PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pojetí mysli od Descarta k Humovi - AFS100657
Anglický název: Concept of Mind from Descaetes to Hume
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Tento kurs se koná v letním semestru znovu jako JEDNOSEMESTRÁLNÍ kurs
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. James Hill, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UFRHILL (15.02.2016)
Tento kurs se koná v letním semestru znovu jako jednosemestrální kurs.


Pojetí mysli od Descarta k Humovi

1. Tomáš Akvinský: Mysl v rámci hylemorfismu (Summa Theologica, I, qu. 75).
2. Descartes: Res cogitans a čistý intelekt (Med. II).
3. Descartes: Substanciální jednota a živočichové (Med. VI a Rozprava o metodě V).
4. Hobbes: Materialistická kritika Descarta (Třetí námitky a Leviathan, kap. 1-5, 34).
5. Spinoza: Mysl jako idea těla (Etika II, 1-14).
6. Malebranche: Źádná idea mysli (Recherche III.ii.7 a vysvětlení XI).
7. Locke: Kritika Descartova pojetí res cogitans (Esej II.i, II.xix.4, , IV.iii.6).
8. Locke: Mysl a osoba (Esej II.xxiii, II.xxvii).
9. Leibniz: Percepce a appercepce (MP §33, NE Předmluva, Mon. §§1-28).
10. Leibniz: Sebereflexe, vrozené ideje a věda (MP §§34-35, Mon. §§29-31).
11. Berkeley: Mysl jako princip aktivity (Principy §§25-28, §89, §§135-147).
12. Hume: Mysl bez jednoduchosti (Treatise I.iv.6).Cíl předmětu
Poslední úprava: UFRHILL (15.02.2016)

Filosofové v raném novověku mají velmi různá pojetí mysli, ale všichni nějak reagují na Descartovu res cogitans. V našem kursu se budeme nejprve zabývat Descartem samým a pak reakcemi u Hobbese, Malebranche, Locka, Berkeleyho, Spinozy, Leibnize a Huma. Náš zájem se soustředí na otázku, co je u těchto jednotlivých filosofů podstatou mysli. Zvláštní pozornost budeme věnovat roli pojmu substance a pojetí vědomí. Budeme se zabývat rovněž pochybnostmi (hlavně Malebranchovými a Lockovými) ohledně našich schopností podstatu mysli vůbec poznat.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: UFRHILL (15.02.2016)

Požadavky:


1. Účast.

2. Referát v rámci semináře.

3. Krátký esej na základě předchozího referátu.

Literatura
Poslední úprava: UFRHILL (15.02.2016)

Pojetí mysli od Descarta k Humovi: Bibliografie

 

Primární literatura:

René Descartes, Meditationes de prima philosophia (1641)

Meditace o první filosofii a námitky a autorovy odpovědi, přeložili Glombíček, Marvan a Zavadil, Oikoymenh, 2003

Thomas Hobbes, Leviathan (1651) Přeložil Karel Berka

Nicolas Malebranche, La Recherche de la Vérité (1674-5)

The Search after Truth, ed. Thomas Lennon and Paul Olscamp, CUP, 1997

John Locke, An Essay concerning Human Understanding (1690) Esej o lidském rozumu, Svoboda, Praha, 1984

Benedictus Spinoza, Ethica ordine geometrico demonstrata (1677) Etika vyložená způsobem užívaným v geometrii, přeložil Karel Hubka, 1977 a 2001

George Berkeley, A Treatise concerning the Principles of Human Knowledge (1710) Pojednání o principech lidského poznání, přeložili Tomeček a Hubová, Oikoymenh, 2004

Gottfried Wilhelm Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain (1765) a Monadologie  (1721)

Nové úvahy o lidské soudnosti (přel. Věra Rychetská), 1932

Monadologie a jiné práce, přeložil Husák, Svoboda, 1982

David Hume, Treatise on Human Nature (1739-40), ed. Selby-Bigge a Nidditch,

OUP, 1978

 

Sekundární literatura:

Lilli Alanen, Descartes‘ Concept of Mind, Harvard, 2003

Michael Ayers, Locke: Epistemology & Ontology, vol. I a II, Routledge, 1991, vol. II,

kap. 4 a 23

Jonathan Bennett, ‚Locke’s Philosophy of Mind’, in Vere Chappell, Locke: The

Cambridge Companion, Cambridge, 1994

Jonathan Bennett, Learning from Six Philosophers, vol. 1, Oxford, 2001, kap. 6 a 7

Gary Hatfield, Descartes and the Meditations, Routledge, 2003

James Hill, Descartes and the Doubting Mind, Bloomsbury, 2012

Charles J. McCracken, Berkeleys notion of spirit, in Margaret Atherton (ed.) The

Empiricists, Rowan and Littlefield, 1999

Joseph Moreau, Svět Leibnizova myšlení, Praha, 2000,

Zdeněk Novotný, David Hume a jeho teorie vědění, Votobia, 1999, ss. 163-180

Donald Rutherford, ‘Metaphysics: The Late Period’ in The Cambridge Companion to

Leibniz, ed. by Nicholas Jolley, 1995, ss. 124-175

Udo Thiel, The Early Modern Subject, OUP, 2011

 

Referenční:

The Cambridge History of Seventeenth-Century Philosophy, ed. Garber a Ayers, vol.I,

Cambridge, 1998, kap. 23-27

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK