PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Presokratici archaické doby - AFSV00109
Anglický název: The Presocratics of the Archaic Period
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.fysis.cz/FF/12/presa.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (13.08.2012)
Předsokratici archaické doby - dvouhodinovka, zimní semestr
Úterý od 15:50 v místnosti 217, nám. Jana Palacha.

Základní problémy rané předsokratovské filosofie v kontextu ostatních myšlenkových proudů řecké archaické doby (náboženství, epiky, lyriky, vznikající přírodovědy). Tedy od "mudrců" - přes Míléťany a Xenofana - po Hérakleita, byť kvůli kontextům musíme začít Homérem. Výklad se pokusí vyvarovat anachronismů, například respektem k žánru a důrazem na původní pojmosloví, nicméně musí diskutovat také pozdější školní tradici. Sumu takovéto tradice představuje faktograficky bohatá kniha pánů Kirka, Ravena a Schofielda, se kterou budeme polemizovat (zvláště pokud jde o koncept "generativní substance").

Atestace:
Zkouška na konci semestru na základě přednášek a domluveného rozsahu literatury.
Hodnocení nebude závislé na názorové blízkosti, ale na znalosti pramenů.

Základní literatura (další je zvlášť):
Kirk, Raven, Schofield: Předsókratovští filosofové. OIKOYMENH 2004, str. 11 až 275.
Díogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Pelhřimov 1995.
Z. Kratochvíl: Mezi mořem a nebem (Odkaz iónské archaické vnímavosti). Mervart 2010.
Hynek Bartoš: Očima lékaře. Mervart 2006, str. 11 až 105.
Radim Kočandrle: Anaximandros z Mílétu. Mervart 2010.
Z. Kratochvíl: Délský potápěč k Hérakleitově řeči. Mervart 2006.
http://www.fysis.cz/presokratici/vstup/3DK.htm
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (17.08.2012)

Literatura ke kurzu Předsokratici archaické doby (Zdeněk Kratochvíl)

(verze 17. 8. 2012)

 

Základní:

Kirk, Raven, Schofield: Předsókratovští filosofové. Praha: OIKOYMENH 2004, str. 11 až 275.

Díogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Pelhřimov 19952.

Z. Kratochvíl: Mezi mořem a nebem (Odkaz iónské archaické vnímavosti). Mervart 2010.

Hynek Bartoš: Očima lékaře. Mervart 2006, str. 11 až 105.

Radim Kočandrle: Anaximandros z Mílétu. Mervart 2010.

Z. Kratochvíl: Délský potápěč k Hérakleitově řeči. Mervart 2006.

http://www.fysis.cz/presokratici/vstup/3DK.htm

 

Další literatura - podle jednotlivých přednášek, kdy se poprvé objeví

 

ad 1) - úvod, edice, překlady, zdroje:

Aëtiana: The Method and Intellectual Context of a Doxographer I., ed. J. Mansfeld, D. Runia, Leiden: E. J. Brill 1997; II/1-2, 2009.

Aristotelés, Druhé analytiky, přel. Antonín Kříž, Praha 1962.

Aristotelés, Fyzika, přel. Antonín Kříž, Praha 1996.

Aristotelés, Metafysika, přel. Antonín Kříž, Praha 1946.

Aristotelés, O duši, přel. Antonín Kříž, Praha 1995.

Aristotelés: Aristotelis opera, ed. W.D. Ross, Oxford: Clarendon Press (cca 1950 - 1964).

Václav Bahník a kol.: Slovník antické kultury. Praha: Svoboda 1974.

B.Borecký - R. Dostálová a kol.: Slovník řeckých spisovatelů. Praha 20062.

Clemens Alexandrinus II. Band, Stromata I-VI, ed. Otto Stählin. GCS 15, Leipzig 1906 ( reed. U. Treu, Berlin: Akademie-Verlag, 19854)

Richard Boxton Onians: The Origins of European Thought: About the Body, the Mind, the Soul, the World, Time, and Fate. New Interpretations of Greek, Roman, and Kindered Evidence, Also of Some Basic Jewish and Christian Beliefs. Cambridge 19542.

Marcel Detienne: Mistři pravdy v archaickém Řecku, Praha: Oikúmené 2000.

Hermann Diels, Walther Kranz: Die Fragmente der Vorsokratiker. Berlin: Weidman 19516; Zürich-Hildesheim 1989.

Hermann Diels: Doxographi Graeci, Berlin: W. de Gruyter 19292.

Diogenés Laertios: Diogenis Laertii Vitae philosophorum, ed. M. Marcovich, Stuttgart-Lipsia: Teubner 1999-2002.

Pierre Hadot, Závoj Isidin, Praha: Vyšehrad 2010.

Hippolytus: Refutatio Omnium Haeresium, ed. M. Marcovich, Berlin: W. de Gruyter 1986.

Radim Kočandrle: Fysis iónských myslitelů (Rozprava nad peripatetickou dezinterpretací), Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2008, 324 stran, ISBN 978-80-86818-72-6.

(Zdeněk Kratochvíl: Obrana želvy. Praha: Malvern 2003.)

Jaap Mansfeld: Die Vorsokratiker I. Milesier, Pythagoreer, Xenophanes, Heraklit, Parmenides, griechisch/deutsch. Stuttgart 1983.

Pausaniás: Cesta po Řecku, přel. Helena Businská, Praha: Svoboda (Antická knihovna) 1973.

Simplikios: Simplicii In Aristotelis Physicorum libros quattuor priores commentaria, ed. H. Diels,Berlin: W. de Gruyter 19622.

Karel Svoboda: Zlomky předsokratovských myslitelů, Praha 1962.

Thesaurus linguae Graecae (TLG) - A Digital Library of Greek Literature, University of California 2009.

http://www.tlg.uci.edu/

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

www.presokratici.cz

www.fysis.cz

http://www.fysis.cz/Ob/60ANTIKA/10Sochy/10arch/index.htm

http://www.fysis.cz/Ob/60ANTIKA/30Keram/30arch/index.htm

http://www.fysis.cz/Ob/60ANTIKA/20Bronzy/index.htm

http://www.fysis.cz/Ob/60ANTIKA/40Terak/index.htm

www.dirkcouprie.nl

 

ad 2) - Epika a lyrika:

Homéros: Ilias, přel. Otmar Vaňorný, Praha: Laichter 1942.

Homér, Odysseia, překl. Otmar Vaňorný, Praha: Laichter 1943.

Schaadewaldt, Die Anfänge der Philosophie bei den Grichen, Frankfurt a. M. 1978; viz také PomFil - "Mýtus, epos logos", str. 27nn., přel. Petr Rezek.

Zdeněk Kratochvíl: Proměny koncentrické metafory obrazu světa. Kykladské symboly, Achilleův štít a Anaximandrova mapa světa. Dějiny vědy a techniky XLIV - 2011 / 1; s. 3-25.

Platón, Faidros, přel. František Novotný, Praha: Oikúmené 1993.

Homérské hymny, přel. Otakar Smrčka. Praha: SNKL (Světová četba 199) 1959.

Hésiodos: Zpěvy železného věku, přel. Julie Nováková, Praha: Svoboda 1990.

Veronika Konrádová, Kosmogonické a theogonické motivy v Hésiodově Theogonii, Ústí nad Labem 2008.

Kerényi Karl: Mytologie Řeků - I. Příběhy bohů a lidí. Praha: Oikoymenh 1996

Kerényi Karl: Mytologie Řeků - II. Příběhy héróů. Praha: Oikoymenh 1998.

Nejstarší řecká lyrika (Antická knihovna svazek 44), ed. Radislav Hošek, Praha: Svoboda, Praha 1981.

M. L. West: Iambi et elegi Graeci. Oxford: Clarendon Press 1971-1972.

D. L. Page: Supplementum lyricis Graecis. Oxford: Clarendon Press 1974.

Aisópos - Svět ezopských bajek, Praha: Antická knihovna 1976.

Matúš Porubjak, Vôľa (k) celku. Človek a spoločenstvo rečou Homéra a Theognida. Pusté Úľany: Schola philosophica, 2010.

Homéros: http://www.fysis.cz/presokratici/myth/Homer.htm

K podobnosti štítu se staršími obrazy: http://www.fysis.cz/Ob/40BR/35mandal/index.htm

Homérští básníci: http://www.fysis.cz/presokratici/myth/homerov.htm

Homérské hymny: http://www.fysis.cz/presokratici/myth/homhym.htm

Hésiodos: http://www.fysis.cz/presokratici/myth/Hes.htm

 

ad 3) - Mudrci a mytografové:

Tomáš Vítek: Sedm mudrců a jejich výroky. Praha: Herrmann a synové 2010.

Radek Chlup: Plútarchos - O delfském E. Praha: Herrmann a synové 1995.

Herrmann S. Schibli: Pherekydes of Syros, Oxford 1990.

Sedm mudrců: http://www.fysis.cz/presokratici/vstup/sedm.htm

mytografové: http://www.fysis.cz/presokratici/mytho.htm

Epimenidés: http://www.fysis.cz/presokratici/myth/Epi.htm

Ferekýdés: http://www.fysis.cz/presokratici/myth/Fer.htm

 

ad 4) - Zrození "iónských trojčat" (přírodovědy, historie, filosofie), Míléťané, Thalés:

Sylva Fischerová: Odysseus, Chaos a iónská trojčata aneb mýtus a logos v jedné z dutin země, v: Mýtus a geografie. Svět, prostor a jejich chápání ve starší i novějších kulturách. ed. S. Fscherová, J. Starý. Praha: Herrmann a synové 2008; s. 321-384.

Hérodotos: Dějiny, přel. Jaroslav Šonka, Praha: Academia 2004.

Georg Wöhrle: Die Milesier: Thales. Berlin 2009.

Thalés: http://www.fysis.cz/presokratici/thales.htm

Kleostratos: http://www.fysis.cz/presokratici/kleostratos.htm

 

ad 5) - Anaximandros jako meteorolog a trochu i biolog:

Georg Wöhrle: Die Milesier: Anaximander und Anaximenes. Berlin: De Gruyter 2011.

M. Conche: Anaximandre. Fragments et Témoignages. Paris 1991.

Dirk L. Couprie, Robert Hahn, Gerard Naddaf: Anaximander in Context: New Studies in the Origins of Greek Philosophy. Albany: State University of New York Press 2002.

Charles H. Kahn: Anaximander and the Origins of Greek Cosmology. New York 1960 (Indianapolis / Cambridge 1994).

V. Hladký, R. Kočandrle, Z. Kratochvíl: Evoluce před Darwinem (Nejstarší vývojová stadia evoluční nauky). Mervart 2012.

Anaximandros: http://www.fysis.cz/presokratici/anaximandros.htm

 

ad 6) - Anaximandros jako filosof:

M. L. West: Early Greek Philosophy and the Orient. Oxford 1971.

Walter Bröcker, W.:"Heraklit zitiert Anaximander". Hermes 84, 1956; s. 382-384.

Ídaios: http://www.fysis.cz/presokratici/63/63ida.htm

Kleidémos: http://www.fysis.cz/presokratici/62/62kleid.htm

Xúthos: http://www.fysis.cz/presokratici/33/33.htm

 

ad 7) - Anaximenés:

aaa

http://www.fysis.cz/presokratici/anaximenes.htm

 

ad 8) - Xenofanés:

aaa

http://www.fysis.cz/presokratici/xenofanes.htm

 

ad 9) - Hérakleitos:

Miroslav Marcovich: Heraclitus, Merida (Oxford: Parker) 1967.

M. Conche: Héraclite, Fragments: Texte établi, traduit, commenté; Paris 1986.

T. M. Robinson: Heraclitus. Fragments: A Text and Translation with a Commentary; Phoenix 1987; Suppl. Vol. 22 (Phoenix Presocratics, 2).

Serge Muraviev, Heraclitea, Sankt Augustin 1999-.

Stoicorum veterum fragmenta, ed. J. von Arnim, Leipzig, Teubner, 1903.

http://www.fysis.cz/presokratici/Herakleitos.htm

Z. K. výklad: http://www.fysis.cz/Herakleitos/Potapec/020obsah.htm

 

ad 10) - Hérakleitos:

aaa

 

ad 11) - ohlédnutí:

Hippokratés - Corpus hipocraticum; ed. É. Littré, Oeuvres complétes d'Hippocrate, repr. Amsterdam, Hakkert 1962.

Vojtěch Hladký: Papyrus Derveni. Mervart 2011.

Lúkianos, Vitarum auctio.

R. A. Prier: Archaic Logic: Symbol and Structure in Heraclitus, Parmenides and Empedocles. Hague 1976.

Charles H. Kahn: Plato and Heraclitus. Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy I. 1986, 241-258.

D. Sider: Heraclitus B 3 and 94 in the Derveni Papyrus. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 69 (1987), 225-228.

H. Cherniss: Aristotle Metaphysics 987a32-b7. American Journal of Philology 76 (1955), 184-186.

H. Cherniss: The Characteristic and Effects of Presocratic Philosophy. Journal of the History of Ideas 12 (1951), 319-345.

G. Vlastos: On Heraclitus. American Journal of Philology 76 (1955), 337-368.

U Hippokrata: http://www.fysis.cz/presokratici/22/ccz.htm

V textu Papyru Derveni: http://www.fysis.cz/presokratici/Derveni/Derveni.htm

Hippasos: http://www.fysis.cz/presokratici/vstup/5vsichni.htm

Skythinos z Teu: http://www.fysis.cz/presokratici/skythinos.htm

 

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (02.10.2012)

Podrobný sylabus:

(předběžná verze 17. 8. 2012)

 

1) Předsokratici archaické doby = filosofičtí autoři před vznikem (slova) filosofie

Otázky chronologie, zachování, žánru (před vznikem slova filosofie), interpretace, typy postav. Historické a výtvarné paralely. Souvislost mezi představami o světě (kosmos) a společnosti (polis). Pozdější doxografie, zvl. Diogenés Laertios a "Áetios". Nemáme realistické životopisy. Edice pramenů: problémy souhrnné edice Diels-Kranz, novější edice jednotlivých předsokratiků. Výkladová literatura antická a novodobá, zvláště: Platón, Aristotelés, Kléméns z Alexandrie, Hippolytos, Simplikios, Heidegger, Cherniss, Vlastos, Kahn... Problémy s aristotelskými výklady a referáty: "počátky", "prvky", "substance" (viz i Kirk-Raven-Schofield).

 

2) Epika a lyrika

Homérské eposy (Íllias, Odysseia). Podrobnější výklad koncentrické a bipolárně stavěné metafory kosmu při popisu Achilleova štítu, Ilias XVIII,478-608. Zlomky homérských básníků (např. u Platóna). "Homérské hymny", zvl. na Apollóna (Kynaithios z Chiu, snad jedna z předloh pro klasický koncept thórie). Hésiodova Theogonie, generace bohů (116-129). Vliv i kritika Homéra a Hésioda ve filosofii. Povaha řeckého náboženství.

Zdroje a charakter řecké lyriky. Kritická funkce lyriky: Alkaios (později také Xenofanés). Archilochos, bohémský básník "srdce" a vln. Lyrický koncept "nouze" (améchanié, améchaneiá), Theognis. Solón: koncept lidské ontogeneze. Analogie, přejímky a kritiky lyrických motivů v předsokratovské filosofii.

 

3) Mudrci a mytografové

Legendy o "sedmi mudrcích" jsou z pozdější antiky. Kategorie "mytografů" je až novodobá školní, ale s návazností na Aristotela (Metaphysica XIV, 4, 1091b8 = Ferekýdés A 7).

Legendy o sedmi mudrcích, různé výčty jmen, například v: Diogenés Laertios I, 13;  I, 41-42. Poprvé u Platóna: Protagoras 342e4 - 343b7 , Charmides 164d3-165a7. "Poznej sebe sama!" Plútarchův výklad: O delfském E 17-18, p. 391f - 392e. Thalés v sapienciální tradici. "Thalétovy zpívané výroky" jako ozvěna lyrické tradice?

Epimenidés z Knóssu: muž boží, mýty, krétské motivy, epická astronomie. Ferekýdés ze Syru: muž boží, svérázná náboženská reforma očistného stylu, duše.

Hypotéza o dvou větvích filosofie: Diogenés Laertios I,13: východní od Thaléta a Anaximandra, západní od Ferekýda a Pýthagory.

 

4) Zrození "iónských trojčat" (přírodovědy, historie, filosofie), Míléťané, Thalés

K "iónským tojčatům" patří ještě geografie, meteorologie, astronomie.

Thalés jako geometr, přírodovědec a snad i filosof: věta o rovnoběžkách, o podobnosti trojúhelníků, měření vzdáleností; měření gnómónem?, astronavigace, pohyblivost (magnetit, jantar); duše jako pohybující se, primordiální vlhkost, voda?

Astronom Kleostratos z Tenedu. Anaximandrův spis, patrně nejstarší naučná próza. Anaximandros jako geograf (A 1,2; A 6). Historik Hekataios z Mílétu.

 

5) Anaximandros jako astronom, meteorolog a trochu i biolog

aaa

 

6) Anaximandros jako filosof

Diference (protiklad). Vyrovnávání výchylek. Cykly. Kosmy?

B 1; A 9; B 2; B 3

K pochopení Aristotelova nepochopení pomocí hypotézy o "středním prvku": Ídaios, Kleidémos, Xúthos.

Pojetí diferencí a možné vztahy Anaximandros - Hérakleitos; Anaximandros - pýthagorejci archaické doby. Různé výklady Anaximandra - nebo jenom různá pokračování společné starší tradice?

 

7) Anaximenés

Vzduch. Pneuma. Duše. Meteorologická metafora. Dehonestující "příklad" B 1. Možná předloha pro pozdější peripatetické "zřeďování" už u Anaximena: "rozvolněné" (chalaron). Astronomie.

Přežívání vzdušné metafory u Anaxagory a Diogena z Apollónie?

 

8) Xenofanés:

Satirik, elegický básník. Jeden bůh (křesťanská parafráze Klémenta z Alexandrie). "Skeptická" přírodověda (geologie, fosílie).

 

9) Hérakleitos

Žánr spisu, styl a jazykové prostředky. Diference (protiklady). Metafora spící - probuzený; nechápaví - rozlišující podle přirozenosti; nepřítomní - přítomný. Kritika konzumní společnosti. Fysis.

 

10) Hérakleitos

Kosmos. Jedno. Božské.

 

11) Ohlédnutí za diferencemi kosmu

Hérakleitovské (a možná i mílétské) motivy u tragiků (zvl Sofoklés: Oidipús), v textu Papyru Derveni a v hippokratovském korpusu.

Otázka využití dobré (a ne pouze peripatetické) zachovalosti Hérakleitova textu a analýzy jeho výrazových prostředků pro výklad ostatních předsokratiků.

Pýthagorejce (a orfiky) necháváme na raně klasickou dobu, protože z archaické od nich a o nich máme jen žalostná torza, byť v ní mají svůj původ.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK