PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Středověká filosofie - AFS100693
Anglický název: Medieval Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Mgr. Dita Válová, Ph.D.
Vyučující: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Mgr. Dita Válová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Farabi_text.doc Mgr. Dita Válová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (19.09.2017)

Část 1: Myšlení Aurelia Augustina
Lenka Karfíková

Kurs uvádí do hlavních témat Augustinova myšlení: pojetí filosofie, vztah duše a těla, vnímání, fantazie, paměť, čas, svoboda, filosofie dějin, řeč, etika, lidská mysl jako model Trojice, ideje věcí v Bohu.

Atest:
Studenti FF si kurs mohou zapsat jako součást bakalářského kursu ze středověké filosofie nebo jako výběrový kurs; studenti ETF si kurs mohou zapsat jako proseminář z filosofie nebo jako výběrový kurs. Zápočet lze ve všech případech získat na základě prezentace jednoho tématu v semináři, odevzdané také písemně (cca 10 stran).

Prameny (Aurelius Augustinus):
• Confessiones, vyd. L. Verheijen, CCL 27, Turnhout 1981. Čes. překlad M. Levý, Vyznání, Praha 1926 (přetisk Praha 1990).
• De civitate Dei, vyd. B. Dombart – A. Kalb, CCL 47–48, Turnhout 1955. Čes. překlad J. Nováková, O Boží obci, I-II, Praha 1950.
• De inmortalitate animae, vyd. W. Hörmann, CSEL 89, Wien 1986; čes. překlad a komentář L. Karfíková, O nesmrtelnosti duše, Praha 2013.
• De libero arbitrio, vyd. W. M. Green, CCL 29, Turnhout 1970. Čes. překlad R. Hošek, O svobodném rozhodování, in: R. Hošek, Aurelius Augustinus. Říman, člověk, světec, Praha 2000.
• De magistro, vyd. K.-D. Dauer, CCL 29, Turnhout 1970; česky O učiteli (Praha 1942), přeložil K. Svoboda, přetištěno in: K. Svoboda, Estetika svatého Augustina a její zdroje, Brno 1996.
• De ordine (L’ordre), Bibliothèque Augustinienne, 4/2: Dialogues philosophiques, vyd. Jean Doignon, Paris 1997; česky O pořádku (Praha 1942), přeložil K. Svoboda, přetištěno in: K. Svoboda, Estetika svatého Augustina a její zdroje, Brno 1996.
• De quantitate animae, vyd. W. Hörmann, CSEL 89, Wien 1986; angl. překlad J. M. Colleran, The Greatness of the Soul, Paulist Press 1978; J. J. McMahon, The magnitude of the soul, Washington, D.C. 1974; něm. překlad Carl Johann Perl, Die grösse der Seele, Paderborn 1960.
• Aurelius Augustinus, De Trinitate, vyd. W. J. Mountain, CCL 50–50A, Turnhout 1968. Angl. překlad Ph. Schaff: http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf103.txt

CCL = Corpus Christianorum, Series Latina
CSEL = Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum


Část 2: Arabská středověká filosofie
Dita Válová

V této části kurzu k dějinám středověkého filosofického myšlení budou představena specifika tzv. arabské filosofie (falsafy) a vybraná díla čtyř význačných osobností, která v mnohém navazují na Platónovy a Aristotelovy koncepce. V centru našeho zájmu budou texty al-Fárábího (Alfarabius, 872-950), ibn Síny (Avicenna 980-1037), Moše ben Majmona (Maimonides, 1138-1204) a ibn Rušda (Averroes, 1126-1198). V kurzu se pokusím myslitele představit komplexně, nicméně důraz bude kladen na praktické disciplíny, zvláště etiku, psychologii a teorii státu.

Vybrané texty:
al-Farábí, O ctnostné obci a Státníkovy aforismy (pracovní překlad, D. Válová)
Avicenna, Živý syn Bdícího (in: Láska jako cesta k Bohu, překlad M. Vitásková, Praha: Academia, 2016)
Maimonides, Průvodce tápajících (pracovní překlad D. Válová) a Osm kapitol o lidské duši a mravním konání (překlad B. Nosek, Praha: SEFER, 2001)
Averroes, Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie (překlad O. Beránek, Praha: Academia, 2013)

Zápočet lze získat na základě pravidelné účasti a napsání seminární práce v rozsahu 8-10 stran. Práce by měla mít výstižný název a v úvodu je třeba vyložit zvolené téma a metodu, jíž zkoumání postupuje. Závěr práce pak přináší shrnutí výsledků a vlastní stanovisko. Nesmí chybět seznam literatury. Téma a zvolenou literaturu je třeba předem konzultovat s vedoucím kursu. Znalost arabštiny ani hebrejštiny se nepředpokládá.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (19.09.2017)

Literatura:

G. O’Daly, Augustine’s Philosophy of Mind, London 1987.

J. Rist, Augustine: Ancient Thought Baptized,Cambridge 1995.

E. Stump – N. Kretzmann (vyd.), Cambridge Companion to Augustine, Cambridge 2001.

L. Karfíková (tam i další litertura):

·       Anamnesis: Augustin mezi Platonem a Plotinem, Praha 2015.

·       Augustin a jeho dvojí vklad do dějin politického myšlení, in: V. Herold, I. Müller, A. Havlíček (vyd.), Politické myšlení raného křesťanství a středověku (Dějiny politického myšlení, II/1), Oikúmené Praha 2011, str. 74-122.

·       Čas a intence v Augustinově raném pojednání De immortalitate animae, in: Reflexe, 44, 2013, str. 3-25,

https://www.reflexe.cz/Reflexe_44/Cas_a_intence_v_Augustinove_ranem_pojednani_De_immortalitate_animae.html

·       Čas a řeč. Studie o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardovi Silvestris, Oikúmené, Praha 2007.

·       Duše zrcadlo. Studie ke Kappadočanům, Augustinovi a Abélardovi, Triáda, Praha 2016.

·       Existují universální dějiny? Augustin, De civitate Dei, in: M. Jabůrek a T. Nejeschleba (vyd.), Proměny vědění od Augustina k dnešku, Brno 2010, str. 18-27.

·       Filosofie Augustinova mládí (Tři studie), Praha 2016.

·       Ideje a slova. Studie k Augustinovi, Plótínovi, Abélardovi, Dionysiu Areopagitovi a Anselmovi, Oikúmené Praha 2010.

·       Milost a vůle podle Augustina, Praha 2006.

·       „Miluj a dělej, co chceš.“ Augustinova etika lásky, in: Š. Špinka (vyd.), Přístupy k etice, I, Praha 2015.

·       Studie z patristiky a scholastiky, Praha 1997.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK