PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Velké postavy středověké filosofie - AFS100712
Anglický název: Great Figures of Medieval Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Mgr. Dita Válová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Mgr. Dita Válová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Farabi_Ctnostná_obec_text2.docx Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Farabi_Emanace_text.docx Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Farabi_Vybrané_aforismy_text.doc Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Ibn_Gabirol_Koruna_kralovstvi.pdf Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Ibn_Tufajl_Příběh_filosofa.pdf Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Maimonides_Pruvodce_proroctví_text.doc Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Text_Averroes_Rozhodne_pojednani.pdf Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Uvod_přehled.doc Mgr. Dita Válová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. (20.09.2018)
Velké postavy středověké filosofie

Část 1: Patristika a raný středověk
Václav Němec, Ph.D.

ZS 2018/2019, úterý 15:50 - 17.25, nám. J. Palacha 2, m. 225v

Tato část kursu je věnována několika významným představitelům latinské a řecké patristiky a západní raně středověké filosofie (Augustin, Boëthius, Dionysios Areopagita, Jan Scotus Eriugena). Cílem je především ukázat, jakým způsobem si myslitelé období patristiky a středověku osvojovali, rozvíjeli a transformovali tradici antické filosofie, kterou vzali do služeb své reflexe a artikulace křesťanské víry. Účastníci kursu se mohou nejenom seznámit s podstatnou částí témat, jež jsou obsahem zkoušky ze středověké filosofie, ale také získat vhled do některých důležitých problémových okruhů západní filosofie a povědomí o kontinuitě filosofických tradic napříč staletími. Kurs je kombinací přednášky a četby vybraných pasáží z textů dotyčných autorů.


Část 2: Arabská a židovská středověká filosofie
Dita Válová, PhD.
Ústav filosofie a religionistiky FF UK

ZS 2018/2019, čtvrtek 9:10 – 10:45, nám Jana Palacha 2, m. 217

V této části kurzu k dějinám středověkého filosofického myšlení budou představena tři témata, která nacházíme v textech arabských a židovských myslitelů: (i) Principy fungování dokonalé obce a nedokonalá společenství; postava dokonalého vládce-filosofa na trůnu, (ii) Emanace jako řecké dědictví a její středověké podoby; Intelekt a (iii) Definice filosofie v islámské a židovské společnosti a obrana filosofie-vědy.

Znalost arabštiny ani hebrejštiny se nepředpokládá.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. (08.02.2019)

Literatura k části 1: Patristika a raný středověk

Augustin

A. H. Armstrong (vyd.), Filosofie pozdní antiky, Praha 2002, str. 426-442.

F. Copleston, Dějiny filosofie II: Od Augustina ke Scotovi, Praha 2016, str. 55-119.

E. von Ivánka, Plato christianus, Praha 2003, str. 199-235.

R. Hošek (úvodní studie a překlad), Aurelius Augustinus. Říman - člověk – světec, Praha 2000.

V. Němec, „Novoplatónská reditio in se ipsum a konverze vůle podle Augustina“, in: Reflexe 27/2005, str. 25-49.

P. Ricoeur, Čas a vyprávění, Praha 2000, str. 19-55.

Boëthius

V. Němec, „Problém ontologické diference jsoucna a bytí u Boëthia“, in: Reflexe 48 (2015), str. 3-30.

A. Vidmanová (úvodní studie a překlad), Boethius – poslední Říman, Praha 1981.

K. Vrána, „Boëthius. Poslední Říman a první scholastik“, in: Křesťanství a filosofie (postavy latinské tradice), vyd. F. Karfík, V. Němec, F. Vilím, Praha 1994, str. 27-41.

Dionysios Areopagita

Dionysios Areopagita, Listy, O mystické theologii, úvodní studie a překlad M. Koudelka a V. Hladký, Praha 2006.

Y. de Andia, „Trojiční theologie Dionysia Areopagity“, in: Orthodox revue 4-5 (2001), str. 38-64.

E. von Ivánka, Plato christianus, Praha 2003, str. 239-306.

F. Karfík, „Dionysios Areopagités: Křesťanské přetvoření antického novoplatonismu“, in: Orthodox revue 4-5 (2001), str. 22-37.

L. Karfíková, „Hierarchické universum Dionysia Areopagity“, in: táž, Studie z patristiky a scholastiky, Praha 1997, str. 109-125.

V. Němec, „Bezejmenná – mnohojmenná thearchie. Theologie božských jmen a její metafyzické předpoklady podle Dionysia Areopagity“, in: Reflexe 37/2009, str. 3-29.

 

Vybrané texty k části 2: Arabská a židovská filosofie:

al-Farábí, O ctnostné obci a Státníkovy aforismy (pracovní překlad, D. Válová)

ibn Tufajl, Živý, syn bdícího. Příběh filosofa samouka. (překlad I. Hrbek, Praha: Academia, 2011)
Maimonides, Průvodce tápajících (pracovní překlad D. Válová) a Osm kapitol o lidské duši a mravním konání (překlad B. Nosek, Praha: SEFER, 2001)
Averroes, Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie (překlad O. Beránek, Praha: Academia, 2013)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (07.02.2019)

Požadavky k zápočtu:

Písemná práce v rozsahu 8 - 12 normostran na téma předem konzultované s vyučujícím.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK