PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Těleso, tělo a mysl mezi Descartem a Humem / Kantova teorie poznání - AFS100595
Anglický název: Body, Human Body, and Mind from Descartes to Hume / Kant´s Theory of Knowledge
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UFRKARAJ (10.02.2012)
Povinně volitelný kurs z Novověké filosofie I pro studenty filosofie.

V ZS:
Těleso, tělo a mysl mezi Descartem a Humem
Jan Palkoska, Ph.D.

Descartova teorie reálného rozdílu mezi tzv. rozlehlou věcí a tzv. myslící věcí znamenala ve svých
důsledcích radikální alternativu k aristotelské ontologii, která se bezprostředně promítla do mnoha filosofických
oblastí od abstraktní ontologie přes filosofii mysli a fyziku až po zásadní - a dodnes určující - reformulaci vztahu
mezi myslí a tělem ve filosofické psychologii a antropologii. Vyrovnávání se s těmito podněty pak představuje
jednu z hlavních tematických linií filosofie 17. a 18. století. Cílem kursu bude selektivní zmapování příslušných
myšlenkových pohybů v období od Descartova vystoupení po Huma. Budeme se přitom soustředit zejména na
otázku kritické recepce Descartovy teze o reálném rozdílu mezi matérií a myslí u kanonických postav uvedeného
období (Hobbes, Spinoza, Malebranche, Locke, Leibniz, Berkeley, Hume) a na důsledky, které tito filosofové ze
svých pozic vyvozují ohledně povahy matérie a mysli. Příležitostně se ovšem dotkneme rovněž problematiky
statutu lidského těla v uvedeném období na pozadí kartesiánského dualistického východiska.
Kurs bude mít podobu problémově laděných přednášek organicky doplňovaných seminární četbou primárních
textů.

V LS:
Kantova teorie poznání
PD. Jindřich Karásek, Dr.

Kantova teorie poznání či zkušenosti, předložená Kantem v Kritice čistého rozumu, představuje radikální proměnu filosofického chápání našeho způsobu poznávání světa. Kant sám tuto proměnu přirovnává k revoluci, kterou provedl Mikuláš Koperník v astronomii. Spočívá v tom, že nejsou zkoumány předměty, nýbrž naše apriorní možnosti jejich poznávání.
Záměrem kurzu bude analyzovat ústřední myšlenky a argumenty, které Kant k obhájení své nové koncepce lidského poznání a zkušenosti rozvíjí.

Literatura:
I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, (vydání u Meinera, nebo v Reclam, nebo u Suhrkampa)
I. Kant, Kritika čistého rozumu, přel. J. Loužil aj., Praha: Oikoumenh.
H. Allison, Kant´s Transcendental Idealism, New Haven 1983.
Cambridge Companion to Kant


I.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PALKOSKA (23.09.2011)

ZS (Těleso, tělo a mysl mezi Descartesm a Humem): solidní docházka na přednášky a semináře, referát v rámci semináře nebo kratší seminární práce (6-10 normostran) na schválené téma.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK