PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Nicota - AFSV00300
Anglický název: The Nothingness
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5937
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Kvapil
prof. PhDr. Pavel Kouba
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Kvapil (09.02.2018)
Problémově zaměřený seminář rozvine aporetickou otázku nicoty. Pozadí pro seminární práci nám přitom poskytne diskuse odehrávající se v kontinentální filosofii během posledních přibližně sto let. Odrazíme se od Heideggerovy fundamentálně ontologické interpretace zkušenosti nicoty jako předpokladu samotné zjevnosti jsoucího jakožto jsoucího (zejm. v nástupní profesorské přednášce Co je metafyzika?). Poté budeme sledovat transpozici problému nicoty na rovinu vědomí, ke které dochází v Sartrově Bytí a nicotě, a následnou integraci nicoty do ontologické struktury subjektivity. A na závěr zacílíme na fenomenologickou, nikoliv pouze logickou, kritiku nicoty ve vybraných pasážích z Lévinase.

Vlastním cílem semináře ovšem bude „jít za texty“ a výslovně si položit základní otázky, které problém sám vyvolává: (1.) Na základě jakých předpokladů lze vůbec nicotu uchopit, aby se poté dalo říci, že „patří“ k bytí? (2.) Nerozhoduje o řešení resp. o odmítnutí problému nicoty způsob, jakým se zároveň chápeme problému času? Jaký je časový smysl nicoty? (3.) A nakonec, v čem in concreto spočívá „evidentní“, ale o to více temná spojitost mezi nicotou a lidskou smrtí?
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Kvapil (08.02.2018)

Účast a referát.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Kvapil (09.02.2018)

Základní texty:

 

 

HEIDEGGER, Martin. Was ist Metaphysik? In: Wegmarken. GA 9. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1976. Český překlad I. Chvatík. Co je metafyzika? Praha: OIKOYMENH, 1993

HEIDEGGER, Martin. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer, 2006. Český překlad I. Chvatík, P. Kouba, M. Petříček a J. Němec. Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH, 1996.

HEIDEGGER, Martin. Kant und das Problem der Metaphysik. GA 3. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1991. Český překlad J. Pechar a kol. Kant a problém metafyziky. Praha: Filosofia, 2004.

HEIDEGGER, Martin. Vom Wesen des Grundes. In: Wegmarken. GA 9. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1976.

 

SARTRE, Jean-Paul. L'être et le néant. Paris: Gallimard, 1943. Český překlad O. Kuba. Bytí a nicota. Praha: OIKOYMENH, 2006.

 

LÉVINAS, Emmanuel. De l'existence à l'existant. Paris: Vrin, 1978. Český překlad P. Daniš. Existence a ten, kdo existuje. Praha: OIKOYMENH, 1997. 

LÉVINAS, Emmanuel. Le temps et l'autre. Paris: PUF, 1983. Český překlad Z. Hrbata. Čas a jiné. Praha: Dauphin, 1997

LÉVINAS, Emmanuel. Totalité et Infini. The Hague: Martinus Nijhoff, 1984. Český překlad M. Petříček a J. Sokol. Totalita a nekonečno. Praha: OIKOYMENH, 1997.

 

 

Další v semináři diskutované texty:

 

BERGSON, Henri. L'évolution créatrice. Paris 2013. Český překlad F. Pelikán a F. Žákavec. Vývoj tvořivý. Praha 1919.

HUSSERL, Edmund. Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I. Praha 2004. Přel. A. Rettová a P. Urban.

SCHELER, Max. Místo člověka v kosmu. Praha 1968.

HEIDEGGER, Martin. Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs. GA 20. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1979.

HEIDEGGER, Martin. Die Grundprobleme der Phänomenologie. GA 24. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1975.

HEIDEGGER, Martin. Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz. GA 26. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1978.

HEIDEGGER, Martin. Die Grundbegriffe der Metaphysik: Welt – Endlichkeit – Einsamkeit. GA 29/30. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1983.

CARNAP, Rudolf. Překonání metafyziky logickou analýzou jazyka. In: Filosofický časopis 39, 1991. Str. 622-643.

PATOČKA, Jan. Co je fenomenologie? In: Fenomenologické spisy II. Praha 2009.

LÉVINAS, Emmanuel. Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence. La Haye: Nijhoff, 1974.

LÉVINAS, Emmanuel. La mort et le Temps. Paris: L'Herne, 1992.

BARBARAS, Renaud. Vnímání. Praha 2002. Přel. J. Fulka.

BARBARAS, Renaud. Touha a odstup. Praha 2005. Přel. J. Fulka. 

DASTUR, Françoise. Smrt: Esej o konečnosti. Praha 2017. Přel. M. Pokorný.

DASTUR, Françoise. Figures du néant et de la négation entre Orient et Occident. Paris 2018.

 

 

Výkladová literatura: 

 

COURTEL, Yannick. Essai sur le Rien. Strasbourg 2013.

ERHARD, Christopher. Denken über nichts: Intentionalität und Nicht-Existenz bei Husserl. Berlin 2014.

FERON, Etienne. Phénoménologie de la mort: sur les traces de Levinas. Dordrecht 1999.

MIAMBOULA, Paul. Sartre: du néant à l'intersubjectivité: itinéraire philosophique et humaniste. Paris 2014.

PATOČKA, Jan. Úvod do fenomenologické filosofie. XIII. – XXIII. Praha 2003. Str. 101-188.

POCAI, Romano. Heideggers Theorie der Befindlichkeit: Sein Denken zwischen 1927 und 1933. Freiburg/München 1996.

REGVALD, Richard. Heidegger et le problème du néant. Dordrecht 1987.

RENTSCH, Thomas. (Hrsg.) Martin Heidegger: Sein und Zeit. Berlin 2001.

ROMANO, Claude & LAURENT, Jérôme (eds.) Le Néant: Contribution à l'histoire du non-être dans la philosophie occidentale. Paris 2006.

ROSALES, Alberto. Transzendenz und Differenz. Ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger. Den Haag 1970.

SCHUMACHER, Bernard. Jean-Paul Sartre: Das Sein und das Nichts. Berlin 2003.

TAUBES, Jacob. Vom Adverb „nichts“ zum Substantiv „das Nichts“: Überlegungen zu Heideggers Frage nach dem Nichts. In: WEINRICH, Harald (ed.). Positionen der Negativität. Poetik und Hermeneutik 6. München 1975.

TUGENDHAT, Ernst. Das Sein und das Nichts. In: Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M. 1992.

WAGHORN, Nicholas. Nothingness and the Meaning of Life: Philosophical Approaches to Ultimate Meaning through Nothing and Reflexivity. London/New Delhi/New York 2014.

WHITE, Carol J. Time and death: Heidegger's analysis of finitude. Aldershot 2005.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Kvapil (08.02.2018)

Žádné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK