PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Myšlení a řeč - AFS100647
Anglický název: Thought and Language
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=3775
Garant: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (20.09.2014)

Cílem přednášek je seznámit studenty s filosofickými názory na vztah myšlení a řeči, které se formovaly od konce 19. a v průběhu 20. stol. jak v rámci kontinentální, tak analytické tradice. Nepůjde přitom o čistě historickou prezentaci, ale o vlastní kritickou reflexi otázky, zda a jakým způsobem je myšlení utvářeno jazykem.
Seminář bude věnován interpretaci textů různých filosofických tradic 19. a 20. století. Texty probírané v semináři byly vybrány ze souboru primární literatury ke skeletové zkoušce z filosofie 19. a 20. století.
Ke kurzu bude postupně vytvářena a doplňována e-learningová podpora v Moodle, v níž budou zpřístupněny texty k přípravě na seminář.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (01.10.2014)

Podmínkou udělení zápočtu je:  

a) pravidelná účast na přednáškách a seminářích (studenti se připravují z hodiny na hodinu, tj. čtou texty)

b) krátký test, zadaný v polovině listopadu a odevzdaný do konce listopadu: studenti odpoví v rozsahu 6-8 normostran na 3 otázky, které dostanou koncem listopadu.

c) jeden referát textu v rámci seminární četby. Handout k referátu je třeba zaslat s týdenním předstihem, tj. nejpozději do předcházejícího čtvrtka, v případě nejasností konzultovat buďto v pátečních konzultačních hodinách O. Švece (10h-11h) nebo během pondělních konzultací J. Čapka (13h30-14h30).

Alternativou k referátu je vypracování seminární práce o rozsahu 7-10 normostran na některé z témat probíraných v rámci kurzu. Práce by měla odpovídat "požadavkům na seminární práci" (dostupným v moodlu) a vycházet z některého z textů, které byly komentovány v průběhu seminářů. Práci je třeba odevzdat do 7. ledna 2015.

Požadavky na referát a seminární práci jsou dále upřesněny v dokumentech přístupných v moodle.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (21.09.2014)

Austin, J. L., Jak udělat něco slovy, Filosofia, Praha, 2000.

Bergson, H.,  Čas a svoboda. O bezprostředních datech vědomí, Praha, Filosofia

Derrida, J., 'Sémiologie a gramatologie', in: Derrida: Texty k dekonstrukci, Archa, Bratislava 1993

Foucault, M., 'Řád diskurzu', in M. Foucault: Diskurz, autor, genealogie, Svoboda, Praha 1994. (doporučujeme raději využít originál L'Ordre du discours, Gallimard, Paris 1972, případně anglický překlad).

Frege, G., "O smyslu a významu", Scientia & Filosofia 4/1992, str. 4-75 (bilingva)

Gadamer, H.G.¸Pravda a metoda I a II, Triáda, Praha 2010 a 2011

Heidegger, M., Bytí a čas, Oikoymenh, Praha 1996

Husserl, E., Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I, Oikoymenh, Praha 2004

Chomsky, N., Language and Thought, Moyer Bell, Wakefield 1993

Lycan, W. G., Philosophy of Language: a Contemporary Introduction, Routledge, London 20082

Merleau-Ponty, M., Fenomenologie vnímání, Oikoymenh, Praha 2013

Wittgenstein, L., Tractatus logico-philosophicus, Oikoymenh, Praha 2007

Wittgenstein, L., Filosofická zkoumání, Filosofia, Praha, 1993.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (26.10.2014)

 1. Úvodní přednáška: provázanost řeči a myšlení. Je jazyk pouze nástroj na reprezentování skutečnosti, nebo spíše prostředkem pro interakci se skutečností?
  četba: Bergson, Esej, výňatek z kap. II
 2. H. Bergson: "Nutně se vyjadřujeme slovy a myslíme nejčastěji v prostoru"
  četba: Bergson, Esej, výňatek z kap. II
 3. L. Wittgenstein, Traktát aneb co lze myslet?
  četba: Filosofická zkoumání, §§ 1-64
 4. L. Wittgenstein - Filosofická zkoumání: řeč jako činnost podřízená pravidlům.
  četba: Filosofická zkoumání, §§ 65-88
 5. E. Husserl, Myšlení a názor (Úvod do Husserlovy fenomenologie)
  četba: Ideje I, §§ 1-3 a 24
 6. E. Husserl, Fenomenologický pojem vědomí a otázka řeči
  četba: Ideje I, §§ 33-46
 7. M. Heidegger, přednost "sum" před "cogito".
  četba: Bytí a čas, §§ 1-13, str. 17-82.
 8. M. Heidegger, rozumění jako "existenciál"
  četba: Bytí a čas, §§ 32-34.
 9. H. G. Gadamer. Hermeneutické pojetí zkušenosti a dialogická podstata řeči.
  četba: Pravda a Metoda I, Nárys filosofické hermeneutiky, str. 301-327, 331-348
 10. Merleau-Ponty: "Myšlení není ničím ‚interním‘, neexistuje mimo svět a mimo slova."
  četba: Fenomenologie vnímání, výňatek z kap. "Cogito", příp. "Tělo jako výraz a mluva"
 11. M. Foucault: myšlení a diskurs
  četba: Řád diskursu. In: Diskurs, autor, genealogie, str. 7-40.
 12. J. L. Austin, Teorie řečových aktů
  četba: Jak něco udělat slovy, přednášky 1 a 2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK