PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Osobní identita - AFS100731
Anglický název: Personal identity
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Moodle De Santis reading seminar: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7938, Moodle Matějčková - Čapek četba: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8141
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
Daniele De Santis, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Daniele De Santis, Ph.D.
Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Daniele De Santis, Ph.D. (24.09.2019)
Kurz se zaměří na východiska filosofické diskuse o osobní identitě (John Locke, David Hume) a na některé novější koncepce (D. Parfit, A. MacIntyre aj.). Tázání po osobní identitě budeme sledovat v širším kontextu filosofie 19. a 20. století, do něhož patří odmítání a kritika identity (např. v existencialismu či post-strukturalismu), či zájem o širší aspekty osobní identity, například o identitu chápanou jako příslušnost jedince ke skupině (a na ně navazující témata typu politika identity, úloha diskursivního řádu pro formování identity, performativita apod.).

Kurz se člení na přednášku (středa 12h30-14h05) a dva paralelní semináře. Jeden se soustředí na četbu pramenných textů v češtině (středa 15h50-17h25, T. Matějčková a J. Čapek), druhý bude probíhat v angličtině (čtvrtek 12h30-14h05, D. De Santis). Pro získání atestu je třeba sledovat přednášky a splnit požadavky na atest v jednom z uvedených seminářů. Každý seminář má mírně odlišný sylabus a v souvislosti s tím i mírně odlišné požadavky na udělení zápočtu (viz níže).

Materiály ke kurzu (primární a sekundární literatura, pokyny k psaní seminárních prací, požadavky na referát atd.) budou průběžně vyvěšovány v systému moodle.

Moodle k semináři T. Matějčkové a J. Čapka
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8141

Moodle k semináři D. De Santise:
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7938
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Daniele De Santis, Ph.D. (24.09.2019)

A) Požadavky k získání zápočtu: Tereza Matějčková a Jakub Čapek (varianta: četba středa, 15h50-17h25)

 

a) pravidelná účast na přednáškách a seminářích (studenti se připravují z hodiny na hodinu, tj. čtou texty)

b) krátký test I, odevzdaný do 30. listopadu (zadaný na 13. listopadu): studenti odpoví v rozsahu 6-8 normostran na 3 otázky, které dostanou koncem října. Otázky budou vycházet z výkladů a textů probraných v rámci přednášky.

c) třetí povinnost je možné plnit dvěma způsoby. 

 

První možnost: referát textu v rámci seminární četby. Handout k referátu je třeba zaslat s týdenním předstihem, tj. nejpozději do předcházející středy, v případě nejasností konzultovat během konzultací J. Čapka.

 NEBO 

Druhá možnost: absolvování krátkého testu II, který je obdobou testu I. Termín pro odevzdání prací ke druhému textu je 10. leden 2020 (zadání 18. 12. 2019).

Zápočet za ZS bude udělen na základě splnění všech tří podmínek nejpozději k 10. lednu 2020.

 

B) Požadavky k získání zápočtu: Daniele De Santis (varianta: četba čtvrtek, 12h30-14h05) P218

 

Students will be evaluated based upon the following three parameters:

(a) Regular attendance and participation in the seminars;

(b) In-class presentation upon one of the texts from our reading list (see below and relevant Moodle page);

(c) Short final paper: students will be required to answer three questions from a list provided by the teacher and based upon the texts read and discussed over the course of the semester. The questions will be provided before the end of the course and the deadline for turning in the answers will be January 31st, 2020.

Sylabus
Poslední úprava: Daniele De Santis, Ph.D. (24.09.2019)

A) Sylabus kurzu:  Tereza Matějčková a Jakub Čapek (přednáška a četba středa)

 

1. John Locke: identita a vědomí – JČ (2.10.)

četba: J. Locke, Esej o lidském chápání, přel. M. Dokulil, 2012, kniha II.xxvii (str. 334-355).

 

2. Pojem osoby mezi Lockem a Kantem (exkurzy: Hume, Olson, Korsgaard…) – JČ (9. 10.)

četba: J. Locke, Esej o lidském chápání, přel. M. Dokulil, 2012, kniha II.xxvii (str. 334-355).

 

3. S. Kierkegaard – TM (16. 10)

četba: S. Kierkegaard:  Nemoc k smrti, in: Bázeň a chvění. Nemoc k smrti. Praha: Svoboda-Libertas, 1993 str. 136-176.

 

4. F. Nietzsche – TM (23. 10.)

četba: F. Nietzsche:  Mimo dobro a zlo, 1. Hlava (Předsudky filosofů), přel. Věra Koubová, Praha 1996, str. 9 – 29. (afor. 12, 16, 17, 19, 23).

 

5. Heidegger: bytí sebou, autenticita, identita a smrtelnost – TM (30. 10.)

četba: M. Heidegger, Bytí a čas, §§ 4, 9, 25-7, 47-53, 64

 

6.  Sartre – JČ (6. 11.)

četba: Bytí a nicota, Praha, Oikúmené 2006, (kapitola „Pohled“), str. 309-343

 

7. Narativní pojem identity: MacIntyre– JČ (13. 11)

četba: MacIntyre, Ztráta ctnosti, str. Praha 2004, kap. XV.

 

Zadání testu I

 

8. Parfit: Identita není tím, na čem záleží - TM (20. 11.)

četba: D. Parfit, „Personal Identity“, in: The Philosophical Review, 1971, Vol. 80, No. 1, str. 3-27.

 

9. Problematika osobní identity ve filmu – JČ (27. 11.)

četba: P. Ricœur: O sobě samém jako o jiném, Praha, Oikúmené 2016, (5. studie „Osobní a narativní identita“) str. 128-155

 

10. M. Foucault: „neptejte se mne, kdo jsem, a nechtějte, abych zůstal stejný“ – JČ (4. 12.)

četba: Řád diskursu. In: Diskurs, autor, genealogie. Praha, Svoboda 1994, str. 7-40.; M. Foucault, Subjekt a moc, in: Myšlení vnějšku, Praha 1996, s. 195–226.

 

11. J. Butler, Austin, Derrida: performativita, identita, gender atd.  – TM (11. 12.)

četba: J. Butler: Giving an account of oneself, Fordham University Press 2005, pp. 3-40.

 

12. Politika identity – JČ (18. 12.)

četba: Ch. Taylor, Politika uznání, in: Multikulturalismus. Zkoumání politiky uznání, 2002, str. 44-63, 79-91; Anthony Appiah, Identita, autenticita, přežití, tamt., str. 159-174.

 

Zadání testu II

 

13. G. Agamben – TM (8. 1)

četba: Agamben, Tvář, in: Prostředky bez účelu, přel. N. Bonaventurová, Praha 2003, str. 75–81.

 

 

B) Sylabus: Daniele De Santis (četba čtvrtek, 12h30-14h05)

 

October 3, 2019 (Person, Time, Identity I)

Introduction. J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding: Book II, Ch. I

 

October 10, 2019 (Person, Time, Identity II)

J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, Book II, Ch. XXVII (1-15)

 

October 17, 2019 (Person, Time, Identity III)

J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, Book II, Ch. XXVII (16-29)

 

October 24, 2019 (Person and Duration I)

H. Bergson, Time and Free Will, Ch. II, pages 75-106

 

October 31, 2019 (Person and Duration II)

H. Bergson, Time and Free Will, Ch. II, pages 107-110; 120-139

 

November 7, 2019 (Person and the Moral Law I)

I. Kant, Grounding for the Metaphysics of Morals, First Section

 

November 14, 2019 (Person and the Moral Law II)

I. Kant, Groundingor the Metaphysics of Morals, Second Section, pages 19-39

 

November 21, 2019 (Person and the Positive Law)

H. Kelsen, Pure Theory of Law, §33 (sections a-f)

 

November 28, 2019 (Person and Values)

E. Stein, On the Problem of Empathy, Ch. 4 (no section 7)

 

December 5, 2019 (Person or Dasein? I)

M. Heidegger, Being and Time, §§4, 9, 10, 25-27

 

December 12, 2019 (Person or Dasein? II)

M. Heidegger, Being and Time, §§ 47-53, 64

 

December 19, 2019 (Person and the Self I)

P. Ricoeur, Oneself as Another, pages 115-139

 

January 9, 2020 (Person and the Self II)

P. Ricoeur, Oneself as Another, pages 140-163

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK