PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Syntaxe II A+ travaux pratiques - AFR511001
Anglický název: Syntax IIA + Seminar
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: AFR511002
Anotace - francouzština
Poslední úprava: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. (24.08.2023)
Cílem předmětu je seznámit studenty se skladbou současné francouzštiny. Studenti se seznámí se základními teoretickými přístupy k syntaxi (analýza na bezprostřední složky, závislostní syntax, valenční teorie, částečně i generativní lingvistika), přičemž důraz bude kladen na aplikaci těchto poznatků v praxi využitelné pro výuku jazyka – vysvětlení syntaktických funkcí větných členů, analýza komplexních souvětí, vysvětlení nejednoznačných nebo chybných vět, porovnání mluvené a psané francouzštiny apod.

Pro vykonání atestace z tohoto předmětu mají studenti právo na jeden řádný a dva opravné termíny.

Cíl předmětu - francouzština
Poslední úprava: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. (15.09.2020)

Cílem předmětu je seznámit studenty se skladbou současné francouzštiny. Studenti se seznámí se základními teoretickými přístupy k syntaxi (analýza na bezprostřední složky, závislostní syntax, valenční teorie, částečně i generativní lingvistika), přičemž důraz bude kladen na aplikaci těchto poznatků v praxi využitelné pro výuku jazyka – vysvětlení syntaktických funkcí větných členů, analýza komplexních souvětí, vysvětlení nejednoznačných nebo chybných vět, porovnání mluvené a psané francouzštiny apod.

Podmínky zakončení předmětu - francouzština
Poslední úprava: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. (24.08.2023)

Podmínkou získání atestace je úspěšné absolvování testu a ústní zkoušky.

Pro vykonání atestace z tohoto předmětu mají studenti právo na jeden řádný a dva opravné termíny. 

Literatura - francouzština
Poslední úprava: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. (15.09.2020)

Základní příručky:

Hendrich, J. - Radina, O. - Tláskal, J. (2001) Francouzská mluvnice. Plzeň: Fraus (ou : 1991, Praha : SPN)

Le Goffic, P. (1993) Grammaire de la Phrase Française. Paris : Hachette

Riegel, M. - Pellat, J.-Ch. - Rioul, R. (2009) Grammaire méthodique du français. Paris : PUF.

www.citacepro.cz

http://pez.cuni.cz  

 

Cvičebnice:

Baylon, Ch. - Fabre, P. (1995) Grammaire systématique de la langue française. Paris : Nathan Université.

Calas, Frédéric a Nathalie Rossi-Gensane. Questions de grammaire pour les concours. Éd. actualisée et augmentée. Paris: Ellipses, 2011.

Cusimano, Christophe. Cahier pratique de syntaxe française. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

Garagnon, Anne-Marie - Cals, Frédéric. La phrase complexe, de l'analyse logique à l'analyse structurale.Paris: Hachette Supérieur, 2004.

Gardes-Tamine, J. (2004) La Grammaire, Tome 2 : Syntaxe, Paris : Armand Colin.

Miličková, L. (1999) Exercices de grammaire française, Brno.

(http://www.phil.muni.cz/rom/vyuka/FJIA010.htm)

Monneret, Philippe - Rioul, René: Questions de syntaxe française. Paris: PUF, 1999.

Stavinohová, Z. (1979) Sbírka cvičení z francouzské gramatiky I, II. Praha: SPN.

 Doplňková literatura :

Austin, John Langshaw. Quand dire, c'est faire. Paris: Seuil, 1970. (česky Jak udělat něco slovy. Praha: Filosofia, 2000; anglicky How to do things with words. Cambridge: Harvard University Press, 1962.)

Béchade, Hervé-D. Syntaxe du français moderne et contemporain. Paris: PUF, 1986.

Blanche-Benveniste, Claire. Approches de la langue parlée en français. Gap: Ophrys, 1997.

Bonnard, Henri: articles linguistiques dans le Grand Larousse de la Langue française. Paris: Larousse, 1971-1978. (par exemple: accord, adjectif, anacoluthe, argot, article, aspect, attribut, but, cause, concession, concordance, condition, conjonction, conséquence, coordination, degré, détachement, discours, distribution, ellipse, emprunt, épithète, fonction, futur, grammaire générative, genre, gérondif, grammaire, imparfait, impératif, infinitif, interjection, interrogation, lieu, linguistique, manière, moyen, négation, néologie, nom, numéraux, onomatopée, ordre des mots, orthographe, parole, participe, parties du discours, passés, phrase, ponctuation, possession, préposition, présent, proposition...)

Charaudeau, Patrick. Grammaire du sens et de l’expression. Paris: Hachette, 1992.

Charaudeau, Patrick a Dominique Maingueneau. Dictionnaire d'analyse du discours. Paris: Seuil, 2002.

Daneš, František. Větné vzorce v češtině. Praha: Academia, 1987.

Daneš, František, Miroslav Grepl a Zdeněk Hlavsa. Mluvnice češtiny 3. Praha: Academia, 1987.

Dubois, Jean. Grammaire structurale du français : Nom et pronom. Paris: Larousse, 1965.

Dubois, Jean. Grammaire structurale du français : le verbe. Paris: Larousse, 1967.

Dubois, Jean. Grammaire structurale du français : La phrase et les transformations. Paris: Larousse, 1969.

Grepl, Miroslav et al. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 1995.

Grepl Miroslav - Karlík, Petr. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998.

Grevisse, Maurice - Goosse, André. Le Bon Usage. Louvain-la-Neuve: Duculot, 1997. (l’édition la plus récente, élargie considérablement : 2007)

Guillemin-Flescher, Jacqueline. Syntaxe comparée du français et de l'anglais: problemes de traduction. Réimp. Paris: Ophrys, 1981,

Haegeman, Liliane M. Introduction to government and binding theory. Oxford: Blackwell, 1994.

Havránek, Bohuslav - Jedlička, Alois. Česká mluvnice. Praha: SPN, 1981.

Karlík, Petr, Marek Nekula a Jana Pleskalová. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002.

Moignet, Gérard. Systématique de la langue française. Paris: Klincksieck, 1981.

Moeschler, Jacques a Anne Reboul. Dictionnaire encyclopédique de pragmatiqueParis: Seuil, 1994.

Moeschler, Jacques a Antoine Auchlin. Introduction à la linguistique contemporaine. Paris: Armand Colin, 2009.

Radina, O. Francouzština a čeština - systémové srovnání dvou jazyků. Praha: SPN, 1977.

Šabršula, Jan. Vědecká mluvnice francouzštinyPraha: Academia, 1986.

Šmilauer, Vladimír. Novočeská skladba. Praha: SPN, 1966.

Tesnière, Lucien. Eléments de syntaxe structurale. Paris: Klincksieck, 1976.

Tláskal, Jaromír. La transposition en français contemporain - contribution à l´étude du problème. AUC - Philologica, Monographia CXXXIV. Praha: Karolinum, 2000.

Weinrich, Harald. Grammaire textuelle du français. Paris: Didier/Hatier, 1989.

Wilmet, Marc. Grammaire critique du français. Louvain-la-Neuve: Duculot 1997 (2003).

Metody výuky - francouzština
Poslední úprava: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. (24.08.2023)

Approche interactive.

Sylabus - francouzština
Poslední úprava: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. (15.09.2020)

1.       Základní pojmy - věta, výpověď, predikace

2.       Modalita ve francouzštině

3.       Syntax mluvené a psané francouzštiny

4.       Závislostní syntax, analýza syntaktických funkcí ve větě jednoduché

5.       Analýza na bezprostřední složky, frázový ukazatel

6.       Infinitivní a participiální konstrukce a jejich funkce ve větě

 

Předmět je vyučován ve francouzštině.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK