PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Rawlsova Terorie spravedlnosti a základy současného liberalismu - AFSV00130
Anglický název: Rawls' Theory of Justice and foundations of modern liberalism
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: slovenština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Bc. Matej Cíbik, M.A., Ph.D.
Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - slovenština
Poslední úprava: Bc. Matej Cíbik, M.A., Ph.D. (14.01.2013)

Seminár sa bude primárne venovať Johnovi Rawlsovi, kľúčovej postave liberalizmu druhej polovice dvadsiateho storočia, a jeho dielu Teória spravodlivosti. Bude nás zaujímať genéza aj obhajoba Rawlsovej koncepcie politickej spravodlivosti spolu s jej kritikou, ideovými koreňmi a neskorším vývinom. Vzhľadom na enormný vplyv tejto koncepcie na celú politickú filozofiu by mal seminár poskytnúť jeho účastníkom predstavu o podobách súčasného liberalizmu a najväčších problémoch, ktorým čelí.
Spoločne budeme hľadať odpovede na nasledujúce otázky: Na akých princípoch by mal stáť moderný štát? Ako je možné tieto princípy zdôvodniť a na akých filozofických základoch stoja? Aký je spravodlivý model distribúcie bohatstva v spoločnosti? Ako je možné filozoficky uchopiť pluralitu v súčasných spoločnostiach? Má táto pluralita vplyv na možnosť ucelenej teórie spravodlivosti? Je súčasný liberalizmus možné ukotviť objektívne, alebo bude každá jeho dôveryhodná obhajoba relativistická?
Ambíciou semináru samozrejme nie je na tieto otázky vyčerpávajúco odpovedať. Hlavným cieľom je skôr predniesť určité možnosti ich riešenia a potom o ich extenzívne diskutovať. Práve v diskusii by sa mohla vyjavovať kontroverznosť všetkých prednesených prístupov, spolu s ich predpokladmi a motiváciou.

Žiadna predchádzajúca znalosť politickej filozofie sa nepredpokladá. Nutnou je jedine ochota na každú hodinu prečítať špecifikovanú povinnú literatúru, ktorá bude takmer výhradne v anglickom jazyku.


Požadavky ke zkoušce - slovenština
Poslední úprava: Bc. Matej Cíbik, M.A., Ph.D. (14.02.2013)

Seminár prebieha raz týždenne a je zakončený zápočtom. Na získanie zápočtu je potrebná pravidelná aktívna účasť a prednesený referát na jeden z textov špecifikovaných v sylabe. Všetky texty budú pre účastníkov seminára dostupné na Dropboxe.

Primárnou úlohou referátu je pripraviť pôdu pre diskusiu v seminári. Má obsahovať:

a) stručné zhrnutie povinného čítania, a teda buď prezentovanie hlavného argumentu a jeho krokov, alebo osvetlenie pozície obhajovanej v texte. Táto prezentácia by mala byť krátka (max. 10 minút), pretože predpokladá, že každý bude s textom dopredu dôkladne oboznámený.

b) prezentácia "literatúry na referát." Tento text zvyčajne buď rozširuje záber povinného čítania, alebo predstavuje jeho kritiku. Úlohou referenta je oboznámiť účastníkov seminára s jeho hlavnou argumentáciou, spolu s jeho prepojením na povinné čítanie. Nezaujíma nás teda naratív ani autor, ale primárny filozofický odkaz textu. Táto časť by nemala za žiadnych okolností trvať dlhšie ako 25 minút.

Sylabus - slovenština
Poslední úprava: Bc. Matej Cíbik, M.A., Ph.D. (28.04.2013)

Týždeň 1:

 Úvod,  predstavenie problematiky, základných stanovísk a formy argumentácie.

 

Týždeň 2:

Kontraktualizmus I: Thomas Hobbes (referát Robert Michalič)

Povinná literatúra: Thomas Hobbes: Leviathan, kap. 13, 14, 15 (len odstavce 1-13), 16, 17 (len odstavce 13 a 14).

Literatúra na referát: Jean Hampton: Political Philosophy, s. 39-52.

 

Týždeň 3:

Kontraktualizmus II: John Locke (referát Jana Kubánková)

Povinná literatúra: John Locke: Druhé pojednání o vládě, kap. VIII (§§95-122)

Literatúra na referát: Jean Hampton: Political Philosophy, s. 53-67.

 

Týždeň 4:

Úvod k Teórii spravodlivosti, kontrast s utilitarizmom a intuicionizmom (referát Vít Steklý)

Povinná literatúra: Teória, kap. I, §§1-3.

Literatúra na referát: Teória, kap. I, §§5-8.

 

Týždeň 5:

Teória spravodlivosti: Pôvodná situácia a závoj nevedomosti (referát Martin Rexa)

Povinná literatúra: Teória, §§4, 20, 24.

Literatúra na referát: R. Dworkin: Original Position (časť). In: Norman Daniels: Reading Rawls s. 16-37.

 

Týždeň 6:

 Dva princípy spravodlivosti (referát Martin Koloušek)

Povinná literatúra: Teória, §§11 a 13.

Literatúra na referát: Teória, §§26, 29, 82.

 

Týždeň 7:

Kritika Rawlsa I: z utilitaristických pozícií (referát Jozef Samčík)

Povinná literatúra: John Harsanyi: Can Maximin Principle Serve as a Basis for Morality? sekcie 1-7 (strany 594-600).

Literatúra na referát: Teória, §§27, 28.

 

Týždeň 8:

Kritika Rawlsa II: komunitarizmus (referát Tomáš Hučko)

Povinná literatúra: Stephen Mulhall & Adam Swift: Liberals and Communitarians, p. 40-55.

Literatúra na referát: Michael Walzer: The Communitarian Critique of Liberalism.

 

Týždeň 9:

 Kritika Rawlsa III: libertarianizmus (referát Jiří Snížek)

Povinná literatúra:  Robert Nozick: Anarchy, State and Utopia, s. 183-189; 198-204.

Literatúra na referát: Anarchy, State and Utopia, s. 150-153; 160-164; 189-197.

 

Týždeň 10:

 Kantovské korene Teórie Spravodlivosti (referát Adam Hexner)

Povinná literatúra: Rawls: Themes in Kant’s Moral Philosophy (úryvok). In: Collected Papers 497-517.

Literatúra na referát: Dva krátke texty: Teória §40;  Johnson, Oliver A.: The Kantian Interpretation.

 

Týždeň 11:

 Prechod k politickému liberalizmu (referát Michael Nečas)

Povinná literatúra: Rawls: Political Liberalism, Introduction to the Paperback Edition.

Literatúra na referát: Hampton, Jean: Should Political Philosophy Be Done without Metaphysics?

 

Týždeň 12:

Antropologické predpoklady súčasného liberalizmu (referát Lucie Ottingerová)

Povinná literatúra: Rawls: Kantian Constructivism in Moral Theory, lekcia II (Representation of Freedom and Equality). In: Collected Papers, s. 322-340.

Literatúra na referát: Galston, William: Moral Personality and Liberal Theory.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK