PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Filosofie hudby - AFSV00327
Anglický název: Philosophy of Music
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (02.09.2019)
Co znamená, když řekneme, že někdo rozumí hudební skladbě? Lze to srovnat s jinými oblastmi porozumění, jako je pochopení nějakého důkazu? – Jaká ji přidaná hodnota zhudebnění dramatických a literárních děl, řekněme Verdiho Macbetha oproti Macbethu Shakespearovu? Nepromítají se do nich jen obvyklé stížnosti, že v opeře není pěvcům rozumět, i proto, že zpívají často přes sebe a v cizích jazycích. A nejde tyto stížnosti proměnit ve výhodu? – Má Wagnerův antisemitismus či jeho údajně špatná povaha nějaký vliv na hodnotu jeho děl, či jak se v nich vůbec projevuje? Viz také Wittgensteinova noticka: “Wagner je první z velkých hudebníků, kdo má nepříjemný charakter”, kterou však dále nekomentuje? – Řekneme-li, že je nějaká skladba vtipná, znamená to totéž, že je veselá, či že vyjadřuje veselí? Nebo jsou zde rozdíly podobného typu, o jakých mluví Scruton, když podtrhává rozdíl mezi prázdnou hudbou a hudbou vyjadřující prázdnotu?

Tato nesourodá skupina otázek, a jejich rozšíření, má přeci jen něco společného. Vztahují se totiž k hudbě nejen jako k “pouhému” umění, ale především k epistemickému fenoménu. Ten se ukrývá I v běžném tvrzení, že je v umění či v konkrétním uměleckém díle skryta pravda, kde je však původem “pravdivosti” míněna spíše afektivní stránka hudby, to, že mocně působí na naše smysly, nikoli na náš rozum.

V semináři se budeme explicitně zabývat tím, jak a zda vůbec hudba artikuluje nějaké poznání, a tento problém učiníme měřítkem, vůči němuž lze tematizovat a odpovídat na rozličné otázky podobné těm položeným výše. Lze předeslat, že naše odpověď bude pozitivní: v umění se skrývá pravda, není to však nějaká pravda konkrétní, ale takříkajíc pravda o pravdě, tedy o poznání samém.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (02.09.2019)

Základní literatura

Kolman, Vojtěch, O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat. Od formy zobrazení k formám jazyka, Filosofia, Praha 2017.

Kolman, Vojtěch, “Proč Láokoón nekřičí. K diskontinuitám v poznání“, Svět literatury 56 (27), 2017, s. 9-21.

Kolman, Vojtěch, 2019, Noc, v níž se pořádají medvědí hony na zajíce. Filosofický původ jazykové komiky, nepublikovaný manuskript.

Rezek, Petr, 2019, Filosofická chapadla opery, Ztichlá klika, Praha 2019.

Další literatura

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Philosophie der Kunst. Vorlesung von 1826, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2004.

Huron, D., Sweet Anticipation. Music and Psychology of Expectations, The MIT Press, Cambridge MA 2006.

Lessing, Gotthold, Ephraim, Láokoón neboli o hranicích malířství a poesie, přel. Alois Outapalík, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1980.

Meyer, L., Emotion and Meaning in Music, University of Chicago Press, Chicago 1956

Scruton, R., The Aesthetics of Understanding, Methuen, New York 1983.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (02.09.2019)

Atestace bude probíhat formou pohovoru nad probranou látkou. Předpokládá se aktivní účast na semináři a pravidelná účast s nevýše 3 absencemi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK