PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Praktický jazykový kurz perštiny II. - ADZ200039
Anglický název: Practical Course of Persian Language II.
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Ing. et Ing. Jana Tomíšková
Záměnnost : ADZ200021
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Katarína Palčová, M.A. (24.05.2018)
Praktická jazyková cvičení II navazují na Praktická jazyková cvičení I. Cílem kurzu je prohlubovat jazykové znalosti studentů za pomoci gramatických textů, četby textů, poslechu a sledování videonahrávek. Studenti diskutují pod vedením lektora na dané konverzační témata, rozšiřují si slovní zásobu určenou k porozumění běžným každodenním situacím a seznamují se s terminologií užívanou ve společenském, kulturním a hospodářském kontextu perskojazyčných zemí. Posluchači vypracovávají v domácí přípravě na zadaná témata jednoduché slohové písemné práce, písemná cvičení zaměřená na prohloubení znalosti mluvnických pravidel jazyka a cvičení v aktivním překladu. Požaduje se od nich aktivní účast na hodinách. Texty a cvičení čerpají z učebnic a cvičebnic Elághemandán Džafar, Fársí bejámúzím (Učme se perštinu, III--IV) a Moqadam Ahmad Saffár, Zabán-e fársí (Perský jazyk, III).
Literatura
Poslední úprava: Katarína Palčová, M.A. (24.05.2018)

Elághemandán Džafar, Fársí bejámúzím (Učme se perštinu, III-IV), Teherán: Šerkat-e efsat 2005.

Moqadam Ahmad Saffár, Zabán-e fársí (Perský jazyk III), Teherán: Šúráj-e gostareš-e zabán-o-edebiját-e fársí 2007.

Samareh Yadollah, Persian Language Teaching II, Teherán: Ázfá 1998.

Sylabus
Poslední úprava: Katarína Palčová, M.A. (24.05.2018)

Předpokládaný průběh v zimním semestru

1. Návštěva v íránské rodině. Pozornosti a dárky. / Věty s výrazy bedúne a bedúne ínke.

2. Video – S průvodcem v Persepoli. / Neurčitek před vztažnou částicí ke. Vazba na tanhá-belke.

3. Poslech: Historie perského jazyka. / Zájmenné příklonky u sloves.

4. Oslava íránského nového roku Nourúz. / Věty s bará-je a bará-je ínke a mouqe-je a mouqejí ke.

5. Narozeniny, svátky. Pozvání na svatbu. / Vazba „bylo dobře, že…(chúb búd) a minulý průběhový čas.

6. Teherán. Památky a parky. / Nepřímá řeč II – změna minulého prostého, průběhového a předminulého času.

7. Svátek „šab-e jaldá“. / Doplněk k subjunktivu a modálním slovesům – bájad, namítaván, šájad nataván, šájad betaván.

8. Poslech – íránské zprávy./ Trpný rod a vynechávání akuzativní částice –.

9. Historie Íránu před příchodem islámu. / Vyjadřování 7. pádu pomocí výrazů tavasot, be vasíle-je (prostřednictvím koho, čeho).

10. Hospodářství, průmysl /Předpony bí a bá.  

11. Nová vlna íránského filmu. / Vyjádření vokativu v perštině.

12. Náboženství v Íránu. / Vynechávání koncovek plurálu u výčtu podstatných jmen spojených spojkami va.

13. Video: Afghánistán a Tádžikistán. /  Rozšíření číslovek – rovnice, zlomky, násobné číslovky, číselné vazby.

 

Předpokládaný průběh v letním semestru

1. Video: Významné památky Íránu / Slučování podstatných a přídavných jmen podobného významu. Opakování slov za účelem zdůraznění, uskupování, trvání.

2. Návštěva Jazdu. Zoroastriánské památky. / Různé použití spojky va: významy slučovací, odporovací a další.

3. Slavní íránští filozofové / Tvoření idiomů v perštině.

4. Perská kuchyně.  / Příčestí minulé jako přídavné jméno, podstatné jméno,

5. Hudba. Tradiční hudební nástroje / Časové věty po slovesech myslet, vědět, vidět, říct, zeptat se.

6. Poslech: Legenda o Rostamovi a Sohrábovi./ Rozšíření optativu.

7. Ženy v Íránu. Historie a současnost. / Částice : ve významu „jakmile“, „od doby co“, „pokud“, až do“.

8.  Teheránská univerzita. Studium perštiny v Íránu./ Použití sloves ámadan, raftan, dáštan v neosobním tvaru (jádam raft, ejb nadárad, khošam ámad).

9. Video: Esfahán – „půlka světa“ / Složitější pravidla slovosledu v perštině.

10. Poslech: Tradice perské poezie. / Zdvořilostní formy zájmen. Uctivé titulování, slovesa v zdvořilostních formách (tašríf bordan, tašríf ávardan, arz kardan).

12. Moharramové slavnosti v Íránu. / Přehled nejdůležitejích arabských gramatických jevů v perštině.

13. Shrnutí a opakování. Přípravný test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK