PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Augustin a Marius Victorinus o božské Trojici - AFS500222
Anglický název: Augustine and Marius Victorinus on the divine Trinity
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Vyučující: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. (20.09.2019)
Seminář je věnován Augustinově pojetí lidské mysli jako obrazu božské Trojice v perichoretické jednotě tří bytostných momentů: mysli, jejího poznání a její lásky (De trinitate, kniha IX), resp. paměti, náhledu a vůle (kniha X). Pozornost bude věnována také Augustinově úsilí o sebepoznání mysli (kniha X), příp. obrazu Trojice ve smyslovém vnímání a paměti (kniha XI) a božské Trojici samé (kniha XV). V úvodu seminář připomene trojiční koncept Augustinova předchůdce Maria Victorina.
Seminář bude probíhat formou četby vybraných pasáží z Augustinova spisu „O Trojici“, resp. Victorinova pojednání „O soupodstatnosti Trojice“ (= Adversus Arium IB) v českém, resp. anglickém překladu s přihlédnutím k latinským originálům. Znalost latiny je tedy vítaná, není však nezbytnou podmínkou účasti na semináři.

Pasáže k četbě:
• Marius Victorinus, O soupodstatnosti Trojice (= Adversus Arium IB) I,52 (Němec 228-231); I,57,7-33 (Němec 240-241); I,51,22-43 (Němec 226-229); 54,3-19 (Němec 234n); I,63,1 – 64,8 (Němec 252-255).<br>
• Augustin, O Trojici, IX,2,2 – 12,18 (CCL 50, 294-310); X,1,1 (CCL 50, 311n.); X,3,5 – 6,8 (CCL 50, 317-321); X,8,11-12 (CCL 50, 324-326); X,10,14 (CCL 50, 327n); X,10,16 (CCL 50, 328n); X,11,18 – 12,19 (CCL 50, 330-332). Příp. také XI,2,2 – 4,7 (CCL 50, 334-343); XV,7,11-12 (CCL 50, 474-477; XV,14,23 (CCL 50, 496n).<br>
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. (20.09.2019)

Atest je možno získat za účast v diskusích a referování příslušných textových pasáží v rámci kursu a za vypracování seminární práce.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. (20.09.2019)

Edice a překlady primárních textů:

·         Marius Victorinus, O soupodstatnosti Trojice (Proti Ariovi Ib), latinsko-české vydání, úvod, překlad, komentář V. Němec, Praha 2006.

·         Aurelius Augustinus, De Trinitate libri XV, vyd. W. J. Mountain, CCL 50 50A, Turnhout 1968.

·         Anglický překlad: E. Hill, The Trinity (The Works of Saint Augustine: A Translation for the 21st Century, ed. J. E. Rotelle, vol. I/5), New York 1991.

 

Sekundární literatura:

·         M. R. Barnes, Reading Augustine’s Theology of the Trinity, in: S. T. Davis et alii (vyd.), The Trinity: An Interdisciplinary Symposium on the Trinity, Oxford 1999, str. 145-176.

·         E. Bermon – G. O’Daly (vyd.), Le De Trinitate de saint Augustin: Exégèse, logique et noétique, Paris 2012.

·         J. Brachtendorf, Die Struktur des menschlichen Geistes nach Augustinus. Selbstreflexion und Erkenntnis Gottes in „De Trinitate“, Hamburg 2000.

·         J. Brachtendorf, Der menschliche Geist als Bild des trinitarischen Gottes – Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten, in: týž (vyd.), Gott und sein Bild. Augustins De Trinitate im Spiegel gegenwärtiger Forschung, Paderborn 2000, str. 155-170.

·         M. T. Clark, De Trinitate, in: E. Stump – N. Kretzmann (vyd.), Cambridge Companion to Augustine, Cambridge 2001, str. 91-102.

·         M. T. Clark, Victorinus and Augustine: Some Differences, in: Augustinian Studies 17 (1986), str. 147-159.

·         M. Drewer, Know Thyself! The Mind, Self-Knowledge, and the Image of God, in: týž, image, Identity, and the Forming of the Augustinian Soul, Oxford 2013, str. 110-141.

·         L. Gioia, The Image in the De Trinitate, in: týž, The Theological Epistemology of Augustine’s De Trinitate,Oxford 2008, str. 275-297.

·         P. Hadot, L’image de la Trinité dans l’âme chez Victorinus et chez saint Augustin, in: Studia Patristica 6, Berlin 1962, str. 409-422.

·         R. Kany, Augustins Trinitätsdenken. Bilanz, Kritik und Weiterführung der modernen Forschung zu „De trinitate“, Tübingen 2007.

·         L. Karfíková, Lidská mysl jako model Trojice podle Augustinova spisu De Trinitate IX, X a XV, in: táž, Studie z patristiky a scholastiky, Praha 1997, str. 62-108.

·         P. Manchester, The Noetic Triad in Plotinus, Marius Victorinus, and Augustine, in: R. T. Wallis - J. Bregman (vyd.), Neoplatonism and Gnosticism, New York 1992, str. 207-222.

·         D. A. McCool, The Ambrosian Origin of St. Augustine’s Theology of the Image of God in Man, in: Theological Studies, 20, 1959, str. 62-81.

·         V. Němec, Metafysické systémy v theologickém díle Maria Victorina, in: L. Chvátal et alii (vyd.), Miscellanea patristica, Brno 2007, str. 37-71.

·         D. Pintarič, Sprache und Trinität. Semantische Probleme in der Trinitätslehre des hl. Augustinus, Salzburg – München 1983.

·         O. du Roy, L’intelligence de la foi en la Trinité selon saint Augustin. Genèse de sa théologie trinitaire jusqu’en 391, Paris 1966.

·         M. Schmaus, Die psychologische Trinitätslehre des hl. Augustinus, Münster 1927.

·         Ch. Y. Yam – A. Dupont, A Mind-Centred Approach of Imago Dei: A Dynamic Construction in Augustine’s De Trinitate XIV, in: Augustiniana, 62, 2012, str. 7-43.

·         Ch. Tornau, The Background of Augustine’s Triadic Epistemology in De Trinitate 11-15. A Suggestion, in: E. Bermon – G. O’Daly (vyd.), Le De Trinitate de saint Augustin: Exégèse, logique et noétique, Paris 2012, str. 251-266.

·         Ch. Y. Yam – A. Dupont, The Role of Imago Dei in Augustine’s Speaking of Trinity. A Study of the Neglected Book XV of De Trinitate, in: La Ciudad de Dios, 225, 2012, str. 325-359.

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK