace v českých zemích (střední Evropě)
 7. Proces industrializace ve střední Evropě a jeho zvláštnosti
 8. Venkovská společnost a její proměny ve druhé polovině 19. stol.
 9. Urbanizace, služby, konsum
 10. Hospodářské cykly, podnikatelé, podnikání
 11. První světová válka, její příčiny, nastolení válečných ekonomik, mocenskopolitické a   ekonomické důsledky
 12. Válečná ekonomika Rakouska-Uherska a sociálněekonomický pohyb v české společnosti

 

LS

 1. Světová ekonomika mezi dvěma válkami, vývojové tendence v čase doznívání laissez-faire a nástupu státní regulace
 2. Formování ekonomiky československého státu a její rozmach ve 20. letech
 3. Dopad světové hospodářské krize na Československo a hledání východiska
 4. Hospodářský dirigismus v autoritativních a fašistických režimech
 5. V područí Třetí říše - exploatace a germanizace českého hospodářského prostoru
 6. Zrod centrálně plánované ekonomiky
 7. Československá ekonomika v podmínkách limitované demokracie a nástupu komunistické diktatury
 8. Od reformních pokusů k transformaci ekonomického systému v Československu (České republice)
 9. Trendy světového hospodářského vývoje po druhé světové válce
 10. Smíšená ekonomika a stát blahobytu v integrující se západní Evropě
 11. Vznik, krize a kolaps bloku centrálně plánovaných ekonomik
 12. Fenomén globalizace ve světové ekonomice - možnost návratu k laissez-faire?

 

Poslední úprava: Jančík Drahomír, prof. PhDr., CSc. (14.10.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK