PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Filosofie jazyka - AFS100734
Anglický název: Philosophy of language
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Korekvizity : AFS100009
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (02.09.2019)
Kurz má za cíl primárně uvedení do standardních témat filosofie jazyka, jak se v rámci analytické tradice ustanovila zhruba na ose Frege-Russell-Wittgenstein-Austin-Grice.

Současně se budeme, nad touto osou, zabývat jazykem jako filosofickým problémem sui generis, tedy nad rámec konkrétního filosofického směru. Tématem bude prostředkující, resp. podmiňující vztah řeči k poznání a poznanému (Hegelovo: “jazyk je prezenční existence ducha”), otázky samotné znakovosti, tedy smyslové a konvenční povahy znaku (Peircovo: “člověk je znak”), vztahu řeči a pravdivosti (Nietzscheho: “mluvit znamená lhát”), a další. Příležitostně zmíníme i problém jazykového humoru, v duchu Wittgensteinova tvrzení, že hloubka jazykového vtipu je hloubkou filosofickou.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (02.09.2019)

Základní literatura

Lycan, William G., Philosophy of Language, Second Edition, Routledge, New York 2008.

Beaney, Michael (ed), The Frege Reader, Blackwell, Oxford 1997.

Russell, Bertrand, "On denoting", Mind 14, 1905, s. 479-493.

Wittgenstein, Ludwig, Philosophical Investigations, Blackwell, Oxford 1958.

Austin, J.L., How to Do Things With Words, Clarendon Press, Oxford 1962.

Grice, H.P., Studies in the Way of Words, Harvard University Press, Cambridge, MA 1989.

Další literatura

Kolman, Vojtěch, 2019, Noc, v níž se pořádají medvědí hony na zajíce. Filosofický původ jazykové komiky, nepublikovaný manuskript.

Nietzsche, Friedrich, O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním, Oikumené, Praha 2007.

Wilde, Oscar, The Decay of Lying and Other Essays, Penguin Classics, New York 2010.

Kleist, Heinrich von, Sämtliche Werke und Briefe, Helmut Sembdner (ed.), Deutscher Tachenbuch Verlag, München 2001.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (02.09.2019)

V případě, že je kurz zapsán jako Analytická filosofie I, je podmínkou atestu získání alespoň 100 bodů udělovaných za průběžné aktivity a pohovor. K pohovoru mohou jí t ti, kdo dosáhli alespoň 60 bodů z průběžných aktivit. K mohou patřit:

1)      aktivní účast na semináři,

2)      průběžné plnění kontrolních úkolů z hodiny na hodinu (až 20 bodů, ty jsou udělovány až kolektivně za všechny úkoly),

3)      referát (až 30 bodů),

4)      ca 2 eseje za semestr (za jeden až 20 bodů).

Podmínkou udělení atestu je rovněž pravidelná účast na přednášce i semináři, maximální počet absencí je 3. Očekává se, že se student připravuje z hodiny na hodinu.

V případě, že je kurz zapisován jako volitelný, se student nemusí účastnit cvičení a nevztahuje se na něj tudíž bodový systém. K atestu je zapotřebí, aby při pohovoru ovládal látku probranou na přednášce. Podmínkou udělení atestu je rovněž aktivní účast na přednášce, maximální počet absencí je 3.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK