PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Evropská kultura a vzdělanost II - AHE110020
Anglický název: European Culture and Literacy II
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D.
Anotace
Cílem předmětu je seznámit posluchače s hlavními trendy evropského kulturního a vzdělanostního vývoje v období 16.-19. století. Letní semestr rozšíří všeobecný přehled hlavních kulturních trendů a procesů tohoto období, jež byly nastíněny v předchozím semestru. Pozornost bude zaměřena na umělecké proudy a jejich konkrétní projevy ve společnosti, tvořící zásadní součást evropské tradice a identity. Důraz bude kladen jak na díla těch autorů a umělců, kteří se trvale zařadili mezi základní prvky evropského kulturního dědictví, tak na umělce na „periferii“. Ke každé epoše kurz nabídne sondu zacílenou na rozbor rozličných projevů dobových mentalit v různých kulturně-společenských oblastech. Zaměří se přitom na zajímavé aktéry v rámci kulturních dějin, jak je definují moderní badatelské přístupy posledních let, obohacené historickou antropologií, mikrohistorií či dějinami každodennosti.
Poslední úprava: Hajdinová Eva, Mgr., Ph.D. (23.09.2022)
Deskriptory

Tematické okruhy přednášek:

1.     Myšlenkový svět barokního člověka: patos a étos barokního umění a kultury

2.     Člověk klasicismu, člověk revoluce

3.     Každodennost a volný čas Svět slavností, oslav, zábavy v 16.-19. stol.

4.     Rodina, manželství a domácnost  v 16.-19. stol. (manželství, cizoložství, dědictví, výchova, příklady „dějin zdola“…)

5.     Svět ženy v novověku. Tělo, duše, sociální status a intelekt něžného pohlaví. Norma a kontestace.

6.     Zrod a vývoj myšlenky náboženské tolerance.

7.     Kulturní avantgardy přelomu 19. a 20. století I.

8.     Historie konzumu, alimentární kultura; zrod moderního spotřebitelského chování a reklamy.

9.     Kulturní avantgardy přelomu 19. a 20. století II.

10.  Fenomén cestování od poutí a výročních trhů po vlastenecké toulky. 

11.  Dějiny a paměť

12.  Kulturní a sociální jinakost I. Lidé na okraji, proměny sociální disciplinace v 16.-19. stol.

13.  Kulturní a sociální jinakost II.

Poslední úprava: Hajdinová Eva, Mgr., Ph.D. (27.05.2024)
Podmínky zakončení předmětu

účast na výuce (85%)

- pravidelná příprava na hodinu (četba)

Zk

- ústní zkouška (jednooboroví studenti HES 5 monografií + 5 odborných článků/kapitol z kolektivních monografií; dvouoboroví studenti HES 3 monografie+ 5 studií)

Poslední úprava: Hajdinová Eva, Mgr., Ph.D. (27.05.2024)
Literatura

Bůžek Václav, Pavel Král (edd.). Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku, České Budějovice 2000.

Čapská, Veronika: Servants of Francophilia: French Migrant Women as Governesses in the Bohemian Lands, between Cultural Transmission and Reproduction of Social Distinction (1750–1810)

Čechura, Jaroslav: Sex v době temna, sexuální život na českém jihu v prvním století Schwarzenberků (1660-1770), Praha 2015.

Čechura, Jaroslav: Sex, láska a emoce: Třeboňsko 1700-1750: Jihočeský venkov pod lupou. Jaroslav Čechura. In: Folia Historica Bohemica, Roč. 29, č. 2 (2014), s. 327-343. v Pdf 132-

Davis, Natalie Zemon: Ženy na okraji: tři životy 17. století, Praha 2013.

Dülmen Richard van: Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích, Praha 2003.

Foucault, Michel, Dějiny šílenství v době osvícenství: hledání historických kořenů pojmu duševní choroby, Praha1994.

Foucault, Michel, Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení, Praha 2000.

Fraser, Evan D. G. - Rimas, Andrew: Impérium jídla: hodování, hlad a vzestupy i pády civilizací, Praha Zlín, 2019.

Godwin Malcolm: Andělé: Ohrožený druh, Praha 1990.

Hobsbawm, Eric J.- Chaunu, Pierre: La civilisation de l´Europe classique, Paris 1966.

Holubová, Markéta: Obrazy ženy v kramářské produkci, Praha 2008.

Chartier, Roger [Gen. Edit.: Philippe Ariès and Georges Duby] History of private life, Vol. 3, Passions of the Renaissance, Cambridge 1989.

Koutná, Jana: Ženy na scestí, Příspěvek k životu tulaček, zlodějek a taškářek v polovině 18. století, In: Vodňany a Vodňansko 5, (2002,) s. 59-74.

Křížová, Markéta: Otroctví v Novém světě. Břemeno, nebo požehnání modernizující se Evropy? In Dějiny a současnost 10/2007:

Lachman, Renate: Bakhtin and Carnival: Culture as Counter-Culture, in: Cultural Critique, no. 11 (Winter, 1988-1989), s. 115-152.

Lenderová, Milena - Jiránek, Tomáš – Macková, Marie: Z dějin české každodennosti: život v 19. století, 2. vyd. Praha 2017.

Lenderová, Milena: A ptáš se, knížko má: ženské deníky 19. století, Praha 2008.

Lenderová, Milena: Bádání o minulosti českých žen v evropském kontextu. In: Česko-slovenská historická ročenka (2014-2015 [vyd. 2016]), s. 297-308.

Lenderová, Milena: Eva nejen v ráji, žena v Čechách od středověku do 19. století, Praha 2002.

Lidé a jejich zvířata, Dějiny a současnost 2/2005:.

Liepoldová, Tereza: Mrtvoly a ohledači. Případ faráře Hayneho a vyšetřování sebevražd na Litoměřicku v 1. polovině 19. století. Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Roč. 8, č. 2 (2018), s. 83-101.

Malý, Tomáš:  „Vášně duše“ a dešifrování raně novověkých emocí

Matzerath, Josef: Počátky konzumu v Sasku. Josef Matzerath. In: Česko-saské vztahy v proměnách času [Sächsisch-Böhmische Beziehungen im Wandel der Zeit]. sv. 1, Dresden 2013 s. 233-249.

Montanari, Massimo: Hlad a hojnost: dějiny stravování v Evropě, Praha 2003.

Ogilvie, Sheilagh C.: A Bitter Living. Women, Markets, and Social Capital in Early Modern Germany. Oxford 2003.

Ozouf, Mona. Revoluční svátky: 1789-1799, Brno 2006.

Ratajová, Jana - Lucie Storchová, Lucie (edd.): Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskurzy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku, Praha 2008;

Ratajová, Jana - Lucie Storchová, Lucie (edd.): Žádná ženská člověk není: polarizace genderů v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století, Praha 2010.

Ratajová, Jana - Lucie Storchová, Lucie (edd.): Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření Boží. Diskurzy manželství v české literatuře raného novověku, Praha 2009;

Rodina a domácnost v 16.-20. století, Acta Universatis Carolineae, PH 2-2006.

SAYER, Derek a Jindřich VESELÝ. Praha, hlavní město 20. století: surrealistická historie. Praha: 2021

SEDLÁŘ, Jaroslav. Ismy: umění 20. století ; s esejem Poznámky k interpretaci umění 20. století. Montreal 2014.

Starobinsky, Jan: Symboly rozumu,

Svobodová, Kamila: Čarodějnická kuchyně moravských čarodějnic. Kamila Svobodová. In: Prameny a studie : alchymie v kuchyni, Národní zemědělské muzeum č. 44 (2010), s. 122-133.

Tinková, Daniela: Hřbitovní vzpoury. Odpor k pohřbívání sebevrahů a pojetí „nečistoty“ na českém a moravském venkově od pozdního 17. po první polovinu 19. století, Český lid, Vol. 107, No. 2 (2020), pp. 167-188.

Vaněk, Jiří: Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice 1, Od pravěku do 18. století, Praha 2015.

Vaněk, Jiří: Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice 2, 19. století. Praha 2016.

Villari, Rosario: Barokní člověk, Praha 2004.

Poslední úprava: Hajdinová Eva, Mgr., Ph.D. (23.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK