PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Středověká filosofie - AFS100646
Anglický název: Medieval Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.
Mgr. Dita Válová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: NOVALBFF (17.02.2015)
Středověká filosofie 2014/15
Část: Středověká arabská filosofie
(Dita Válová)
LS úterý 15,50-17,25 (225 V)

V kursu budou představena specifika arabské středověké filosofie a vybraná díla čtyř významných osobností tohoto období: al-Farábí (Alfarabius, kolem 870 - 950), Moše ben Majmon (Maimonides, 1138 - 1204), Ibn Rušd (Averroes, 1126-1198) a Ibn Síná (Avicenna, 980 - 1037).

Vybrané texty:
al-Farabi, Státníkovy aforismy (Fusul al-madani), český pracovní překlad D. Válová.
al-Farabi, Názory obyvatel ctnostné obce (Mabadi´ ara´ahl al-madina al-fadila), český pracovní překlad D. Válová.
Maimonides, Průvodce tápajících (Dalalat al-ha´irin), český pracovní překlad D. Válová.
Maimonides, Osm kapitol, Sefer, Praha: 2001, překlad B. Nosek.
Averroes, Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie, Academia, Praha: 2012, překlad O. Beránek.
Averroes, Epitomé k Aristotelově Metafyzice, in: M. Otisk, Metafyzika jako věda, Filosofia, Praha: 2006, překlad R. Psík.
Avicenna, Kniha o první filosofii, in: M. Otisk, Metafyzika jako věda, Filosofia, Praha: 2006, překlad R. Psík.

Zápočet lze získat na základě navštěvování kursu a sepsání seminární práce v rozsahu 8-10 stran. Práce by měla mít výstižný název, v úvodu je třeba vyložit zvolené téma a metodu, jíž zkoumání postupuje, vlastní stať by měla být rozdělena na podkapitoly s příhodnými názvy, závěr přináší shrnutí výsledků a vlastní stanovisko, nesmí chybět seznam literatury. Téma a zvolenou literaturu je třeba předem konzultovat s vedoucími kursů.

Dva zápočty ze středověké filosofie (obvykle ze dvou částí kursu, tj. u dvou různých vyučujících) jsou předpokladem přistoupení ke zkoušce ze středověké filosofie.

Literatura:
Alain de Libera, Středověká filosofie, Oikoymenh, Praha: 2001.
Theo Kobush, Filosofie vrcholného a pozdního středověku, Oikoymenh, Praha: 2012.
Marek Otisk, Metafyzika jako věda, Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi, Filosofia, Praha: 2006.

--------------------------------

Část: Pozdní scholastika
LS Čtvrtek, 10:50-12:25 (131)

Tato část kursu se bude věnovat některým aspektům myšlení Jana Dunse Scota a Viléma Ockhama:
- svobodná vůle a synchronní modality u Scota
- Scotův realismus vs. Ockhamův nominalismus
- Ockhamova teorie supozice
- Ockhamova teorie vědy

Literatura:
J. Polívka, "Sensus compositionis a sensus divisionisv kontextu problému modalit v Ordinatio I, 39 Jana Dunse Scota", Studia Neoaristotelica 1, č. 1 (2004): 79-83.
Lukáš Lička, Supozice mentálního termínu podle Viléma Ockhama, Studia Neoaristotelica 9, č.3 (2012):20-62).
D. Heider, D. Svoboda, Univerzálie ve scholastice, Studia Neoaristotelica 9, Supplementum I (2012), TF JU 2012
Read, Stephen, "Medieval Theories: Properties of Terms", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), http://plato.stanford.edu/entries/medieval-terms/.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK