PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Timaios II - AFSV00064
Anglický název: Timaeus 2
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AFS100592
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (29.09.2011)
Timaios II

------------------------------

Anotaci v přehlednější podobě lze nalézt v přiloženém souboru, na stránkách ÚFaR, případně v níže zmíněném adresáří DropBox.

-----------------------------

Kurs je věnován četbě a interpretaci Platónova dialogu Timaios. Jeho cílem je seznámit se hlouběji se způsobem Platónova myšlení a s bohatstvím interpretačních možností, které jeho dialogy nabízejí. V popředí přitom budou stát otázky Platónovy kosmologie a "antropologie" a jejich vztah k Platónově etice.
Kurs navazuje na loňský kurs Timaios I, je ho však možné absolvovat nezávisle na něm. V letošním roce se budeme po stručné rekapitulaci úvodu do dialogu (17-27b), prooimia Timaiova výkladu (27c-29d) a první části tohoto výkladu, která je věnována především tomu, co vzniká "z rozumu" (29d-47e), věnovat dalším jeho dvěma částem, které se týkají toho, co vzniká "z nutnosti" (47e-69a), a toho, co vzniká "skloubením rozumu a nutnosti" (69a-92c).

Kurs je jednou z dvou možností jak splnit seminář k povinně volitelnému předmětu "Antická filosofie I" v rámci bakalářského studia filosofie (další možností je kurs dr. Jirsy "Platón o vědění a bohu"). Studenti, kteří si jeden z těchto dvou kursů zapisují jako povinně volitelný, si mohou druhý kurs zapsat jako volitelný.

---------------------------------------

Atesty lze získat dvojím způsobem:

A. Formou patronátu na seminárním sezením (standardní způsob)
Úkolem "patrona" je:
1. Ve vztahu k sezení, které bezprostředně předchází jím patronovanému sezení:
a. Vyhotovit v podobě několika bodů velmi stručné shrnutí diskuse z minulého sezení.
b. Zformulovat minimálně dvě podle jeho názoru nejdůležitější otázky, které pasáž přečtená na minulém sezení otevírá.
Shrnutí nemá obsahovat popis diskuse, ale krátké vystižení hlavních bodů, na něž se diskuse zaměřila. Toto shrnutí a otázky je zapotřebí odeslat v přehledné písemné elektronické podobě nejpozději do večera následujícího pondělí vedoucímu kursu, který je vyvěsí na Dropbox (viz níže). Patron je připraven na jím vedeném sezení a především na diskusním setkání (vulgo "prodloužená", rozuměj diskuse), které na toto sezení bezprostředně navazuje (pátek 14,00 až 16,00 v místnosti 218), své shrnutí a otázky hájit a rozvíjet. Účast na tomto setkání je pro příslušné patrony povinná, jsou však na něj srdečně zváni také ostatní semináře a další případní zájemci.

2. Během jím "patronovaného" seminárního sezení:
a. Na začátku tohoto sezení zasadit pasáž, které se budeme věnovat, do kontextu dialogu.
b. Vést s pomocí vedoucího kursu četbu a diskusi během seminárního sezení.
Ke splnění těchto úkolů je zapotřebí mít pasáž (včetně toho, co ji předchází a co po ní následuje) důkladně prostudovanou, rozmyšlené její členění (mj. také pro účely její četby), promyšlené její hlavní myšlenky a problematická místa a nastudovanou sekundární literaturu k ní.

3. Pro sezení, které bezprostředně navazuje na jím patronované sezení:
a. Připravit stručný komentář a shrnutí otázek patrona dalšího sezení (viz bod 1).
b. Zformulovat nezávisle na tomto patronovi minimálně dvě otázky, které podle něj přečtená pasáž vyvolává.
Komentář a otázky je zapotřebí odeslat v písemné elektronické podobě nejpozději do večera následující středy vedoucímu kursu, který je vyvěsí na Dropbox. Patron je připraven na dalším sezení a především na diskusním setkání (viz výše), které na toto sezení bezprostředně navazuje, svůj komentář a otázky rozvíjet.

Za úspěšné pochopení a splnění těchto podmínek obdrží patroni jeden zápočet.

B. Formou vypracování seminárních prací (pouze v případě plného obsazení patronátů)
Seminární práce musí splnit tři požadavky:
1. Musí se týkat vybrané pasáže (případně pasáží) z dialogu Timaios.
2. Musí být zaměřena na jasně formulovaný problém.
3. Musí zahrnovat vyrovnání s nejméně dvěma tituly sekundární literatury k dialogu Timaios.
Za jednu stručnou práci (cca 7 normostran) obdrží student/ka jeden zápočet, za rozsáhlejší a hlouběji zaměřenou práci obdrží zápočty dva.


-----------------

Vzhledem k limitům Moodlu byla pro účely semináře zřízena speciální stránka na serveru Dropbox (www.dropbox.com), na níž budou postupně zveřejněny materiály k jednotlivým tématům. Pozvání na tuto stránku obdrží všichni účastníci, kteří Štěpánovi Špinkovi dodají své e-maily (písemně na semináři, případně na e-mailovou adresu stepan.spinka@volny.cz). K přístupu na tuto stránku je zapotřebí vytvořit si (po pozvání) svůj účet na tomto serveru (kromě jména a e-mailu nejsou požadovány žádné další Vaše údaje), není však nutné instalovat si stejnojmenný zálohovací program (byť tuto možnost doporučujeme, neboť se tak pro Vás zjednoduší synchronizace materiálů a můžete Dropbox využívat i k zálohování, synchronizaci a sdílení dalších Vašich souborů). Přihlášení účastníci mohou na tuto stránku také vyvěšovat své diskusní příspěvky a další materiály.


-----------------
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK