PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Francouzská filosofie vědy - AFS500161
Anglický název: French Philosophy of Science
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Mgr. Jindřich Černý, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (13.10.2016)

Cílem kurzu je představit svébytnou epistemologickou tradici v rámci francouzské filozofie, které se ani v samotné Francii nedostává tolik pozornosti, kolik by si zasluhovala. Kurz by však chtěl být něčím více než pouhým historickým přehledem stanovisek filozofů v rámci jedné tradice jedné národní filozofie. Prakticky všem filozofům, o kterých bude v kurzu pojednáváno, je společné to, že byli vědci. V případě těchto filozofů byla filozofie vždy "filozofií něčeho", ať už byla předmětem jejich filosofického a historicko-kritické zájmu geometrie (Poincaré), fyzika (Duhem), chemie (Meyerson) nebo biologie (Canguilhem). Specifická epistemologie těchto filozofujících učenců [les savants philosophes] byla výsledkem úsilí zodpovědět otázky, které vyvstaly v rámci vědecké praxe; otázky, pro něž nebylo v příslušných vědních oborech místa. V kurzu se pokusíme představit originalitu odpovědí francouzských filozofů vědy jako výsledek syntetizujících tendencí, což byl případ jak Poincarého konvencionalismu, který byl "třetí cestou" mezi empiristickou a kantovskou filozofií vědy, či Bachelardova aplikovaného racionalismu jakožto kompromisu mezi realismem a idealismem.

Všechny materiály ke kurzu včetně sylabu a textů na seminář naleznete na stránkách:
https://sites.google.com/site/francouzskafilozofievedy/

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (20.09.2016)

Bachelard, G., Essai sur la connaissance approchée, Paris: Vrin, 1927  

Bachelard, G., Le nouvel esprit scientifique, Paris: Alcan, 1934

Bernard, C., Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Paris: J.-B. Baillère, 1865

Bitbol, M., Gayon, J. (eds)., Epistémologie française: Les origines françaises de philosophie des sciences, Paris: Éditions Matériologiques, 2015

Brenner, Les origines de la philosophie des sciences en France , Paris: PUF, 2003

Brenner, The French Connection: Conventionalism and the Vienna Circle, in: Heidelberger, M., Stadler F. (eds.): History of Philosophy of Science Volume 9. New Trends and Perspectives, Springer, 2002

Canguilhem, G., Etudes d’histoire et de philosophie des sciences, Paris: J. Vrin, 1983

Canguilhem, G. - François Delaporte, (ed.) A Vital Rationalist: Selected Writings from Georges Canguilhem, New York: Zone Books, 1994

Carnap, Hahn & Neurath: Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis. Hrsg. vom Verein Ernst Mach. (1929), Wien: Springer, 2012

Foucault, M., Slova a věci, Brno: Computer Press, 2007

Friedmann, M., Poincarého konvencionalismus a logičtí pozitivisté, in: Kolman, V., Janoušek, H., Syntetické apriori, Praha: Filosofia, 2012

Hacking, I, Representing and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science, Cambridge: CUP, 1983.

Hacking, I., Historical ontology, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 2002

Hacking, I. 'Style' for Historian and for Philosopher, Studies in History and Philosophy of Science, 1992, (1), pp. 1-20

Gutting, G., French Philosophy in 20th Century, Cambridge: CUP, 2001

Gutting, G., Continental Philosophy of Science, London: Blackwell 2005 (zejména předmluva k této antologii)

Laugier, S., Science and Realism. The Legacy of Duhem and Meyerson in Contemporary American Philosophy of Science, in: Brenner, A., Gayon, J. (eds.), French Studies In The Philosophy Of Science, 2009

Laugier, S. Duhem, Meyerson et l'épistémologie américaine postpositiviste, in: Bitbol & Gayon, Epistémologie française

Le Roy, E., Un positivisme nouveau, in: Revue de Métaphysique et de Morale 9 (2):138 - 153 (1901)

Poincaré, H., Neeukleidovské geometrie, in: Kolman, V., Janoušek, H., Syntetické apriori, Praha: Filosofia, 2012

Poincaré, H. La valeur de la science, Paris: Flammarion, 1905

Vukovic, I. & François, A. (eds.), L’épistémologie française, Beograd 2014

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (13.09.2016)

Úspěšný absolvent kurzu  

1A. buď vypracuje písemný referát, tj. odevzdá k jednomu z textů shrnutí vlastními slovy o délce max 3 NS, ve kterém zrekapituluje filozofovy argumenty a kriticky zhodnotí jejich relevanci,         

1B. anebo přednese referát v hodině, ve kterém představí jeden z textů z "četby".

2. (platí pro všechny) Odevzdá písemnou práci 

Rozsah písemné práce je stanoven na 5 NS. Studenti si mohou vybrat jakékoli z témat probíraných v kurzu. Práce musí splňovat běžné formální požadavky kladené na vědeckou práci. Práci je nutné odevzdat do 15. ledna 2017.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (28.09.2016)

1. Úvod (12.10.)

 

 * dějiny filozofie vědy: pozitivismus ve Francii před Comtem (d'Alembert), Comtův pozitivismus

 

 * empirická metoda dle klasického pozitivismu (Claude Bernard)

 

[četba]

 

Bernard: Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, kap. 1 [EN překlad]

 

 

 

2. Konvencionalismus (19.10.)

 

 * "Tradiční" teorie poznání: racionalismus, empirismus (Gauss, Helmholtz), Kant

 

 * Euklidova geometrie vs. neeuklidovské geometrie, newtonská mechanika

 

 * konvencionalismus ve filozofii vědy: případ geometrie a mechaniky

 

[četba]

 

Poincaré: Les géométries non-euclidiennes, in: Science et Hypothèse, kap. 3 [CZ, EN překlad]

 

 

 

3. Konvencionalismus a logický pozitivismus [exkurz]

 

[četba]

 

 * Vídeňském kruhu: rozšíření konvencionalismu (Carnap, Neurath, Schlick a spol.)

 

 * dvě verze konvencionalismu: instrumentalismus vs. konstruktivismus (kantovský konvencionalismus)

 

[četba]

 

Carnap, Hahn & Neurath: Wissenschaftliche Weltauffassung – Der Wiener Kreis [EN překlad]

 

[sekundární]

 

Friedmann: Poincaré's conventionalism a logical positivism [CZ překlad]

 

Brenner: The French Connection: Conventionalism and the Vienna Circle

 

 

 

4. "Nový pozitivismus"

 

 * Bergsonův vitalismus. Spor Bergson vs. Einstein

 

 * "Vědec tvoří fakta" neboli radikalizace konvencionalismu (E. Le Roy)    

 

 * Spor o pojetí faktů: Poincaré vs. Le Roy

 

[četba]

 

Poincaré: La valeur de la science [EN překlad]

 

Le Roy: Un positivisme nouveau

 

 

 

5. Duhem a kritika induktivismu

 

 * kruciální experimenty v dějinách vědy

 

 * Duhem vs. Poincaré

 

[četba]

 

Duhem: "Fyzikální teorie a metafyzické vysvětlení" (1. kapitola, in: “Předmět a struktura fyzikální teorie”)

 

[sekundární]

 

Brenner: Holism A Century Ago: The Elaboration of Duhem's Thesis  

 

 

 

6. Duhem a teoretická nasycenost pozorování

 

 * "Quine-Duhemova teze"

 

 * radikalizace epistemologického holismu: "nasycenost" zkušenosti pojmy

 

[četba]

 

Duhem: Une expérience de physique n'est pas simplement l'observation d'un phénomène: elle est, en outre, l'interprétation théorique de ce phénomène, in: La théorie physique, son objet et sa structure (kap.4.4) [EN překlad]

 

 

 

7. "Konec pozitivismu ve Francii"

 

 * téma ontologické relativity (Meyerson, Koyré)

 

 * nesouměřitelnost à la Kuhn [exkurz]

 

[četba]

 

Meyerson: “Science seeks explanation” (2. kapitola “Explanation in the sciences)

 

[sekundární]

 

Laugier: Science and Realism. The Legacy of Duhem and Meyerson in Contemporary American Philosophy of Science

 

Laugier: Duhem, Meyerson et l'épistémologie américaine postpositiviste, [in:] Bitbol & Gayon, Epistémologie française

 

 

 

8. Historická epistemologie 1

 

 * role pro dějiny ve filozofii vědy

 

 * Abel Rey a IHPST

 

 * Bachelardův "aplikovaný racionalismus" (epistemologické překážky, epistemologický zlom atd.)

 

 * problém demarkace (věda vs. "nevěda")

 

[četba]

 

Bachelard: “Úvod”, in: „Nový duch vědy“ (str. 1-18)  [EN překlad]

 

[doplňková]

 

Bachelard: “Nekarteziánská epistemologie”, in: „Nový duch vědy“ (6. kapitola, str. 135.-177)  [EN překlad]

  

9. Historická epistemologie 2

 

 * filozofie biologie a filozofie lékařství

 

 * Canguilhemovo pojetí racionality a objektivity ve vědě

 

[četba]

 

Canguilhem: Poznání života, nový překlad, buďto kap. „Stroj a organismus“  

 

 

 

10. Historická epistemologie 3

 

 * savoir vs. connaissance: Foucault mezi Bachelardem a Canguilhem

 

 * archeologie vědění čili Foucaultovo pojetí dějin

 

[četba]

 

Foucault: Slova a věci, buďto celá kapitola „Classer“, nebo podkapitola „Cuvier“

 

 

 

11. Historická epistemologie 4

 

 * historické apriori

 

 * sociální konstruktivismus (B. Latour)  

 

 * Kompromis mezi konstruktivismem a pozitivismem: styly uvažování (I. Hacking)

 

[četba]

 

Hacking: 'Style' for Historian and for Philosopher, Studies in History and Philosophy of Science, 1992, (1), pp. 1-20

 

 

 

12. Závěr

 

 * Lze hovořit o "francouzském stylu" ve filozofii vědy?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK