PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Středověká filosofie A - AFS200010
Anglický název: Mediaeval Philosophy A
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: MOODLE LINK (seminar) https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13247
Další informace: http://MOODLE LINK: (lecture) https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13213
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Anna Tropia, Ph.D.
Vyučující: Anna Tropia, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Anna Tropia, Ph.D. (04.02.2022)

MOODLE LINK (lecture) https://dl1.cuni.cz/user/index.php?id=13213

MOODLE LINK (seminar) https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13247


Předmět „Středověká filosofie A“ sestává z přednášky a četby primárních filosofických textů. Spolu s předmětem
„Středověká filosofie B“ umožní studentům proniknout do hlavních témat filosofie. Kurz je zaměřen na témata z oblastí
metafyziky, kosmologie, morální filosofie, teorie poznání a antropologie. Kurz pokrývá období patristiky, středověké
arabské filosofie a latinského středověku. V průběhu kurzu se studenti připraví na zkoušku (předmět PVP, Skupina I
„Středověká filosofie II“) i na odpovídající část bakalářské zkoušky (část b: Dějiny filosofie).

Konkrétní náplň kurzu může v jednotlivých semestrech doznávat dílčích změn, tj. přesouvat váhu mezi dílčími
tematickými okruhy, ovšem při zachování důrazu na získání důkladné znalosti primární literatury, již si musí studenti
osvojit pro složení bakalářské zkoušky. Jde v zásadě o následující tematické okruhy
a. metafyzika: filosofická teologie, jsoucno a bytí, kategorie, transcendentálie
b. kosmologie: problém věčnosti světa, problém nekonečna, pohyb a čas
c. morální filosofie: dobro a blaženost, problém zla, ctnosti, přirozený zákon
d. teorie poznání: problém univerzálií, smyslové vnímání, pojem pravdy, myšlení a jazyk
e. antropologie: duše a tělo, svobodná vůle, aktivní a možný intelekt


SPRING TERM 2022
BA module – Středověká filosofie A
Wednesday, 10:50-12:25 (lecture, in English)
Wednesday, 14:10-15:45 (seminar, in English, texts in Czech and English)
e-mail me for consultation or questions: anna.tropia@ff.cuni.cz

General Description

“God and the soul, that is what I desire to know. Nothing more? Nothing whatever.” said Augustine of Hippo (354-430). In the current module, the relation between the human soul and its objects of cognition will be tackled to explore the tight relation between anthropology, theory of knowledge and metaphysics (a, d, e). We will consider the constitution of the soul as the starting point for each cognition to take place but also to understand the place of human beings in the hierarchy of being. The module will include readings of Arabic, Jewish and Latin thinkers, with a special focus on the scholastic thought of 13th and 14th centuries.

Aim of the course

The course has a double aim. The first is making first-year students familiar with the main concepts and terminology of medieval thought. An essential bibliography will be provided by the teacher to support each reading and to integrate/replace the suggested literature for the preparation of the final exam (Komisionální zkouška ze středověké filosofie). The second is preparing the students to the defense of the final exam as well as for the BA finals, by introducing them to classical concepts and themes of history of philosophy.<br>

Literature

Primary Sources:

texts in English translation (Augustine, Avicenna, Averroes, Avicebron, Thomas Aquinas, John Duns Scotus, William of Ockham). NB: All on our Moodle page

Some of the translations used will be taken from these two anthologies:

Philosophy in the Middle Ages. The Christian, Islamic, and Jewish Traditions. (3rd edition) Edited by A. Hyman et aliis, Hackett Publishing Company, 2010. (UFAR Library)

Classical Arabic Philosophy. An Anthology of Sources. Translated with Introduction, Notes, and Glossary by J. McGinnis and D. C. Reisman, Hackett Publishing Company, 2007 (UFAR Library).

John Duns Scotus (tr. A.B.Wolter), Philosophical Writings. A Selection. Hackett Publishing Company, 1987 (NB: the footnotes at the end are one of the most helpful tool to survive Scotus’ reading according to the majority of the students I have met)

Electronical Resources:

(Thomas Aquinas)

Latin text of the Summa: Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. Edita, Romae, 1889-, vols. V and 13. Both are accessible at the UFAR library as well as online: https://www.corpusthomisticum.org/repedleo.html

English Translation of the Summa by Alfred Freddoso available online:
https://www3.nd.edu/~afreddos/summa-translation/TOC-part1.htm

Other texts by Aquinas in translation:

https://isidore.co/aquinas/

Secondary Sources (a selection of support tools, more on Moodle):

J. McGinnis, Avicenna. Oxford University Press, 2010

Ben Ahmed, Fouad and Robert Pasnau, "Ibn Rushd [Averroes]", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/ibn-rushd/>. (online)

J-B Brenet, “Averroism and the Metaphysics of Intellect”, in St. Schmid (ed), Philosophy of Mind in the Late Middle Ages and Renaissance, Routledge, 2019.<br>

R. Pasnau-C. Shields, The philosophy of Thomas Aquinas. Oxford University Press, 2016.

R. Pasnau, “Cognition”, in The Cambridge Companion to John Duns Scotus. Edited by Th. Williams, Cambridge University Press, 2006.
S.W. De Boer, The Science of the Soul. The Commentary Tradition on Aristotle’s De anima, c. 1260-1360. Leuven University Press, 2013.

Requirements to the exam
Students will be evaluated upon the following parameters:

1) Regular attendance (whether in person or online) and in-class active participation (regular reading of the texts discussed)
2) Final oral exam (more info to be provided in due time) and in-class presentation/written paper (topic and modality to be discussed with the teacher).

Calendar:

The course will be structured as it follows (the schedule might slightly variate):

Weeks 1-2: Introduction. Augustine and Early Middles Ages
Weeks 3-4: The Arabic contribution: Avicenna, Averroes
Weeks 5-6: Aquinas on soul and hierarchy of being
Guest lecture
Weeks 8-9: Aquinas and Scotus in comparison
Weeks 10-11: Scotus and Ockham on the multiform soul
Week 12: recapitulation/guest lecture
Literatura
Poslední úprava: Anna Tropia, Ph.D. (11.02.2022)

ANSELM Z CANTERBURY, Fides quaerens intellectum, přel. L. Karfíková. Praha: Kalich, 1990.
AVICENNA, Metaphysica, vyd. S. van Riet, Avicenna latinus: Liber de philosophia prima sive scientia divina, I. Louvain - Leiden: Peeters/Brill, 1977.
AUGUSTIN, Vyznání, přel. M. Levý. Praha: Kalich, 1990.
ARMSTRONG, A. H. (vyd.), Filosofie pozdní antiky, přel. M. Pokorný. Praha: OIKOYMENH, 2002.
BOËTHIUS, Filosofie utěšitelkou, přel. J. Hrůša. Praha: Votobia, 1995, s. 49-149.
COPLESTONE, F., Dějiny filosofie II: Od Augustina ke Scotovi. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2016.
DIONÝSIOS AREOPAGITA, Listy. O mystické theologii, přel. M. Koudelka. Praha: OIKOYMENH, 2005.
FLOSS, P., Cesty evropského myšlení I: Architekti křesťanského středověkého vědění, Praha 2004.
HANKINS, J. (vyd.), Renesanční filosofie, Praha 2011.
IVÁNKA, E. von, Plato Christianus, přel. V. Němec. Praha: OIKOYMENH, 2003.
JAN DUNS SCOTUS, Ordinatio I, d. 3, Ioannis Duns Scoti Opera omnia, III, Civitas Vaticana 1954.
JAN SCOTUS ERIUGENA, Homilie a Komentář k Janovu evangeliu, Praha 2005.
KARFÍK, F. - NĚMEC, V. - VILÍM, F. (vyd.), Křesťanství a filosofie. Postavy latinské tradice, Praha 1994.
KOBUSCH, Th., Filosofie vrcholného středověku, Praha 2013.
DE LIBERA, A., Středověká filosofie, Praha 2001.
NASR, S. H. - Leaman, O. (ed.), History of Islamic Philosophy, London - New York 2001.
PATOČKA, J. - FLOSS, P., Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního filosofa, matematika a politika, Praha 2001.
PIEPER, J., Tomáš Akvinský, život a dílo. Praha: Vyšehrad, 1997.
PIEPER, J., Scholastika. Praha: Vyšehrad, 1991.
SAXLOVÁ, T. „Povaha obecného pojmu u Viléma Ockhama. Od teorie představy (fictum) k teorii rozumového aktu (intellectio).“ Filosofický časopis 45, č. 2, (1997): s. 179-203.
SOUSEDÍK, S., Jan Duns Scotus: doctor subtilis a jeho čeští žáci. Praha: Vyšehrad, 1989.
SOUSEDÍK, S., Jsoucno a bytí. Úvod do četby sv. Tomáše Akvinského. Praha: Křesťanská akademie, 1992.
SOUSEDÍK, S. (vyd.), Texty ke studiu dějin středověké filosofie. Praha: Univerzita Karlova, 1994.
TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theologiae, Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P. M. edita, IV, Roma: Ex Typographia Polyglotta, 1888.
VILÉM OCKHAM, Summa logicae, vyd. BOEHNER, W. Ph. - Gál, G. - Brown, S., Guillelmi de Ockham Opera philosophica et theologica ad fidem codicum manuscriptorum edita. Opera philosophica, I, New York: Institute Franciscani, 1974.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK