PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Náboženství a společnost v jihovýchodní Asii - AEIN100088
Anglický název: Religion and Society in Southeast Asia
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout A history of Islam in Maritime Southeast Asia Petrů.pdf PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
stáhnout coedes Indianized Kingdoms of Southeast Asia.pdf PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
stáhnout Petrů majapahit.pdf PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
stáhnout 2020-southeast-asia-an-indian-imprint.pdf PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. (20.09.2023)
ANOTACE / CÍL PŘEDMĚTU
Tato přednáška s prvky semináře si klade za cíl seznámit posluchače s náboženským vývojem a situací v regionu <br>
jihovýchodní Asie. Tento subregion Asie se vyznačuje obrovskou geografickou, přírodní, etnickou a jazykovou <br>
rozmanitostí, a totéž platí i pro tamější religiozitu, která navíc hraje silnou roli jak v osobním, tak veřejném a politickém <br>
životě obyvatel jihovýchodní Asie. <br>
Studenti budou nejprve uvedeni do tématu všeobecným přehledem, na který naváže přehled existence a geografického <br>
rozložení náboženských systémů. Následně budou posluchači seznamováni s jednotlivými náboženstvími od těch <br>
nejstarších - animismu, šamanismu a polyteismu - přes indické věroučné systémy po islám, křesťanství a také víru <br>
čínských a jiných menšin (taoismus, konfucianismus, tridharma). Kurz také věnuje pozornost synkretickým formám, <br>
vzniklým většinou prolnutím původních, autochtonních náboženských představ a praktik s velkými institucionalizovanými <br>
náboženstvími, čímž daly vznik unikátním religiózním formám. Pozornost bude zaměřena jak na okolnosti příchodu <br>
jednotlivých forem, jejich postavení a role u vladařských rodů a vliv na státotvorné procesy, jakož i současné trendy a <br>
otázku jejich vzájemné interakce. Významnou složku kurzu bude tvořit též studium vztahu lokálních a regionálních <br>
trendů s těmi aktuálními globálními a jejich dopady na socio-politické dění, ať už jde o islámský fundamentalismus <br>
(např. v Indonésii a Malajsii) či buddhistický šovinismus (Myanma). Zimní semestr se zaměří na situaci v ostrovní <br>
jihovýchodní Asii, od indigenizace indických náboženství, přes příchod a akulturaci islámu v indo-malajském souostroví <br>
až po křesťanství, dominantní na Filipínách a Východní Timoru.<br>

SYLABUS/ZÁKLADNÍ OKRUHY:
a) obecná náboženská a sociokulturní situace v jihovýchodní Asii
b) přírodní náboženství v JV Asii - animismus a šamanismus
c) proces indianizace JV Asie - příchod a adaptace indických náboženství a kultury v regionu
d) hinduismus a buddhismus v JV v současnosti
e) šíření islámu
f) současný islám v JV Asii
g) křesťanství v JV Asii

POŽADAVKY NA STUDENTA/PODMÍNKY ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU:
- pravidelná (70 procent) a aktivní účast na hodinách (zapojení do diskuse na základě zadané četby apod.
- 30minutový závěrečný test
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

Abinales, P.N. - Amoroso, D. J.: State and Society in the Philippines. Lanham: Rowman and Littlefield, 2005.

Abuza, Zachary (2003): Militant Islam in Southeast Asia. A Crucible of Terror (excerpt in pdf), Lynne Rienner, Boulder

Bečka, Jan (2005): Buddhismus a moderní společnost v jihovýchodní Asii. In: Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii, Orientální ústav AV ČR, Praha, str. 245-355

van Bruinessen, Martin (2011): What happened to the smiling face of Indonesian Islam? RSIS Working Paper no. 222, Singapore

van Bruinessen, Martin (1999): Global and local in Indonesian Islam, Southeast Asian Studies (Kyoto) 37, str. 158-175 (viz pdf)

Frederick, William: Religion in Southeast Asia (viz pdf) nebo Encyclopedia Britannica

Heidhues, Mary (2001): Southeast Asia. A Concise History. Thames and Hudson

Hefele, Peter; Dittrich, Andreas: THE SITUATION OF CHRISTIANS IN NORTH EAST ASIA AND SOUTH EAST ASIA, dostupné na

Petrů, Tomáš: A History of Islam in the Malay-Indonesian Archipelago: dostupné jako Introduction to Graffiti, Converts and Vigilantes na https://www.academia.edu/28767367/A_history_of_Islam_in_the_Malay-Indonesian_world_between_rigor_and_acculturation

Reid, Anthony (1993): A Religious Revolution. In: Southeast Asia in the Age of Commerce. Vol. II. Str. 132-201, Silkworm Books, Chiangmai

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK