PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vrcholná a pozdní scholastika - AFS100703
Anglický název: High and Late Scholasticism
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Novák, Ph.D. (08.02.2018)
Předmět je součástí skeletového kursu ze středověké filosofie a volně navazuje na kursy prof. Lenky Karfíkové a Dity Válové, Ph. D., ze zimního semestru.

Část I: Filosofie Tomáše Akvinského a období vrcholné scholastiky

Vyučující: Václav Němec, Ph. D.

Úterý 15.50 - 17.25 225V

Kurs je věnován filosofii Tomáše Akvinského, zejména ústředním tématům jeho metafyziky, filosofické teologie a etiky. Pozornost bude věnována Tomášově pojetí metafyziky, pojmu jsoucna, principům a příčinám jsoucna, pojmu esence a s ním spojené problematice universálií, rozlišení mezi esencí a bytím, pojmu participace na bytí, nauce o transcendentáliích, analogii jsoucna, pojetí Boha jako čirého bytí, důkazům Boží existence, pojetí blaženosti, otázce ctností či pojmu přirozeného zákona. Tomášovy nauky budou předvedeny nejenom v kontextu intelektuálního prostředí vrcholné scholastiky, dobových vlivů a sporů, které jeho myšlení bezprostředně utvářely či podněcovaly, ale též v souvislostech s jejich arabskými, křesťanskými i antickými zdroji peripatetické a (novo)platónské provenience. Absolventi kursu se tak mohou nejenom obeznámit s vlastní Tomášovou filosofií, ale i s dalšími kapitolami středověké filosofie, jako jsou ideové zápasy a doktrinální spory 13. století nebo nauky arabských myslitelů (Avicenny, Averroa) či Tomášových předchůdců v západní i východní křesťanské tradici (Dionysia Areopagity, Boëthia, Anselma). Kurs je kombinací přednášky a četby vybraných pasáží z Tomášových textů, včetně textů předepsaných ke zkoušce ze středověké filosofie.

Část II: Obecné a jednotlivé mezi Scotem a Ockhamem

Vyučující: Lukáš Novák, Ph.D.

Čtvrtek 09:10 - 10:45 225V

Kurs je úvodem do myšlení Jana Dunse Scota a Viléma Ockhama, přičemž hlavní tematickou osu bude tvořit výklad Scotova realismu a Ockhamova nominalismu v příslušných systematických i historických souvislostech. Kurs bude pojat jako kombinace přednášky a seminární četby relevantních primárních textů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Novák, Ph.D. (08.02.2018)

Kurs je ukončen zápočtem, který lze standardně získat na základě jedné seminární práce, sepsané v rámci první nebo druhé části kursu podle podmínek uvedených níže. Po dohodě lze zápočtovou práci pro LS napsat i u některého z vyučujících středověké filosofie, kteří v LS nepřednášejí.

Část I: Filosofie Tomáše Akvinského a období vrcholné scholastiky

Podmínkou zápočtu je účast na kursu a sepsání seminární práce v rozsahu cca. 8-10 NS. Témata seminárních prací jsou stanovena po vzájemné dohodě. V zásadě si lze vybrat jak některé z témat Tomášovy filosofie, která budou probírána v rámci kursu, tak některé jiné, které probíráno nebude či alespoň ne tak detailně, případně si lze zvolit jiného představitele vrcholné scholastiky. Je rovněž možné provést srovnání určité Tomášovy nauky s jiným, nejlépe středověkým či antickým myslitelem.

Část II: Scotova metafyzika a Ockhamova sémantika

Podmínkou zápočtu je účast na kursu a sepsání seminární práce v rozsahu cca. 8-10 NS. Témata seminárních prací jsou stanovena po vzájemné dohodě. Lze zvolit jak některé z probíraných témat Scotovy či Ockhamovy filosofie, tak po dohodě i téma jiné z vrcholné či pozdní scholastiky, včetně možnosti věnovat se porovnání nějaké scholastické nauky s vhodnou jinou koncepcí. Práce musí být jasně a logicky strukturována a všechny netriviální teze musí být podloženy vlastní argumentací, interpretací primárního textu nebo relevantní sekundární literaturou; i se sekundární literaturou je ovšem žádoucí zacházet kriticky. Všechny použité zdroje je třeba řádně citovat.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. (08.02.2018)

Část I: Filosofie Tomáše Akvinského a období vrcholné scholastiky

J. A. Aertsen, Medieval Philosophy and the Transcendentals, Leiden 1996.

J. Pieper, Tomáš Akvinský, Praha 1997.

S. Sousedík, Jsoucno a bytí, Praha 1992.

A. Kenny, Tomáš Akvinský, Praha 1994.

W. Kluxen, „Tomáš Akvinský: Jsoucno a jeho principy“, in: F. Karfík, V. Němec, F. Vilím (vyd.), Křesťanství a filosofie. Postavy latinské tradice, Praha 1994, str. 91–127.

W. Kluxen, „Tomáš Akvinský. Základní stanoviska jeho etiky“, in: F. Karfík, V. Němec, F. Vilím (vyd.), Křesťanství a filosofie. Postavy latinské tradice, str. 128–138.  

V. Němec, „Etika Tomáše Akvinského“, in: Š. Špinka et al., Přístupy k etice I, Praha 2014,str. 169-209.

V. Němec, „Přirozený zákon podle Tomáše Akvinského“, in: L. Chvátal, V. Hušek (vyd.), Přirozenost ve filosofii minulosti a současnosti, Brno 2008, str. 135-155.

W. Patt, Metaphysik bei Thomas von Aquin, London 2004.

S. J. Pope (vyd.), The Ethics of Aquinas, Washington, D. C. 2002.

D. Svoboda, Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského. Od pojmu jsoucna a jednoty k pojmu celku a části, Praha 2012.

J. de Vries, Základní pojmy scholastiky, přel. M. Pokorný, T. Saxlová, Praha 1998.

J. F. Wippel, The metaphysical thought of Thomas Aquinas: from finite being to uncreated being, Washington, D. C. 2000.

J. F. Wippel, Metaphysical Themes in Thomas Aquinas, Washington 1984.

J. F. Wippel, Metaphysical Themes in Thomas Aquinas, II, Washington 2007.

N. Kretzmann, E. Stump (vyd..), The Cambridge Companion to Aquinas, Cambridge 1993.

A. Zimmermann, Thomas lesen, Stuttgart/Bad Cannstatt 2000.

 

Část II: Teorie obecnin mezi Scotem a Ockhamem

S. Sousedík, Jan Duns Scotus doctor subtilis a jeho čeští žáci, Praha: Vyšehrad, 1989

L. Novák, Scire Deum esse: Scotův důkaz Boží existence jako vrcholný výkon metafyziky jakožto aristotelské vědy, Praha: Kalich, 2011.

Thomas Williams, ed., The Cambridge Companion to Duns Scotus, CUP, 2003

Paul Vincent Spade, ed.,The Cambridge Companion to Ockham, CUP 1993

Michal Chabada, Ján Duns Scotus: Vybrané kapitoly z jeho epistemológie a metafyziky. UK Bratislava, 2007.

Stephen Read, "Medieval Theories: Properties of Terms", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), http://plato.stanford.edu/entries/medieval-terms/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK