PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Linguistique textuelle - AFR511009
Anglický název: Textual Linguistics
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D. (02.02.2021)
Kurz navazuje na kurzy obecné lingvistiky. Jeho cílem je uvedení do problematiky textové lingvistiky zejména v oblasti argumentace s přihlédnutím k moderním teoriím v české a francouzské lingvistice. Obsahem kurzu bude analýza argumentativních textů na úrovni pragmatické, enunciační, persvazivní a z pohledu jeho celkové výstavby (koherence a koheze textu). Dalším cílem kurzu je aktivní využití teoretických poznatků pro vlastní produkci strukturovaných textů.<br>
<br>
V případě karantény nebo jiné mimořádné situace bude distanční výuka realizována formou on-line výuky na platformě MSTeams s podporou Moodle.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D. (17.02.2021)

Doporučená literatura:

ADAM, Jean-Michel. La linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des discours. Paris: Armando Colin, 2008.

ADAM, Jean-Michel. Les textes : types et prototypes : récit, description, argumentation, explication et dialogue. Paris: Nathan, 1992.

CHAROLLES, M. La référence et les expressions référentielles en français, Paris, Ophrys, 2002.

COMBETTES, B. Pour une grammaire textuelle: la progression thématique, Paris: Duculot, 1988.

DUCROT, O. Le dire et le dit, Paris, Les éditions de minuit, 1984.

LOUCKÁ, H. Introduction à la linguistique textuelle, Praha: Univerzita Karlova v Praze – nakladatelství Karolinum, 2005.

MAINGUENEAU, D. Eléments de linguistique pour le texte littéraire, Paris: Bordas, 1990.

MAINGUENEAU, D. La Syntaxe du français, Paris: Hachette, 1994.

KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine. Le discours en interaction. Paris: Armand Colin, 2005.

PERELMAN, Chaim, Michel MEYER a Lucie OLBRECHTS-TYTECA. Traité de l'argumentation: la nouvelle rhétorique. 5e ed. Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles, 1988

PEŠEK, Ondřej. Argumentativní konektory v současné francouzštině a češtině. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011.

PEŠEK, Ondřej. Nominální anafora a determinace — kontrastivní analýza francouzských a českých systémových možností. Časopis pro moderní filologii 96, č.2, s. 147-164, 2014.

REBOUL, A. - MOESCHLER, J. (1998). La pragmatique aujourd'hui. Une nouvelle science de la communication, Paris, Seuil.

WEINRICH, H. Grammaire textuelle du français, Paris: Didier/Hatier, 1989.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D. (17.02.2021)

Podmínky udělení zkoušky:

-          Přítomnost na seminářích - V případě vážného důvodu vyšší absence bude studentovi zadaná náhradní práce.

-          Aktivní účast v hodinách - Průběžné plnění domácích úkolů - písemné práce, samostatná četba, rozbory textů, prezentace domácí práce v průběhu semináře

-          Textová analýza vybraného argumentativního textu

-          Test ze znalostí základních pojmů

 

Pro vykonání atestace z tohoto předmětu mají studenti právo na jeden řádný a dva opravné termíny.

Sylabus - francouzština
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D. (14.09.2020)

-          Text a textové vzorce, text a diskurz, textová lingvistika a pragmatika. Mluvní akty a text.

-          Reference. Exofora a endofora. Anafora, katafora. 

-          Tematická progrese. Izotopie.

-          Presupozice. 

-          Konektory a textové organizátory.

-          Koheze, koherence textu.

-          Problematika enunciační odpovědnosti.

-          Textové sekvence - narativní, deskriptivní, argumentativní, explikativní a dialogická.

-          Argumentativní strategie, plány, typologie logického usuzování, otázka přesvědčivosti textu.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK