PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Antické teorie poznání - AFS100729
Anglický název: Ancient theories of knowledge
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Robert Roreitner
Vyučující: Mgr. Robert Roreitner
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Robert Roreitner (13.09.2019)
Cílem této (dvousemestrální) přednášky (svázané se stejnojmeným seminářem) bude uvést posluchače do širokého spektra antických teorií poznání, počínaje prvními známými epistemologickými úvahami presokratických myslitelů a konče pozdně antickými (novoplatónskými) odpověďmi na skepticismus. V centru naší pozornosti tak budou otázky typu „Jaké druhy poznání existují?“; „V čem se liší skutečné vědění od pouhého mínění?“; O čem (pokud vůbec o něčem) lze mít vědění?“; „Jak (pokud vůbec nějak) lze vědění dosáhnout?“ Apod. Uvidíme, že napříč více než tisíciletím existence antické filosofie byla rozpracována většina základních přístupů k těmto otázkám, které dále rozvíjí pozdější tradice až dodnes. Vzhledem k tomu, že otázka po povaze skutečného vědění (moudrosti) je v antice od počátku úzce spjata s existencí filosofie jako takové, bude tato přednáška (spolu se seminářem) také určitou formou úvodu do antické filosofie.


Témata přednášky v ZS

Hlavní otázky a klíčové pojmy epistemologie
Předběžná charakteristika antických episteomologií
Předfilosofická pojetí vědění (Homér, Hésiodos)
Počátky vědy a filosofie (Thálés, Anaximandros, Anaximenés)
Xenofanova kritika tradičního „poznání“ o bozích
Parmenidovy dvě cesty: pravda a mínění
Paradoxy proměnlivé skutečnosti (Zenón, Melissos)
Alternativní cesta: Hérakleitovy koncepce trvání ve změně a jednoty protikladů
Stejné poznává stejné (Empedoklés)
Opačné poznává opačné (Anaxagorás)
Anaxagorova koncepce božské mysli
Relativismus a infalibilismus (Prótagorás)
Mezi empirismem a racionalismem (Démokritova teorie poznání)
Řecká matematika (pýthagorejismus a Eukleidovy Základy)
Sofisté a Sókratés
Vědění v Platónových raných „sókratovských“ dialozích
Anamnésis v dialozích Menón a Faidón
Vědění a ideje podle dialogů Faidón a Ústava
Vědění a duše podle dialogů Faidón a Ústava
Otázka nepravdy v dialogu Sofistés
Možnost vědění o smyslové a proměnlivé skutečnosti podle Aristotela
Úvod do Aristotelova pojetí moudrosti a vědění


Texty pro seminář v ZS

Zlomky mílétských filosofů (Thalés, Anaximandros, Anaximenés)
Zlomky dvou částí Parmenidovy básně
Úryvky z první části Platónova dialogu Theaitétos
Eukleidés, Základy, II. kniha
Platón, Menón (80d-86c)
Platón, Faidón (97b-101e)
Platón, Sofistés (úryvky)
Aristotelés, Fyzika II (úryvky)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Robert Roreitner (20.09.2019)

Kromě pravidelné účasti a přípravy na semináře bude podmínkou udělení zápočtu buď představení a výklad jedné z probíraných pasáží, nebo vypracování kratší písemné práce (k získání obou zápačtů v ZS i LS je zapotřebí vypracovat alespoň jednu písemnou práci v kterémkoli semestru).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Robert Roreitner (01.10.2019)

Primární zdroje

 

Kirk, G. S. – Raven, J. E. – Schofield, M., Předsókratovští filosofové: kritické dějiny s vybranými texty. Praha: Oikoymenh, 2004

Eukleidés, Základy, přel. Fr. Servít, Praha: Jednota českých matematiků 1907 / Nymburk: Otevřeně prospěšná společnost 2007

Platón, Theaitétos, přel. F. Novotný, Praha: Oikoymenh 2007

Platón, Euthydémos, Menón, přel. F. Novotný, Praha: Oikoymenh 2000

Platón, Faidón, přel. F. Novotný, Praha: Oikoymenh 2005

Platón, Sofistés, přel. F. Novotný, Praha: Oikoymenh 2009

Platón, Ústava, přel. F. Novotný, Praha: Oikoymenh 2017

Aristotelés, Fyzika, přel. A Kříž, Praha: Rezek 2010

 

 

Sekundární literatura

 

F. Sheffield – J. Warren (ed.), The Routledge Companion to Ancient Philosophy, New York – London: Routledge 2013.

S. Everson (ed.), Companions to Ancient Thought I: Epistemology, Cambridge: Cambridge University Press 1990

L.P. Gerson, Ancient Epistemology, Cambridge: Cambridge University Press 2009

Mi-Kyuong Lee, Epistemology after Protagoras, Oxford: Oxford University Press 2005

G.E.R. Lloyd, Early Greek Science: Thales to Aristotle, London: Chatto & Windus 1970

J.H. Lesher “Early Greek interest in knowledge” in A.A. Long (ed.), The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press 1999, str. 225-249.

M. Wedin, Parmenides’ Grand deduction: a logical reconstruction of the way of truth, New York: Oxford University Press 2014

A.P. Mourelatos, The route of Parmenides, Parmenides Publishing: Las Vegas 2008

Cornford, F. M., Plato´s Theory of Knowledge (the Theaetetus and the Sophist of Plato), Bobbs-Merrill, New York 1957

Burnyeat, M., The Theaetetus of Plato, Hacket, Indianapolis 1990

Sedley, D., The Midwife of Platonism, Clarendon Press, Oxford 2006

G. Fine, Plato on Knowledge and Forms: Selected Essays, Oxford: Oxford University Press 2003

G. Fine, The Possibility of Inquiry: Meno’s Paradox from Socrates to Sextus, Oxford: Oxford University Press 2014

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK