PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Filosofické myšlení v latinském středověku - AFS100739
Anglický název: Philosophical Thought in the Latin Middle Ages
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Anna Tropia, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: Anna Tropia, Ph.D. (19.02.2020)

Kurs sestává ze dvou částí. Část 1 je vyučována v českém a část 2 v anglickém jazyce.

Část 1: Metafyzika, etika a kosmologie ve vrcholném a pozdním středověku

Doc. Václav Němec, Ph.D.

LS 2019/2029, úterý 15:50-17:25, nám. J. Palacha 2, m. P217

Tato část kursu je věnována filosofii Tomáše Akvinského a Mikuláše Kusánského. Pozornost bude věnována zejména tématům z oblasti metafyziky, etiky a kosmologie. Cílem je především ukázat, jakým způsobem si myslitelé latinského středověku osvojovali, rozvíjeli a transformovali tradici antické filosofie, patristiky i arabské falsafa. Účastníci kursu se mohou nejenom seznámit s podstatnou částí témat a textů, jež jsou obsahem zkoušky ze středověké filosofie, ale také získat vhled do některých důležitých problémových okruhů západní filosofie a povědomí o kontinuitě filosofických tradic napříč staletími.


Part 2: Human nature in High Scholastic Thought

LINK TO MOODLE PAGE: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8612

Anna Tropia, PhD

Office hours: Wednesday 11:00-12:00 (Tropia)
         
Email: anna.tropia@ff.cuni.cz
             
Tuesday 12:25-14:05, Room: P225
 
General Description and Aims of the Module
 
Aim of this part of the skelet will be that of providing students with a broad introduction to some of the main themes (science of the soul, proofs of God’s existence, knowledge of universals) and texts of high scholasticism (13th-14th century). What is to be meant, by high scholasticism? The period, in which philosophy starts to gain more weight in the universities all over the Latin Western world, in the wake of the rediscovery of the Aristotelian corpus as well as of the birth of the figure of the professional philosopher (like Siger of Brabant). The course will revolve around texts by Thomas Aquinas, John Duns Scotus and William of Ockham, the main representative figures of such period, and of the “tres viae”, the three ways: Thomism, Scotism and Nominalism.

Students will be evaluated based upon the following two distinct parameters:

(1) Participation (which includes, yet is not limited to: doing the assignments, attendance, in-class active participation). If you areabsent, please ask some of your classmates for any assignments or key discussion materials missed or to check out our Moodle-page).

(2) A Final Written Paper (additional information will be provided in due course) and a 30 min. in-class presentation to be discussed with the teacher based upon our schedule

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. (15.05.2020)

Kurs je ukončen zápočtem, který lze získat na základě jedné seminární práce v rozsahu 8-12 NS, sepsané v rámci první nebo druhé části kursu, a splněním úkolů zadaných v rámci distanční výuky. Témata seminárních prací jsou stanovena po vzájemné dohodě s vyučujícím.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. (30.01.2020)

Část 1 (Václav Němec)

Tomáš Akvinský

J. A. Aertsen, Medieval Philosophy and the Transcendentals, Leiden 1996.

J. Pieper, Tomáš Akvinský, Praha 1997.

S. Sousedík, Jsoucno a bytí, Praha 1992.

W. Kluxen, „Tomáš Akvinský: Jsoucno a jeho principy“, in: F. Karfík, V. Němec, F. Vilím (vyd.), Křesťanství a filosofie. Postavy latinské tradice, Praha 1994, str. 91–127.

W. Kluxen, „Tomáš Akvinský. Základní stanoviska jeho etiky“, in: F. Karfík, V. Němec, F. Vilím (vyd.), Křesťanství a filosofie. Postavy latinské tradice, str. 128–138.  

V. Němec, „Etika Tomáše Akvinského“, in:Š. Špinkaet al., Přístupy k etice I, Praha 2014,str. 169-209.

V. Němec, „Přirozený zákon podle Tomáše Akvinského“, in: L. Chvátal, V. Hušek (vyd.), Přirozenost ve filosofii minulosti a současnosti, Brno 2008, str. 135-155.

W. Patt, Metaphysik bei Thomas von Aquin, London 2004.

S. J. Pope (vyd.), The Ethics of Aquinas, Washington, D. C. 2002.

D. Svoboda, Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského. Od pojmu jsoucna a jednoty k pojmu celku a části, Praha 2012.

J. F. Wippel, The metaphysical thought of Thomas Aquinas: from finite being to uncreated being, Washington, D. C. 2000.

N. Kretzmann, E. Stump (vyd..), The Cambridge Companion to Aquinas, Cambridge 1993.

Mikuláš Kusánský

P. Floss, Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního filosofa, matematika a politika, Praha 2001.

J. Hopkins, Nicholas of Cusa’s metaphysic of contraction, Minneapolis 1983.

T. Leinkauf, Nicolaus Cusanus : eine Einführung, Münster 2006.

K. Flasch, Nicolaus Cusanus, München 2001.

 

Part 2 (Anna Tropia)

 

Essential Bibliography

 

Texts

 

NB: All the texts, where not indicated, are available on moodle

 

Thomas Aquinas, Summa theologiae (ST).

 Latin text: Vatican 1889–. (UFAR library, but also accessible online: corpusthomisticum.org)

 English Text: full text translated by A. Freddoso (accessible online: https://www3.nd.edu/~afreddos/summa-translation/TOC.htm)

 “The treatise on human nature: ST Ia 75-102” by A. Freddoso, South Bend 2010 (UFAR library, but also accessible online, at Freddoso’s webpage above indicated)

 Anselm of Canterbury, Proslogion, Engl.tr. in Readings in medieval philosophy, by A. Schrodinger, Oxford 1996 (UFAR library)

 Bonaventure, “Christ our only master”, Engl. tr. by R. Pasnau, in The Cambridge Translation of Medieval Philosophical Text. Cambridge 2002

 John Duns Scotus, texts from the Ordinatio

 Latin text: Vatican 1950 –.

 Engl. tr.: Being and Cognition, by J. van der Bercken, Fordham 2016 (UFAR library)

 Philosophical Writings, ed. A. B. Wolter, London 1962

 William of Ockham. Texts from the Ordinatio:

 Latin text: Opera theologica et philosophica, St. Bonaventure (NY) 1967 –. (UFAR library)

 Eng. Tr.: Philosophical Writings, ed. by Ph. Boehner, NY 1964

 

 

Secondary Literature

 

Bibliography and essential readings are indicated in the “Medieval Skelet Program” (webpage: http://ufar.ff.cuni.cz/5/stredoveka-filosofie-ii)

 

Here a sample-list of some texts, connected to this specific module:

 

 Th. Cory, Aquinas on Human Self-Knowledge. Cambridge 2014

 Aquinas’ Summa Theologiae. A Critical Guide to Summa theologiae. Ed. J. Hause, Cambridge 2018

 R. Pasnau, The Cambridge history of medieval philosophy, Cambridge 2009-2010 (ch. on Anselm for instance)

 R. Pasnau, Thomas Aquinas on Human Nature, Cambridge 2002

 G. Pini, “Scotus on Intuitive and Abstractive Intuition”, In J. P. Hause (ed.), Medieval Philosophy: Essential Readings and Contemporary Responses. London 2014, 348-365

 

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. (06.02.2020)

Část 1 (Němec)

Témata

1.      Tomášovo pojetí metafyziky; vztah filosofie a theologie.

2.      Pojem jsoucna; mnohoznačnost jsoucího; substanciální a akcidentální jsoucno; potence a akt.

3.      Kategorie: derivace kategorií; substance jako primární instance jsoucna.

4.      Transcendentálie: jsoucno a konvertibilní pojmy; kategorie a transcendentálie; derivace transcendentálií.

5.      Esence: esence a forma; esence, druh, rod a diference; esence jednotlivá, obecná a uvažovaná absolutně; esence jednoduchých substancí.

6.      Bytí: distinkce mezi esencí a bytím; bytí a forma; akt bytí, obecné bytí a o sobě existující bytí; participace na bytí; Bůh jako čiré bytí; jednota esence a bytí v Bohu.

7.      Tomášova etika: cíl a jednota lidského jednání; vnější a vnitřní principy jednání; teoretický a praktický rozum; pojem prudentia; jednání a blaženost; nauka o ctnostech.   

8.      Přirozený zákon: věčný, přirozený, lidský a božský zákon;  první pravidla přirozeného zákona a jejich aplikace; svědomí, prudentia, a synderesis.

9.      Mikuláš Kusánský: učená nevědomost; coincidentia oppositorum; Bůh jako absolutní maximum. 

10.    Mikulášovo pojetí universa: universum jako kontrahované maximum; různé úrovně universality; nekonečnost světa.      

 

Part 2 (Tropia)

Course Outline 

1)     18.2: Introduction. Philosophizing in the 13th c. (Anonymous of Paris, 1270)

2)     25.2: Thomas Aquinas against monopsychism

3)     3.3: What can I know about manhood? (ST Ia qq. 75-76)

4)     10.3: What can I know about God? The “five ways”

5)     17.3: Before Aquinas. Anselm’s attempt at doing natural theology (Proslogion)

6)     24.3: What can I know about the world?(ST Ia q. 84-85)

7)     31.3: Another project: illuminationism vs natural theology. Bonaventure (text: scholastic sermon)

8)     7.4: John Duns Scotus’ natural theology. How can I know God? (Ord. I.2)

9)     14.4: How can I know the world? (Ord. I.3)

10)  21.4: guest lecture: Prof. E. Scribano (Venice) on Thomas Aquinas and John Duns Scotus. Human and Angelic nature

11)  28.4: Scotus’ epistemology. Follow up

12)  5.5: William ofOckham. Intuition and Abstraction (Ord. I)

13)  12.5: What is nominalism?

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK