PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Filosofie J. Dunse Scota / Filosofie Tomáše Akvinského - AFS100594
Anglický název: Philosophy of J. Duns Scotus / Philosophy of Thomas Aquinas
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.
Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: NOVALBFF (03.10.2011)
Kurs je složen ze dvou částí, věnovaných filosofii dvou nejvýznamnějších myslitelů vrcholné scholastiky, Tomáši Akvinskému (dr. Němec) a Janu Dunsi Scotovi (dr. Novák). Kurs je kombinací přednášek a četby vybraných pasáží obou autorů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Václav Němec, Ph.D. (16.02.2012)

Obecně ke schoalstice:

 • Alain De Libera: Středověká filosofie, Praha: Oikoumené 2001.
 • Floss, P., Cesty evropského myšlení I: Architekti křesťanského středověkého vědění, Vyšehrad, Praha 2004.
 • F. Karfík, V. Němec, F. Vilím (vyd.), Křesťanství a filosofie. Postavy latinské tradice, Křesťanská akademie, Praha 1994. (Text k dispozici v Moodlu.)
 • Josef Pieper: Scholastika: osobnosti a náměty středověké filosofie, Praha : Vyšehrad, 1993.
 • Josef de Vries, Základní pojmy scholastiky. Praha: Rezek 1998.
 • F. van Steenberghen: Dějiny středověké filosofie, Praha, TRS 1990.
 • Frederick Copleston: A History of Philosophy, II: Medieval Philosophy. From Augustine to Duns Scotus, New York 1985.
 • Frederick Copleston: Geschichte der Philosophie im Mittelalter, München: Beck 1976.
 • Kurt Flasch: Das philosophische Denken im Mittelalter : von Augustin zu Machiavelli, Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2000.
 • Nasr, S.H. a Leaman, O. (ed), History of Islamic Philosophy, Routledge, 2001 (studovna UFaR: D3.0-Lea-2).
 • Lukáš Novák, Petr Dvořák: Úvod do logiky aristotelské tradice, České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2007
  (druhé vydání: Krystal 2011 - v tisku).

Filosofie Tomáše Akvinského

 • Stanislav Sousedík: Jsoucno a bytí, Křesťanská akademie, Praha 1992.
 • Kenny, A., Tomáš Akvinský, Oikúmené, Praha 1993.
 • Pieper, J., Tomáš Akvinský, život a dílo, Vyšehrad, Praha 1997.
 • Tomáš Akvinský: Rozdělení a metody vědy, Praha: Krystal 2005.
 • Tomáš Akvinský o zákonech v Teologické sumě, Praha: Krystal 2003
 • Tomáš Akvinský, O stvoření. Výběr otázek z Teologické sumy, Praha: Krystal 2008.
 • Tomáš Akvinský, O separovaných substancích, Praha: Krystal 2010.
 • P. Dvořák, Tomáš a Kajetán o analogii jmen, Praha: Krystal 2007.
 • N. Kretzmann, E. Stump (ed.), The Cambridge Companion to Aquinas, Cambridge 1993.
 • A. Zimmermann, Thomas lesen, Stuttgart/Bad Cannstatt 2000.
 • W. Patt, Metaphysik bei Thomas von Aquin, London 2004.
 • J. F. Wippel, The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas, Washington 2000.
 • J. F. Wippel, Metaphysical Themes in Thomas Aquinas, I, Washington 1984.
 • J. F. Wippel, Metaphysical Themes in Thomas Aquinas, I-II, Washington 2007.

Filosofie Jana Dunse Scota

 • Stanislav Sousedík: Jan Duns Scotus. Doctor Subtilis a jeho čeští žáci. Praha: Vyšehrad 1989.
 • Lukáš Novák: Scire Deum esse, Praha: Kalich 2011 (v tisku).
 • Michal Chabada: Ján Duns Scotus. Vybrané kapitoly z jeho epistemológie a metafyziky, Univerzita Komenského Bratislava 2007.
 • Williams, Thomas (ed.): The Cambridge Companion to Duns Scotus, Cambridge: Cambridge University Press 2003.
 • Wolter, Alan B, Transcendentals and their Function in the Metaphysics of Duns Scotus, Washington D.C.: The Catholic University of America Press 1946.
 • Ludger Honnefelder, Ens inquantum ens, Aschendorf, Münster 1989.
Metody výuky
Poslední úprava: NOVALBFF (03.10.2011)

Výuka bude probíhat kombinovanou formou přednášek a četby vybraných pasáží textů vykládaných autorů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: NOVALBFF (03.10.2011)

Posluchač/ka získá z těchto kursů dva zápočty na základě sepsání dvou esejů, tj. domácích prací v rozsahu 8-10 stran na zvolené téma z oblasti středověké filosofie (obvykle pojednání o vybraném filosofickém tématu u některého autora, příp. srovnání dvou autorů). Práce by měla mít výstižný název, v úvodu je třeba vyložit zvolené téma a metodu, jíž zkoumání postupuje, vlastní stať by měla být rozdělena na podkapitoly s příhodnými názvy, závěr přináší shrnutí výsledků a vlastní stanovisko, nesmí chybět seznam literatury. Tvrzení týkající se zpracovávaných textů je třeba vždy doložit odkazy na prameny či sekundární literaturu, v případě klíčových zjištění také citacemi a termíny v původním jazyce zpracovávaného díla. Středověké texty je třeba citovat podle struktury díla, nikoli podle stran českého vydání (kupř. Augustin, Vyznání, XI,1, nikoli jen str. 111). Téma a zvolenou literaturu je třeba předem konzultovat s vedoucími kursů.

Předpokladem přistoupení ke zkoušce ze středověké filosofie je získání uvedených dvou zápočtů, obvykle ze dvou různých částí kursu (u různých vyučujících). Oba eseje je třeba odevzdat nejpozději deset dnů před plánovanou zkouškou. Tento požadavek se netýká posluchačů navazujícího magisterského studia, kteří eseje nepíší.

Sylabus
Poslední úprava: NOVALBFF (03.10.2011)

Filosofie Tomáše Akvinského
dr. Václav Němec

Kurs je věnován výkladu filosofie Tomáše Akvinského, zejména ústředních konceptů a témat jeho metafysiky, morální filosofie a filosofie práva. Část kursu je rovněž zasvěcena nejvýznamnějším sporům 13. století, jejichž byl Tomáš přímým účastníkem, jako je spor o věčnost světa a spor o jednotu intelektu. Tomášovy nauky budou předvedeny nejenom v kontextu intelektuálního prostředí vrcholné scholastiky, dobových vlivů a konfliktů, které jeho myšlení bezprostředně utvářely či podněcovaly, ale též v souvislostech s jejich arabskými i antickými zdroji. Absolventi kursu se tak mohou nejenom obeznámit s vlastní Tomášovou filosofií, ale měli by získat též základní přehled o dalších protagonistech vrcholné scholastiky i arabské falsafa a povědomí o kontinuitě některých významných témat aristotelské a platónské filosofie od antiky až pod vrcholný středověk. Kurs je kombinací přednášky a četby vybraných pasáží z textů předepsaných ke zkoušce ze středověké filosofie.

Filosofie Dunse Scota
dr. Lukáš Novák

Kurs je věnován výkladu filosofie Jana Dunse Scota, a to především jeho epistemologie a metafyziky. Cílem kursu bude ukázat Scotovo myšlení v celku jako organickou jednotu, zároveň se však nebudeme vyhýbat hlubšímu ponoru do některých zcela konkrétních problémů. Hlavní témata, jimiž se budem zabývat, jsou tato:

 • epistemologické předpoklady Scotovy metafyziky
 • Scotova teorie pojmotvorby
 • pojem jsoucna
 • kritika analogie jsoucna
 • Scotova teorie vědy
 • Scotovo pojetí modalit
 • Scotovo pojetí metafyziky
 • poznání Boha v rámci metafyziky

Přístup k probírané látce nebude čistě historický, budeme se snažit průběžně hodnotit i věcnou filosofickou relevanci Scotových myšlenek. Za tímto účelem se pokusíme Scotovy koncepce zasazovat nejen do bezprostředního historického kontextu, ale příležitostně je kontrastovat i se současnými přístupy především v rámci analytické filosofie. Kurs je kombinací přednášky a četby vybraných pasáží z textů předepsaných ke zkoušce ze středověké filosofie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK