PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Patristika a arabská filosofie - AFS100730
Anglický název: Patristics and Arabic Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8304
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Mgr. Dita Válová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Mgr. Dita Válová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. (20.09.2019)
Patristika a arabská filosofie

Část 1: Patristika
Doc. Václav Němec, Ph.D.

ZS 2019/2020, úterý 14:10 - 15.45, nám. J. Palacha 2, m. 217

Tato část kursu je věnována několika významným představitelům latinské a řecké patristiky (Augustin, Boëthius, Dionysios Areopagita). Cílem je především ukázat, jakým způsobem si myslitelé období patristiky osvojovali, rozvíjeli a transformovali tradici antické filosofie, kterou vzali do služeb své reflexe a artikulace křesťanské víry. Účastníci kursu se mohou nejenom seznámit s částí témat, jež jsou obsahem zkoušky ze středověké filosofie, ale také získat vhled do některých důležitých problémových okruhů západní filosofie a povědomí o kontinuitě filosofických tradic napříč staletími. Kurs je kombinací přednášky a četby vybraných pasáží z textů dotyčných autorů.

Přehled témat

1. Úvod: filosofické zdroje křesťanského myšlení v pozdní antice; syntéza křesťanství a filosofie

2. Augustin (vztah křesťanství a platonismu; láska a svobodná vůle; problém zla; lidský a věčný zákon)

3. Boëthius (pravá blaženost a dokonalé dobro; problém zla; svoboda a prozřetelnost)

4. Dionysios Areopagita (hierarchické universum, způsoby vypovídání o Bohu)


Část 2: Arabská a židovská středověká filosofie
Dita Válová, PhD.

ZS 2019/2020, čtvrtek 9:10 – 10:45, nám Jana Palacha 2, m. 217

V této části kurzu k dějinám středověkého filosofického myšlení budou představena tři témata, která nacházíme v textech arabských a židovských myslitelů: (i) Principy fungování dokonalé obce a nedokonalá společenství; postava dokonalého vládce-filosofa na trůnu, (ii) Emanace jako řecké dědictví a její středověké podoby; Intelekt a (iii) Definice filosofie v islámské a židovské společnosti a obrana filosofie-vědy.

Znalost arabštiny ani hebrejštiny se nepředpokládá.

Vybrané texty:
al-Farábí, O ctnostné obci a Státníkovy aforismy (pracovní překlad, D. Válová)
ibn Tufajl, Živý, syn bdícího. Příběh filosofa samouka. (překlad I. Hrbek, Praha: Academia, 2011)
Maimonides, Průvodce tápajících (pracovní překlad D. Válová) a Osm kapitol o lidské duši a mravním konání (překlad B. Nosek, Praha: SEFER, 2001)
Averroes, Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie (překlad O. Beránek, Praha: Academia, 2013)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. (20.09.2019)

Požadavky k zápočtu:

 

Písemná práce v rozsahu 8 - 12 normostran na téma předem konzultované s vyučujícím.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. (20.09.2019)

Část 1. Patristika

Augustin

A. H. Armstrong (vyd.), Filosofie pozdní antiky, Praha 2002, str. 426-442.

F. Copleston, Dějiny filosofie II: Od Augustina ke Scotovi, Praha 2016, str. 55-119.

E. von Ivánka, Plato christianus, Praha 2003, str. 199-235.

R. Hošek (úvodní studie a překlad), Aurelius Augustinus. Říman - člověk – světec, Praha 2000.

L. Karfíková, Milost a vůle podle Augustina, Praha 2006.

V. Němec, „Novoplatónská reditio in se ipsum a konverze vůle podle Augustina“, in: Reflexe 27/2005, str. 25-49.

Boëthius

A. Vidmanová (úvodní studie a překlad), Boethius – poslední Říman, Praha 1981.

K. Vrána, „Boëthius. Poslední Říman a první scholastik“, in: Křesťanství a filosofie (postavy latinské tradice), vyd. F. Karfík, V. Němec, F. Vilím, Praha 1994, str. 27-41.

Dionysios Areopagita

Dionysios Areopagita, Listy, O mystické theologii, úvodní studie a překlad M. Koudelka a V. Hladký, Praha 2006.

E. von Ivánka, Plato christianus, Praha 2003, str. 239-306.

F. Karfík, „Dionysios Areopagités: Křesťanské přetvoření antického novoplatonismu“, in: Orthodox revue 4-5 (2001), str. 22-37.

L. Karfíková, „Hierarchické universum Dionysia Areopagity“, in: táž, Studie z patristiky a scholastiky, Praha 1997, str. 109-125.

V. Němec, „Bezejmenná – mnohojmenná thearchie. Theologie božských jmen a její metafyzické předpoklady podle Dionysia Areopagity“, in: Reflexe 37/2009, str. 3-29.

 

Část 2: Arabská filosofie

Vybrané texty:

al-Farábí, O ctnostné obci a Státníkovy aforismy (pracovní překlad, D. Válová)

ibn Tufajl, Živý, syn bdícího. Příběh filosofa samouka. (překlad I. Hrbek, Praha: Academia, 2011)
Maimonides, Průvodce tápajících (pracovní překlad D. Válová) a Osm kapitol o lidské duši a mravním konání (překlad B. Nosek, Praha: SEFER, 2001)
Averroes, Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie (překlad O. Beránek, Praha: Academia, 2013)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK