PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Metodologický seminář - ročníková práce - ADV1P010
Anglický název: Seminar on Methodology - Seminar Work
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
doc. Petr Christov, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (01.10.2012)
Obsah: Individuálně vedený seminář určený primárně studentům 2. ročníku jednooborového bakalářského
stupně.

Forma:
- student si dle svého zájmu a volné kapacity vybere školitele a konzultuje s ním osobně téma a podobu své
zamýšlené práce (zpravidla do poloviny října)

- příprava práce probíhá průběžně během celého akademického roku; je nezbytné, aby byl student v pravidelném
kontaktu se svým školitelem

- školitel se studentem stanoví vždy individuálně konkrétní podobu spolupráce a harmonogram přípravy práce

- odevzdání hotových prací se předpokládá nejpozději tři týdny před datem obhajoby (odevzdanou prací se rozumí
práce zkonzultovaná a schválená školitelem, která má veškeré náležitosti odborné práce); práce se odevzdává v
elektronické podobě e-mailem školiteli a na divadelniveda@ff.cuni.cz (ve formátu pdf, v němž bude vyvěšena zde
v moodlu + 1x na katedře v tištěné podobě v kroužkové vazbě)

- odevzdaná práce se obhajuje formou veřejné prezentace (cca 5-7 min), v níž student v krátkosti představí svou
práci, zdroje, výzkumný záměr apod.; následuje debata s pedagogy a studenty a vlastní obhajoba práce (termín
prezentace: zpravidla na konci června)

- odevzdané práce se v min. 14 denním předstihu před obhajobou zveřejňují v moodlu

- náhradní termíny obhajob se konají v zimním zkouškovém období (zpravidla únor) – platí pro studenty, kteří
neuspěli v řádném termínu obhajob, případně nebyli v řádném termínu připuštěni k obhajobě

- účast všech studentů 2. ročníku na obhajobách (červen, únor) je povinná a je nedílnou součástí absolvování
semináře

Parametry ročníkové práce:
Ročníková práce by měla splňovat požadavky kladené na odborný text, tzn. měla by být prosta gramatických a
stylistických chyb, měla by mít jasně čitelnou strukturu a využívat systematicky jednu z citačních norem (viz web
KDV).
Rozsah: 15-20 normostran (27 000-36 000 znaků) - studenti by měli tento rozsah respektovat
Formát: písmo - Arial, velikost 10-12, řádkování 1,5
Práce musí obsahovat bibliografický soupis použitých pramenů a literatury.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK