PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Evropská kultura a vzdělanost I A - AHES1029
Anglický název: European Culture and Scholarship I A
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
Je prerekvizitou pro: AHES1030
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (24.02.2018)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s hlavními trendy evropského kulturního a vzdělanostního vývoje. Důzraz bude <br>
kladen na díla těch autorů a umělců, kteří se trvale zařadili mezi mezi základní prvky evropského kulturního dědictví. Vývoj <br>
myšlení a kultury od středověku do skončení raného novověku interpretuje rozhodující myšlenkové a umělecké směry, <br>
které jsou součástí evropské tradice a identity, jako je odkaz křesťanské civilizace a evropského racionalismu, jenž se <br>
formoval od počátků renesance prostřednictvím děl velkých filozofů a umělců raného novoěku, u nichž je patrný postupný <br>
přechod od důrazu na transcendentno k pozemským záležitostem a k člověku jako centru světa. Již v předvečer <br>
francouzské revoluce byly tyto dvě tendent¨ce evropského myšlení patrné a projevovaly se velmi výazně ve společnosti, <br>
politice, hospodářství, umění atd.<br>
<br>
Tématické vymezení:<br>
- Antické zdroje evropské vzdělanosti<br>
- Raně křesťanské a románské umění, kultura a architektura<br>
- Scholastika a její vliv na středověkou společnost<br>
- Gotické umění, kultura a architektura<br>
- Tomismus, scotismus a ockhamismus- vztah k politickým koncepcím středověku<br>
- Evropská renesance a humanismus: politická teorie umění evropského Západu<br>
- Duchovní kultura a politické myšlení řecko-ortodoxního Východu: Byzanc a šíření byzantské kultury a vzdělanosti<br>
- Nástup protireformace a baroka<br>
- Anglický (britský)ú empirismus a politický a ekonomický liberalismus<br>
- Novověká racionalistická filozofie Reného Descarta a jeho následovníků<br>
- Rokoko a novoklasicismus (a vše, co s nimi souvisí)<br>
- V předvečer Velké francouzské revoluce: osvícenství a jeho vliv v Evropě ve druhé polovině 19. stoeltí<br>
- Závěrečé shrnutí <br>

Základní literatura:
Störig, Hans Joachim, Malé dějiny Filozofie, Praha 1991
Suchánek, Drahomír; Drška, Václav, Církevní dějiny. Antika a středověk, Praha 2013
Le Goff, Jacques, Středověká imaginace, Praha 1998
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: DRSKV8AF (14.10.2012)

Zkouška ústní v rozsahu přednášeného učiva a prostudované literatury dle požadavků vyučujících.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK