PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Temporalita jako smysl bytí - AFSV00285
Anglický název: Temporality as the Meaning of Being
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5447
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Kvapil
prof. PhDr. Pavel Kouba
Vyučující: Mgr. Ondřej Kvapil
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Kvapil (18.09.2017)

Tématem semináře bude Heideggerova odpověď na otázku po smyslu bytí: otázku, která je sice formulována, ale již nezodpovězena v Bytí a čase. Těžištěm seminární práce proto bude text bezprostředně navazujícího přednáškového cyklu Základní problémy fenomenologie, který vypracování problematiky nikdy nepublikované – a údajně spálené – závěrečné části Bytí a času obsahuje. Zacílíme tak přímo na samotné jádro Heideggerovy fundamentální ontologie a dva její nejzazší problémy: temporalitu jako horizont porozumění bytí vůbec a ontologickou diferenci jako rozdíl mezi bytím a jsoucnem, ve kterém jako bytosti, jež bytí rozumí, vždy stojíme. Základní otázku semináře, která není ničím jiným než otázkou, jak tyto dva problémy myslet dohromady, lze poté formulovat zcela jednoduše: proč je nám naše vlastní bytí a spolu s ním i bytí všeho, s čím se ve světě setkáváme, smysluplné právě z času?

Naším vlastním cílem ovšem nebude pouhá četba a interpretace Heideggerova textu, ale půjde nám především o to vyhmátnout základní filosofické otázky a předpoklady stojící v pozadí Heideggerovy fundamentálně ontologické pozice jako takové – a tak uvést v otázku ji samu. Kurz je ale rovněž otevřen studentům, kteří do Heideggera teprve chtějí proniknout, jednak kvůli rázu vůdčí přednášky, která je v mnoha ohledech přístupnější než Bytí a čas, a pak – jak lépe si problematiku Bytí a času spolehlivě osvojit než od konce?


Český, dosud nepublikovaný překlad Základních problémů fenomenologie bude k dispozici na semináři.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Kvapil (17.09.2017)

Referát a „živá“ účast na semináři.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Kvapil (23.12.2017)

Primární literatura:

 

 

HEIDEGGER, Martin. Die Grundprobleme der Phänomenologie. GA 24. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1975. Český překlad k dispozici na semináři.

 

HEIDEGGER, Martin. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer, 2006. Český překlad I. Chvatík, P. Kouba, M. Petříček a J. Němec. Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH, 1996.

 

 

HEIDEGGER, Martin. Kant und das Problem der Metaphysik. GA 3. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1991. Český překlad J. Pechar a kol. Kant a problém metafyziky. Praha: Filosofia, 2004.

 

HEIDEGGER, Martin. Was ist Metaphysik? In: Wegmarken. GA 9. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1976. Český překlad I. Chvatík. Co je metafyzika? Praha: OIKOYMENH, 1993.

 

HEIDEGGER, Martin. Vom Wesen des Grundes. In: Wegmarken. GA 9. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1976. Český překlad rovněž k dispozici na semináři.

 

HEIDEGGER, Martin. Logik. Die Frage nach der Wahrheit. GA 21. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1976.

 

HEIDEGGER, Martin. Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz. GA 26. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1978.

 

HEIDEGGER, Martin. Der Begriff der Zeit. GA 64. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 2004.

  

 

Výkladová literatura:

 

 

BLATTNER, William D. Heidegger’s Temporal Idealism. Cambridge 1995.

 

BLUST, Franz-Karl. Selbstheit und Zeitlichkeit. Heideggers neuer Denkansatz zur Seinsbestimmung des Ich. Würzburg 1987.

 

DASTUR, Françoise. Čas a druhý u Husserla a Heideggera. Praha 1992. Přel. K. Thein a M. Sedláčková.

 

DASTUR, Françoise. Heidegger et la question du temps. Paris 1990.

 

DREYFUS, Hubert L. & WRATHALL, Mark A. (ed.) A Companion to Heidegger. Blackwell 2007. Str. 191-334.

 

FLEISCHER, Margot. Die Zeitanalysen in Heideggers „Sein und Zeit“. Aporien, Probleme und ein Ausblick. Würzburg 1991.

 

HOFFMAN, Piotr. Death, time, history: Division II of Being and Time. In: GUIGNON, Charles (ed.). The Cambridge Companion to Heidegger. Cambridge 1993.

 

LEVINAS, Emmanuel. Objevování existence s Husserlem a Heideggerem. Praha 2014. Přel. J. Bierhanzl. Str. 67-103.

 

PATOČKA, Jan. Co je fenomenologie? In: Fenomenologické spisy II. Praha 2009.

 

PATOČKA, Jan. Úvod do fenomenologické filosofie. XIII. – XXIII. Praha 2003. Str. 101-188.

 

RENTSCH, Thomas. (Hrsg.) Martin Heidegger: Sein und Zeit. Berlin 2001.

 

RICOEUR, Paul. Čas a vyprávění III. Praha 2008. Přel. M. Petříček.

 

ROSALES, Alberto. Transzendenz und Differenz. Ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger. Den Haag 1970.

 

USCATESCU BARRÓN, Jorge. Die Grundartikulation des Seins. Eine Untersuchung auf dem Boden der Fundamentalontologie Martin Heideggers. Würzburg 1992.

 

WHITE, Carol J. Time and death: Heidegger's analysis of finitude. Aldershot 2005.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Kvapil (17.09.2017)

Žádné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK