PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lexicology I (French) - AFR500103E
Anglický název: Lexicology I (French)
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AFR500103
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.3 Linguistics
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (18.05.2023)
Předmět mapuje základní rysy lexikologické problematiky. Kromě hlubšího poučení o slovotvorbě (jednotlivé typy derivace a kompozice) se kurz zabývá i problematikou výpůjček, vývojem francouzského lexika včetně některých současných tendencí. <br>
Literatura - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (15.09.2020)

Barlézizian, Aram (2009). Précis de lexicologie du français moderne. Erevan : Université Brussov. 

Calvet, Louis-Jean (2011). Il était une fois 7000 langues. Paris : Fayard. 

Chaurand, J.acques (1977). Introduction à l´histoire du vocabulaire français. Paris : Bordas. 

Corbin, Danielle (1987). Morphologie   dérivationnelle   et   structuration   du   lexique. Tübingen : Niemeyer. 

De Saussure, Ferdinand (1972). Cours de linguistique générale. Paris : Payot. 

Dubois, Jean et al. (1999). Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Paris : Larousse. 

Ducháček, Otto (1969). A. J. Greimas. La sémantique structurale. Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university, pp. 23-40. 

Greimas, Algirdas Julien (1966). La sémantique structurale. Recherche de méthode. Larousse (Collection Langue et Langage).  

Lehmann, Alise ; Martin-Berthet, Françoise (2014). Lexicologie. Sémantique, morphologie, lexicographie. Paris : Armand Colin. 

Martinet, André (1967). Éléments de linguistique générale. Paris : Colin. 

Martinet, André (1979). Grammaire fonctionnelle du français. Paris : Didier. 

Matoré, Georges (1968). Histoire des dictionnaires français. Paris : Larousse. 

Mitterand, Henri (1996). Les mots français. Paris : Presses Universitaires de France. 

Niklas-Salminen, Aïno (2010). La lexicologie. Paris : Armand Colin. 

Mounin, Georges (1995). Dictionnaire de la linguistique. Paris : PUF. 

Picoche, Jacqueline (1976). Précis de lexicologie française. Paris : Nathan. 

Polguère, Alain (2001). Notions de base en lexicologie. Montréal : Observatoire de Linguistique Sens-Texte (OLST). 

Polická, Alena (2014). Initiation à la lexicologie française. Brno : Masarykova univerzita. 

Roché, Michel. (2011). Pression lexicale et contraintes phonologiques dans la dérivation en -aie du français. Linguistica, Ljubljana University Press, Faculty of Arts, pp.5–22. 

Tournier, Nicole ; Tournier, Jean (2009). Dictionnaire de lexicologie française. Paris : Ellipses. 

Štichauer, Jaroslav (2014). Études sur la formation des mots en français préclassique et classique. Praha : Karolinum. 

Walter, Henriette (1988). Le français dans tous les sens. Paris.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (15.09.2020)

Písemný vyřazovací test ze slovotvorby (pro úspěšné zvládnutí hranice 70 %).

Seminární práce na zadané téma.

Pro vykonání atestace z tohoto předmětu mají studenti právo na jeden řádný a dva opravné termíny.

Sylabus - francouzština
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hermanová (31.08.2017)

1.      Notions fondamentales (lexème, lexie, base), principes de sémantique structurale (analyse sémantique - noyau sémique, sème, sémème), mots simple vs mot complexe (construit/non-construit); figement lexical;

Bibliographie : Greimas 1966, Corbin 1987; Gross 1996;

 

2.      Principes de linguistique cognitive (prototype, ressemblance de famille, script/scénario, scalarité, etc.)

Bibliographie : Kleiber 1990, Croft-Cruse 2004; Lakoff 1987;

 

3.      Relations lexicales (homonymie, méronymie, synonymie, polysémie, hypéro-/hyponymie)

Bibliographie : Cruse 1989, Pustejovsky 1995; Apothéloz 2002;

 

4.      Formation des mots (introduction) - dérivation, composition, procédés paragrammaticaux (principes, terminologie), productivité, fréquence;

Bibliographie : Apothéloz 2002, Picoche 1976, Guilbert 1975, Dubois-Dubois-Charlier 1999, Zwanenburg 1990;

 

5.      Dérivation affixale (principes de préfixation, d´affixation, formation "parasynthétique", formation régressive, principaux types de préfixés/affixés en français moderne;

Bibliographie : Dubois-Dubois-Charlier 1999, Zwanenburg 1990;

 

6.      Composition (types de composés, différentes classifications (Mathieu-Colas, etc.), critères syntaxiques et sémantiques de composition;

 

Bibliographie : Benveniste 1974; Zwanenburg 1990;

 

7.      Procédés paragrammaticaux de formation des mots (troncation, siglaison, mots-valises), procédés sémantiques, formation des féminins (noms de métier), etc.

 

Bibliographie : Apothéloz 2002;

 

8.      Néologie lexicale, néologie terminologique, la langue française comme une institution nationale, le dispositif administratif de "protection" de la langue (législation linguistique, institutions, le rôle de l´Académie française, etc.);

Bibliographie : Guilbert 1975; Pruvost-Sablayrolles 2003, Sablayrolles 2000, 2003;

 

9.      Emprunt lexical (théorie de l´emprunt, les emprunts dans l´histoire du français, les différentes étapes d´adoption de mots d´origine étrangère (relatinisation, etc.);

Bibliographie : Hope 1971, Chaurand 1977;

 

10.  Evolution du lexique français (le fonds latin, le substrat gaulois, adstrat/superstrat germanique, le Moyen-Age, le français préclassique et classique, le francais au XVIIIe siècle et sous la Révolution, évolution du français aux XIXe et XXe  siècles);

 

Bibliographie : Chaurand 1977; Chaurand 1999, Picoche-Marchello-Nizia 1994;

 

11.  Initiation à la lexicographie (notions de base, qu´est-ce qu´un dictionnaire, construction d´une entrée, définition lexicographique);

 

Bibliographie : Čermák 1995; Collinot-Mazière 1997;

 

12.  Typologie et description des principaux dictionnaires du français moderne;

Bibliographie : Collinot-Mazière 1997, Quemada 1967; Matoré 1968;

 

13.  Histoire des grands dictionnaires dans l´histoire de la langue française (Estienne, Nicot, Cotgrave, Richelet, Furetière, Académie 1694, etc.)

Bibliographie : Quemada 1967; Matoré 1968; Chaurand 1999;

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK