PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kieli III - Suomen kielen kurssi III - AFN201007
Anglický název: Language III - Course of Finnish Language
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: finština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Yrjö Lauranto, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (18.06.2021)

Cílem předmětu je dokončit výklad základních gramatických jevů finského jazyka a vést studenty tak, aby mohli studovat základní studijní materiály oboru v originálu a dostali na úroveň A2-B1 SERR v porozumění textu slyšeného i psaného.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (18.06.2021)

Aktivní účast na hodinách, vypracovávání průběžně zadávaných úkolů (písemných i ústních).

Písemná i ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (18.06.2021)

Kielitoimiston sanakirja. (https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/)

LINDROOS, H.: Finština nejen pro samouky. Praha: Leda 2002. ISBN 80-7335-000-9.

SILFVERBERG, L.: Suomen kielen jatko-oppikirja. Loimaa: Finn Lectura Oy 1991. ISBN 951-8905-18-5

LINDROOS, H.: Suomi-tšekki-suomi sanakirja. Porvoo -Helsinki -Juva: WSOY 1984. ISBN 951-0-08745-9.

Suomen perussanakirja.

WHITE, L.: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. FinnLectura 1997. ISBN 951-8905-65-7

LINDROOS, H., ČERMÁK, F.: Stručná mluvnice finštiny. Praha: FF UK 1982.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (07.10.2021)


1. Komparativ a superlativ adjektiv a adverbií.
2. Pasivum préterita, kondicionál minulý, pasivní tvary kondicionálu
3. Přehled participií; Aktivní participia
4. Pasivní participia
5. Vedlejší věty vztažné
6. Pluskvamperfektum, přehled tvarů imperativu
7. Záporná zájmena, abessiv, MA-infinitiv v abessivu, záporné sufixy adjektiv
8. Agentní participium, postpozice

9. Instruktiv, E-infinitiv
10. Přehled minulých a záporných tvarů pasíva
11. Potenciál přítomný a minulý
12. Nahrazování vedlejších vět (lauseenvastikkeet)
13. Další typy konstrukcí nahrazujících vedlejší věty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK