PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Náboženství a společnost v jihovýchodní Asii - AEIN100020
Anglický název: Religion and Society in Southeast Asia
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. (22.03.2016)
Tato přednáška s prvky semináře si klade za cíl seznámit posluchače s náboženským vývojem a situací v regionu jihovýchodní Asie. Tento subregion Asie se vyznačuje obrovskou geografickou, přírodní, etnickou a jazykovou rozmanitostí, a totéž platí i pro tamější religiozitu, která navíc hraje velmi silnou roli jak v osobním, tak veřejném a politickém životě obyvatel jihovýchodní Asie.
Studenti tak budou nejprve uvedeni do tématu všeobecným přehledem, na který naváže přehled existence a geografického rozložení náboženských systémů. Následně budou posluchači postupně seznamováni s jednotlivými náboženstvími od těch nejstarších - animismu, šamanismu a polyteismu - přes indické věroučné systémy po islám, křesťanství a také víru čínských a jiných menšin (taoismus, konfucianismus, tridharma). Kurz také věnuje pozornost synkretickým formám, vzniklým většinou prolnutím původních, autochtonních náboženských představ a praktik s velkými institucionalizovanými náboženstvími, čímž daly vznik unikátním religiózním formám. Pozornost bude zaměřena jak na okolnosti příchodu jednotlivých forem, jejich postavení a role u vladařských rodů a vliv na státotvorbu, jakož i současné trendy a otázku jejich vzájemné interakce. Významnou složku kurzu bude tvořit též studium vztahu lokálních a regionálních trendů s těmi aktuálními globálními a jejich dopady na socio-politické dění, ať už jde o islámský fundamentalismus a radikalismus (např. v Indonésii a Malajsii) či buddhistický šovinismus (Myanma).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. (22.03.2016)

Ústní zkouška, aktivní účast na hodinách

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. (22.03.2016)

Abuza, Zachary (2003): Militant Islam in Southeast Asia. A Crucible of Terror (excerpt in pdf), Lynne Rienner, Boulder

Bečka, Jan (2005): Buddhismus a moderní společnost v jihovýchodní Asii. In: Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii, Orientální ústav AV  ČR, Praha, str. 245-355

van Bruinessen, Martin (2011): What happened to the smiling face of Indonesian Islam? RSIS Working Paper no. 222, Singapore

van Bruinessen, Martin (1999): Global and local in Indonesian Islam, Southeast Asian Studies (Kyoto) 37,  str. 158-175 (viz pdf)

Frederick, William: Religion in Southeast Asia (viz pdf) nebo Encyclopedia Britannica

Heidhues, Mary (2001): Southeast Asia. A Concise History. Thames and Hudson

Hefele, Peter; Dittrich, Andreas: THE SITUATION OF CHRISTIANS IN NORTH EAST ASIA AND SOUTH EAST ASIA, dostupné na http://www.kas.de/wf/doc/kas_23020-544-2-30.pdf?110606100952

Kessler, Clive, Southeast Asian Islam, Gentle and Ungentle. Dostupný na http://www.themalaysianinsider.com/sideviews/article/southeast-asian-islam-gentle-and-ungentle-clive-kessler

Reid, Anthony (1993): A Religious Revolution. In: Southeast Asia in the Age of Commerce. Vol. II. Str. 132-201, Silkworm Books, Chiangmai

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK