PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Intersubjektivita - AFS100695
Anglický název: Intersubjectivity
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5420
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (19.09.2017)
Cílem přednášek je představit a na základě vybraných pasáží podrobněji promyslet několik významných filosofických koncepcí intersubjektivity 19. a zejm. první půle 20. století (E. Husserl, M. Heidegger, J.-P. Sartre, E. Lévinas. G. Marcel, M. Foucault aj.).

Četba k přednášce bude věnována interpretaci textů různých filosofických tradic 19. a 20. století. Texty probírané v semináři jsou z převážné většiny vybrány buď ze souboru primární literatury ke skeletové zkoušce z filosofie 19. a 20. století nebo z okruhů k bakalářské zkoušce (třetí část zkoušky: „Současná filosofie“).

Materiály ke kurzu (primární a sekundární literatura, pokyny k psaní seminárních prací, požadavky na referát atd.) budou průběžně vyvěšovány v systému moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5420
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (16.11.2017)

Primární (prameny):

 

Michel Foucault, „Řád diskursu“, in: Diskurs, autor, genealogie, přel. P. Horák, Praha 1994, 7-40.

 

Axel Honneth, The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflict, Cambridge 1995.

 

Georg W. F. Hegel, Fenomenologie ducha, přel. Jan Patočka, Praha 1960.

 

Martin Heidegger, Bytí a čas, přel. Ivan Chvatík, Pavel Kouba, Miroslav Petříček, Jiří Němec, Praha 2008.

 

E. Husserl, Karteziánské meditace, přel. Marie Bayerová, Praha 1968 (1993), V. meditace.

 

Emmanuel Lévinas, Totalita a nekonečno, přel. M. Petříček a J. Sokol, Praha 1997, 170–180, 192–195.

 

Gabriel Marcel, K filosofii naděje, přel. Věra Dvořáková a Miloslav Žilina, Praha 1971.

 

Gabriel Marcel, Přítomnost a nesmrtelnost, přel. Peluška Bendlová, Praha 1998.

 

Jan Patočka, „Přirozený svět a fenomenologie“, in: Fenomenologické spisy II, Praha 2009, 202-237

 

Jean-Paul Sartre, Bytí a nicota. Pokus o fenomenologickou ontologii, přel. O. Kuba, Praha 2006.

 

Jean-Paul Sartre, S vyloučením veřejnosti (Huis clos) in: týž, Pět her, Praha 1962.

 

 

 

Sekundární:

 

Renaud Barbaras, Druhý, přel. Josef Fulka, Praha 1998.

 

Ivan Blecha, „Problém intersubjektivity“, in: Proměny fenomenologie, Praha/Kroměříž 2007, 263-278.

 

Daniel Breazeale, How to Make an Existentialist? In Search of a Shortcut from Fichte to Sartre, V. Waibel, D. Breazeale, T. Rockemore (vyd.), Fichte and the Phenomenological Tradition, Berlin/New York 2010, 277–312.

 

Vincent Descombes, Stejné a jiné. Čtyřicet pět let francouzské filosofie (1933-1978), Praha 1995 (zejm. kap. I).

 

Heikki Ikäheimo, Anerkennung, Berlin/Boston 2014.

 

Bernard N. Schumacher (vyd.), Klassiker auslegen. Das Sein und das Nichts, Berlin 2003.

 

Dan Zahavi, Self and Other. Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame, Oxford 2014.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (19.09.2017)

a) pravidelná účast na přednáškách a seminářích (studenti se připravují z hodiny na hodinu, tj. čtou texty).

b) krátký test I, zadaný v polovině listopadu a odevzdaný do konce listopadu: studenti odpoví v rozsahu 6-8 normostran na 3 otázky, které dostanou koncem listopadu. Otázky budou vycházet z výkladů a textů probraných v rámci přednášky.

c) třetí povinnost je možné plnit dvěma způsoby.

První možnost: referát textu v rámci seminární četby. Handout k referátu je třeba zaslat s týdenním předstihem, tj. nejpozději do předcházející středy, v případě nejasností konzultovat během konzultací J. Čapka (čtvrtek 9h30-10h30, místnost 220) nebo T. Matějčkové (úterý 14.30–15.30, místnost 221).

NEBO

Druhá možnost: absolvování krátkého testu II, který je obdobou testu I.

 Zápočet za ZS bude udělen na základě splnění všech tří podmínek nejpozději ke 3. ledna 2018.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (27.09.2017)

Sylabus:

1.      Úvodní přednáška. Modely intersubjektivity (4. 10.) – TM

četba: James Joyce, Mrtví, in: Dubliňané

 

2.      Úvod do Husserlovy fenomenologie (11. 10.) -

četba: E. Husserl, Vybrané pasáže z Karteziánských meditací, přel. Marie Bayerová, Praha 1968 (1993).

 

3.      Problém intersubjektivity v Husserlově fenomenologii (18. 10.) -

četba: E. Husserl, Vybrané pasáže z Karteziánských meditací

 

4.      Sartrův existencialismus (25.10.) - TM

četba: J.-P. Sartre, Bytí a nicota, přel. O. Kuba, Praha 2006, 309–364 (pasáže pro referát budou upřesněny).

 

5.      M. Heidegger, Filosofie a otázka po bytí (1. 11.) –

četba: Heidegger, Bytí a čas, přel. Ivan Chvatík, Pavel Kouba, Miroslav Petříček, Jiří Němec, Praha 2008, §§ 4, 9 a 25.

  

6.      M. Heidegger, Spolubytí (8. 11.) –

četba: Heidegger, Bytí a čas, §§ 26-27.

 

7.      Sartre II (15. 11.) – TM

četba: divadelní hra S vyloučením veřejnosti (Huis clos) in Jean-Paul Sartre, Pět her, Praha 1962.

Jean-Paul Sartre, Huis clos, suivi de Les Mouches, Paris 2000.

 

8.      Lévinas (22. 11.) - TM

četba: Totalita a nekonečno, přel. M. Petříček a J. Sokol, Praha 1997, 196–222.

 

9.      Marcel (29. 12.) - TM

četba:text „Já a ten druhý“, in: G. Marcel, K filosofii naděje, přel. Věra Dvořáková a Miloslav Žilina, Praha 1971, 67–87.

 

10.   M. Foucault (6. 12.) -

četba:„Řád diskursu“, in: Diskurs, autor, genealogie, přel. P. Horák, Praha 1994, 7-40.

 

11.   A. Honneth (13. 12.) - TM

četba: „Patterns of Intersubjective Recognition: Love, Rights, and Solidarity“, in: The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflict, Cambridge 1995, 92–131.

 

12.   Jan Patočka a filosofie existence (20. 12.) –

četba: J. Patočka, „Přirozený svět a fenomenologie“, in: Fenomenologické spisy II, Praha 2009, 202-237.

 

13.   Závěrečná přednáška

četba bude doplněna.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK