PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Evropská kultura a vzdělanost I B - AHES2029
Anglický název: European Culture and Scholarship I B
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHES1029
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: AHES2030
Rozvrh   Nástěnka   
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (24.02.2018)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s hlavními trendy evropského kulturního a vzdělanostního vývoje. Důzraz bude <br> 
kladen na díla těch autorů a umělců, kteří se trvale zařadili mezi mezi základní prvky evropského kulturního dědictví. Vývoj <br> 
myšlení a kultury od středověku do skončení raného novověku interpretuje rozhodující myšlenkové a umělecké směry, <br> 
které jsou součástí evropské tradice a identity, jako je odkaz křesťanské civilizace a evropského racionalismu, jenž se <br> 
formoval od počátků renesance prostřednictvím děl velkých filozofů a umělců raného novoěku, u nichž je patrný postupný <br> 
přechod od důrazu na transcendentno k pozemským záležitostem a k člověku jako centru světa. Již v předvečer <br> 
francouzské revoluce byly tyto dvě tendent¨ce evropského myšlení patrné a projevovaly se velmi výazně ve společnosti, <br> 
politice, hospodářství, umění atd.<br> 
<br> 
Tématické vymezení:<br> 
- Antické zdroje evropské vzdělanosti<br> 
- Raně křesťanské a románské umění, kultura a architektura<br> 
- Scholastika a její vliv na středověkou společnost<br> 
- Gotické umění, kultura a architektura<br> 
- Tomismus, scotismus a ockhamismus- vztah k politickým koncepcím středověku<br> 
- Evropská renesance a humanismus: politická teorie umění evropského Západu<br> 
- Duchovní kultura a politické myšlení řecko-ortodoxního Východu: Byzanc a šíření byzantské kultury a vzdělanosti<br> 
- Nástup protireformace a baroka<br> 
- Anglický (britský)ú empirismus a politický a ekonomický liberalismus<br> 
- Novověká racionalistická filozofie Reného Descarta a jeho následovníků<br> 
- Rokoko a novoklasicismus (a vše, co s nimi souvisí)<br> 
- V předvečer Velké francouzské revoluce: osvícenství a jeho vliv v Evropě ve druhé polovině 19. stoeltí<br> 
- Závěrečé shrnutí <br> 

Základní literatura: 
Störig, Hans Joachim, Malé dějiny Filozofie, Praha 1991 
Suchánek, Drahomír; Drška, Václav, Církevní dějiny. Antika a středověk, Praha 2013 
Le Goff, Jacques, Středověká imaginace, Praha 1998 

 

Zápočet na záladě splnění povinností stanovených vyučujícími v průběhu výuky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK