PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktická práce s literárními texty - AGL600003
Anglický název: Didactics of Latin Literary Texts
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Bořivoj Marek, Ph.D.
Mgr. Bc. Martina Vaníková, Ph.D.
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Bořivoj Marek, Ph.D.
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Mgr. Bc. Martina Vaníková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Eva Zezulková (13.09.2019)
Seminář představí možnosti didaktického využití originálních latinských literárních textů, a to především v pokročilých fázích výuky latiny, jak z hlediska jazykového, tak ve vztahu k výkladu literárního a kulturního odkazu římské antiky.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Eva Zezulková (13.09.2019)

Student zpracuje některé z témat uvedených v anotaci a představí je na hodině. Dále v semináři uskuteční vlastní pedagogický výstup zaměřený na práci se souvislým originálním literárním textem (poezie/próza) – cca 20 min. Podmínkou udělení atestace je také 80% účast na seminářích.

Literatura
Poslední úprava: Eva Zezulková (13.09.2019)

Anhalt, E., Translation and Interpretation for Intermediate and Advanced Students, The Classical World 100.1, 2006, s. 45–48.

Baños Baños, J. M., Cómo analizar un texto en latín: consideraciones sobre la didáctica de la gramática latina, Reduca (Filologia), Series Classica 1.1, 2009, s. 50–68.

Biard, J., Didactique du texte littéraire, Paris: Nathan 1993.

Bloomer, W. M., Quintilian on the Child as a Learning Subject, The Classical World 105.1, 2011, s. 109–137.

De Carlo, M., L´interculturel,Paris: CLE International 1998.

Dickey, E., Learning Latin the Ancient Way, Cambridge: CUP 2016.

Fritsch, A., Comenius und der heutige Lateinunterricht, Comenius-Jahrbuch 6, 1988, s. 39–65.

Fritsch, A., Die „Lesestücke” im lateinischen Anfangsunterricht – Ein Beitrag zur Geschichte des lateinischen Lehrbuchs, AU 21: H. 4, 1978, s. 4–37.

Hanse, P., Introduction à la lecture et à l´explication de texte,České Budějovice: Jihočeská univerzita 1994.

Hříbková, R., Umělecký text při výuce cizím jazykům, Cizí jazyky r. 43, č. 3, 2000, s. 80–81.

Kyloušková, H., Jak využít literární text ve výuce cizích jazyků, Brno: Masarykova univerzita 2007.

Marek, B., Hermeneumata (Pseudodositheana) and Their Didactic Use, AUC Philologica – Graecolatina Pragensia XXVII – 2, 2017, s. 127–152.

Markus, D. D. – Ross, D., Reading Proficiency in Latin through Expectations and Visualization, The Classical World 98.1, 2004, s. 79–93.

Purm, R., Čtení v cizím jazyce, Cizí jazyky r. 37, č. 5–6, 1994, s. 163–169.

Tappi, O., L´insegnamento del latino: i testi latini e la loro lingua nell´educazione moderna, Torino: Paravia – B. Mondadori 2000.

Vaβen, F. (ed.), Korrespondenzen: Theater – Ästhetik – Pädagogik, Berlin: Schibri-Verlag 2010.

Wülfing, P., I primi testi d´autore nell´insegnamento del latino, in: Temi e problemi della didattica delle lingue classiche,Roma: Herder 1986.

Sylabus
Poslední úprava: Eva Zezulková (13.09.2019)

Témata semináře:

  • Otázka výběru didaktických materiálů (textů) zejména v počáteční fázi výuky. Volba mezi texty umělými, originálními a upravenými originálními. Postupný přechod k textům originálním.

  • Didaktická práce s literárními texty coby nositeli estetických a faktografických hodnot římské kultury.

  • Představení principu tzv. interkulturní výuky a otázka didaktického využití aluzivnosti textů a intertextuality vůbec.

  • Literární texty v dostupných učebnicích latiny a v čítankách.

  • Pohledy do historie latinské lingvodidaktiky z hlediska využití různých typů textů (např. Hermeneumata Pseudodositheana, rétorická progymnasmata, Quintilianovy didaktické zásady a jeho kánon autorů, výuková colloquia, Komenskýad.).

  • Práce se zrcadlovým textem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK