PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Středověká filosofie - AFS100622
Anglický název: Medieval Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: NOVALBFF (10.10.2013)
Kurs je složen ze dvou částí:

Část I: Postavy latinské tradice (Augustin, Boëthius, Jan Eriugena, Anselm z Canterbury, Bonaventura, Mistr Eckhart, Mikuláš Kusánský)
vyučující: Václav Němec
ZS a LS úterý 15,50-17,20 (225 V)

Část II: Metafyzika jako cesta k poznání Boha u Tomáše Akvinského a Dunse Scota
vyučující: Lukáš Novák
ZS a LS čtvrtek 10:50-12:20 (117)

Část I: Postavy latinské tradice

(Václav Němec)

Kurs je věnován několika významným představitelům latinské patristiky a západní středověké filosofie. Cílem je především ukázat, jakým způsobem si myslitelé období patristiky a středověku osvojovali, rozvíjeli a transformovali tradici antické filosofie, kterou vzali do služeb své reflexe a artikulace křesťanské víry. Účastníci kursu se mohou nejenom seznámit s podstatnou částí témat, jež jsou obsahem zkoušky ze středověké filosofie, ale také získat vhled do některých důležitých problémových okruhů západní filosofie a povědomí o kontinuitě filosofických tradic napříč staletími. Kurs je kombinací přednášky a četby vybraných pasáží z textů dotyčných autorů.


Část II: Metafyzika jako cesta k poznání Boha u Tomáše Akvinského a Dunse Scota

(Lukáš Novák)

Kurs vyjde z obecné charakteristiky období vrcholné scholastiky 13. století jako období netušeného rozvinutí předchozí tradice západního křesťanského myšlení, ale také její radikální a mnohostranné proměny, a zaměří se centrální partie díla dvou nejvýznamnějších představitelů dvou typických podob filosoficko-teologického myšlení této doby - totiž na pojetí metafyziky, nakolik je schopna zprostředkovat poznání Boha, u Tomáše Akvinského a Jana Dunse Scota. Kurs bude kombinací přednášek a četby vybraných pasáží textů obou autorů (v českém překladu).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: NOVALBFF (10.10.2013)

Zápočty ze všech částí kursu

Posluchač/ka získá z těchto kursů dva zápočty na základě sepsání dvou esejů, tj. domácích prací v rozsahu 8-10 str. na zvolené téma z oblasti středověké filosofie (obvykle pojednání o vybraném filosofickém tématu u některého autora, příp. srovnání dvou autorů). Práce by měla mít výstižný název, v úvodu je třeba vyložit zvolené téma a metodu, jíž zkoumání postupuje, vlastní stať by měla být rozdělena na podkapitoly s příhodnými názvy, závěr přináší shrnutí výsledků a vlastní stanovisko, nesmí chybět seznam literatury. Tvrzení týkající se zpracovávaných textů je třeba vždy doložit odkazy na prameny či sekundární literaturu, v případě klíčových zjištění také citacemi a termíny v původním jazyce zpracovávaného díla. Středověké texty je třeba citovat podle struktury díla, nikoli podle stran českého vydání (kupř. Augustin, Vyznání, XI,1, nikoli jen str. 111). Téma a zvolenou literaturu je třeba předem konzultovat s vedoucími kursů.

Předpokladem přistoupení ke zkoušce ze středověké filosofie je získání uvedených dvou zápočtů, obvykle ze dvou různých částí kursu. Oba eseje je třeba odevzdat nejpozději deset dnů před plánovanou zkouškou. Tento požadavek se netýká posluchačů navazujícího magisterského studia, kteří eseje nepíší.

 

Literatura
Poslední úprava: NOVALBFF (10.10.2013)

Část I: Postavy latinské tradice

Václav Němec

E. von Ivánka, Plato christianus, Praha 2003.

T. Kobusch (vyd.), Philosophen des Mittelalters, Darmstadt 2000.

Křesťanství a filosofie (postavy latinské tradice), vyd. F. Karfík, V. Němec, F. Vilím, Praha 1994.

R. A. Markus, "Marius Victorinus a Augustin", in: Filosofie pozdní antiky, Praha 2002, str. 426-442.

V. Němec, "Novoplatónská reditio in se ipsum a konverze vůle podle Augustina", in: Reflexe 27/2005, str. 25-49.

L. Karfíková, Milost a vůle podle Augustina, Praha 2006.

L. Karfíková, Čas a řeč. Studie o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardovi Silvestris, Praha 2007.

Schäfer, Christian. Unde Malum: Die Frage nach dem Woher des Bösen bei Plotin, Augustinus und Dionysius, Königshausen & Neumann, 2002.

J. P. Burns, "Augustine on the Origin and Progress of Evil", in: The Journal of religious ethics 16/1 (1988).

J. Hick, Evil and the God of love, London 1974.

P. Ricoeur, Čas a vyprávění, Praha 2000, str. 19-55.

R. Hošek (úvodní studie a překlad), Aurelius Augustinus. Říman - člověk - světec, Praha 2000.

A. Vidmanová (úvodní studie a překlad), Boethius - poslední Říman, Praha 1981.

Anselm z Canterbury, Proslogion, Fides quaerens intellectum, úvodní studie a překlad L. Karfíková, Praha 1990.

W. Beierwaltes, Platonismus a idealismus, Praha 1996, str. 35-78.

P. Floss, Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního filosofa, matematika a politika, Praha 2001.

 

Část II: Metafyzika jako cesta k poznání Boha u Tomáše Akvinského a Dunse Scota

Lukáš Novák


Úvodní literatura:

Pieper, Josef. Scholastika. Praha: Vyšehrad, 1993.
Pieper, Josef. Tomáš Akvinský. Praha: Vyšehrad, 1997.
Karfík, F., Němec, V. a Vilím, F. Křesťanství a filosofie: Postavy latinské tradice. Praha: Česká křesťanská akademie, 1994.
Sousedík, S. Jsoucno a bytí. Úvod do četby sv. Tomáše Akvinského. Praha: Křesťanská akademie, 1992.

Tomáš Akvinský:

Kenny, A. Tomáš Akvinský. Praha: Oikúmené, 1993.
Svoboda, David. Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského. Praha: Krystal OP, 2012
Heider, Daniel a Svoboda, David (eds.). Univerzálie ve scholastice. Studia Neoaristotelica 9 (2012), Supplementum I. České Budějovice: TF JU, 2012.
Peroutka, David. Tomistická filosofická antropologie. Praha: Krystal OP, 2013.

Jan Duns Scotus:

Sousedík, S. Jan Duns Scotus, doctor subtilis, a jeho čeští žáci. Praha: Vyšehrad, 1989.
Chabada, Michal. Ján Duns Scotus. Vybrané kapitoly z jeho epistemológie a metafyziky. Univerzita Komenského Bratislava, 2007.
Chabada, Michal. Úvod do čítania Jána Dunsa Scota. Ružombrok: Verbum, 2012.
Novák, Lukáš. Scire Deum esse. Scotův důkaz Boží existence jako vrcholný výkon metafyziky jakožto aristotelské vědy. Praha: Kalich, 2011.
Heider, Daniel a Svoboda, David (eds.). Univerzálie ve scholastice. Studia Neoaristotelica 9 (2012), Supplementum I. České Budějovice: TF JU, 2012.

Užitečné internetové zdroje:

Stanford Encyclopedia of Philosophy <http://plato.stanford.edu>
Internet Encyclopedia of Philosophy <http://www.iep.utm.edu>
Bibliografie ke Scotovi a scotismu: <http://faculty.cua.edu/hoffmann/Scotus-Bibliography.pdf>
Stránka Thomase Williamse (články ke Scotovi a dalším scholastikům): <http://shell.cas.usf.edu/~thomasw/papers.html>

Sylabus
Poslední úprava: NOVALBFF (10.10.2013)

Část I: Postavy latinské tradice

Václav Němec, Ph. D.

1. Úvod: filosofické zdroje křesťanského myšlení v pozdní antice a ve středověku; syntéza křesťanství a filosofie

2. Augustin (vztah křesťanství a platonismu; pojem vůle a problém zla; čas a věčnost)

3. Boëthius (jsoucno a bytí; dobro a blaženost; problém zla; svoboda a prozřetelnost) 

4. Jan Scotus Eriugena (rozdělení přírody; dějiny universa jako theofanie)

5. Anselm z Canterbury (důkaz boží existence; pojetí pravdy)

6. Bonaventura (stupně výstupu duše k Bohu)

7. Mistr Eckhart (Bůh a bytí)

8. Mikuláš Kusánský (Bůh a universum)

 

Část II: Metafyzika jako cesta k poznání Boha u Tomáše Akvinského a Dunse Scota

Lukáš Novák

1. 13. století: přerod křesťanského myšlení

2. Tomáš Akvinský: metafyzika participace

3. Tomáš Akvinský: možnost poznání Boha

4. Tomáš Akvinský: důkazy Boží existence

5. Duns Scotus: "františkánská" metafyzická syntéza

6. Duns Scotus: metafyzika jako věda

7. Duns Scotus: důkaz existence Boží z pojmu jsoucna

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK