PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Langue pratique I - AFR111005
Anglický název: Language Seminar I (French)
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 26 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: AFR111006
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D. (08.09.2023)
Jazykové semináře I a II jsou zajišťovány dvěma vyučujícími, pro detaily zápisu do obou seminářů viz oddíl Požadavky k zápisu.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Skupina M. Kučerová: určena méně pokročilým studentům (slabší B1)
Skupina V. Šaršeho: určena pokročilejším studentům (úroveň B1- B2)

Seminář rozvíjí praktické jazykové kompetence studentů a vede je k dosažení úrovně B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Kromě toho jsou v kurzu probírány a procvičovány některé aspekty francouzské gramatiky a je systematicky rozšiřována slovní zásoba. Po absolvování kurzu by měl být student schopen porozumět náročnějším slyšeným i psaným textům, vlastními slovy strukturovaně shrnout jejich obsah a vyjádřit svůj názor, a to ústně i písemně. Podmínkou absolvování kurzu je rovněž představení strukturované powerpointové prezentace na vybrané téma.<br>

Do předmětu je možné se jedenkrát opakovaně zapsat. <br>
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Míla Janišová (06.09.2021)

Bibliographie : 
Grammaire et vocabulaire : 
BOULARÈS, M., FRÉROT, J.-L. Grammaire Progressive du Français. Avancé. Paris, CLE International, 2012. 
CAQUINEAU-GÜNDÜZ, Marie-Pierre. Les 500 exercices de grammaire: [avec corrigés]. Paris: Hachette, 2007.
GRÉGOIRE, Maïa. Grammaire Progressive du Français. Perfectionnement. Paris, CLE International, 2012. 
MIQUEL, Claire. Vocabulaire Progressif du Francais. Niveau perfectionnement. Paris, CLE International, 2015. 
MIQUEL, Claire. Vocabulaire Progressif du Francais. Avancé. Paris, CLE International, 2012.
POISSON-QUINTON, Sylvie, Reine MIMRAN a Michèle MAHÉO-LE COADIC. Grammaire expliquée du français ; Exercices: niveau intermédiaire. Paris: CLE International, 2002.

Production écrite : 
CHARNET Claire, Rédiger un résumé, un compte rendu, une synthèse, Paris, Hachette, 1997. 
CHOVELON Bernadette et MORSEL Marie-Hélène, Le résumé. Le compte rendu. La synthèse. Guide d’entraînement aux examens et aux concours, Grenoble, PUG, 2002. 
TROUVÉ Alain, Réussir le résumé et la synthèse de textes aux concours, Paris, PUF, 2012. 

Manuels : 
DOLLEZ C., PONS S., Alter Ego 4, Paris, Hachette FLE, 2007.
PRAVDOVÁ, M., PRAVDA, M., REJTHAROVÁ, V. Mluvená francouzština pro středně pokročilé. Praha : Academia, 1997. 
SCHENKER J.Ch., Le nouvel édito B2, Paris, Didier, 2010.

Dictionnaires :
Francouzsko-český, česko-francouzský velký slovník. Brno: Lingea, 2011. (e-verze dostupná v počítačové studovně Knihovny Jana Palacha)
HOŘEJŠÍ, Vladimír a Josef NEUMANN. Velký francouzsko-český slovník. Praha: Academia, 1992, 4 sv.
REY, Alain, Paul ROBERT a Josette REY-DEBOVE. Le nouveau petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris: Dictionnaires Le Robert, 2008, 2009.

DELF :
BAPTISTE, Auréliane a Roselyne MARTY. Réussir le DELF B2. Paris: Didier, 2010.
BRETON, Gilles, Cécile BRULEY-MESZAROS a Nelly MOUS. Reussir le DELF B2: scolaire et junior. Paris: Didier, 2009. 
CHEVALLIER-WIXLER, Dominique, et al. Réussir le DALF. Niveaux C1 et C2 du Cadre européen commun de référence. Paris : Didier, 2007.
DUPOUX, Béatrice. Réussir le Delf: niveau B2 du Cadre européen commun de référence. Paris: Didier, 2006.
GRÉGOIRE, Maïa. Grammaire progressive du français: avec 600 exercices. Paris: CLE International, 2012.
LESCURE, Richard, et al. DALF C1/C2 : 250 activités. Le nouvel Entraînez-vous. Paris : CLE International, 2007.
PARIZET, Marie-Louise. Abc DELF B2 – 200 exercices. Paris : CLE International, 2013.

Autres:
Émissions - TV5MONDE, Géopolitis, RFI, ...

Autres ouvrages recommandés Seront précisés plus tard.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D. (08.09.2023)

Le cours privilégie les méthodes directes d’apprentissage développant de manière équilibrée les compétences réceptives et productives. Le cours contiendra plus précisément des exercices d’écoute basés sur les documents authentiques, des présentations orales des actualités du monde francophone (travail avec  les médias francophones), la possibiité d´expression d'un point de vue personnel, les débats dirigés, l’analyse des textes, la production écrite individuelle (en classe ainsi que sous forme de devoirs) etc.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D. (03.10.2022)

Objectifs:  Approfondissement des compétences communicatives orales et écrites en français (niveau B2), consolidation des points de grammaire. Iniciation au travail avec les médias francais, approfondissement des connaissances de la culture francophone.

Contenu des cours : Activités de compréhension et production orale, exercices lexicaux et grammaticaux, présentation des actualités du monde francophone

Support : Édito B1, B2 (Méthode de français, éd. Didier), Grammaire progressive du français (B2-C2, Clé internationnal), TV5Monde, FranceInfo (Journal télévisé/Infos du jour)

Modalités de contrôle :

a) Participation active aux séminaires

b) Préparation régulière aux séminaires  (présentation des actualités; lecture des documents distribués ; devoirs écrits) 

c) Controle continu:  

       - 2 productions orales dont 1 résumé d'une actualité du monde francophone avec  lerepérage du lexique clé et 1 présentation courte (5 minutes de monologue continue) libre (par ex. voyage de vacances)

       - 2 écritures (textes courts)

      - 2 tests de grammaire et de lexique continus (avec le résultats de qplus que 60% de réponses correctes)  

d) Contrôle final: Test grammatical et lexical autour des éléments traités 

 

 

Pro vykonání atestace z tohoto předmětu mají studenti právo na jeden řádný a dva opravné termíny.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D. (08.09.2023)

Student absolvuje Jazykový seminář I a Jazykový seminář II povinně se dvěma různými vyučujícími. Pořadí vyučujících si volí každý student sám.

Skupina M. Kučerová: určena méně pokročilým studentům (slabší B1)

Skupina V. Šaršeho: určena pokročilejším studentům (úroveň B1- B2)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK