PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Záalpská renesance v souvislostech - ADU500292
Anglický název: Transalpine Renaissance in Context
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (17.09.2019)
Záalpská renesance v souvislostech

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.

Anotace:
Přednáška se zaměřuje na stěžejní témata záalpské renesance, jejichž časovým rámcem je 2. polovina 15. až konec 16. století, geografickým rámcem je pak oblast střední Evropy s přesahy do okolních zemí, tj. Horní a Dolní Uhry, Polsko, Nizozemí, německé země a samozřejmě Itálie. Cílem předmětu je zprostředkovat vývojové zákonitosti umění renesance – se zaměřením na malířství a sochařství – a dovednost znalecky posoudit umělecké dílo dané doby na základě jeho formální podoby. Zároveň se pozornost zaměří na obsahový výklad výzdobných celků v širších kulturních souvislostech.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (17.09.2019)

Doporučená literatura:

tituly ediční řady Palatinum. Court Residences as Places of Exchange in Late Medieval and Early Modern Europe (1400-1700)

Baldas/Feuchtmüller: Renaissance in Österreich, Wien-Hanower 1966 (zde literatura)
Jolán Balogh: Die Anfänge der Renaissance in Ungarn. Matthias Corvinus und die Kunst, Gratz 1975

Jan Bialostocki: The Art of the Renaissance in Eastern Europe. Oxford 1976
Otto Benesch: The Art of The Renaissance in Northern Europe, Cambridge 1947
Jan Bialostocki: Spätmittelalter und Beginnende Neuzeit, Propyläen Kunstgeschichte, Bd. 7, Frankfurt am Main/Wien/Berlin 1985
Václav Bůžek / Pavel Král eds.: Člověk českého raného novověku, Praha 2007Huber Damisch: The Origin of Perspective, London 1994

Dějiny českého výtvarného umění I/2, kolektiv autorů, Praha 1984
Dějiny českého výtvarného umění II/1, kolektiv autorů, Praha 1989
Samuel Y. Edgerton, Jr.: The Renaissance Rediscovery of Linear Perspective, New York, Evanston, San Francisco, London 1976

R. J. W. Evans: Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003

Jiřina Hořejší / Jarmila Krčálová a kol.: Die Kunst der Renaissance und des Manierismus in Böhmen, Prag 1979
Ivo Hlobil / Eduard Petrů: Humanismus a raná renesance na Moravě, Praha 1992 Georg Kauffmann: Die Kunst des 16. Jahrhunderts, Propyläen Kunstgeschichte, Bd. 8, Frankfurt am Main/Wien/Berlin 1984
Thomas DaCosta Kaufmann: Court, Cloister, and City: The Art and Culture of Central Europe, 1450–1800, Chicago: University of Chicago Press, 1995

Amedeo Molnár: Na rozhraní věků. Cesty reformace, Praha 1985 (2008)

Erwin Panofsky: Das Leben und die Kunst Albrecht Dürers. München 1978. (angl. orig: The life and art of Albrecht Dürer, Princeton Univ. Pr. 1955.)
Josef Petráň, Václav Mencl, Jaromír Homolka a kol.: Pozdně gotické umění v Čechách (1471-1526), Praha 1978

Jaroslav Pešina: Česká malba pozdní gotiky a renesance 1450-1550, Praha 1950.
Jaroslav Pešina: Paralipomena k dějinám českého malířství pozdní gotiky a renesance: osm kapitol dodatků a oprav k české malbě deskové 1450-1550. I, in: Umění 1967, s. 217–259; 325–376

Pavel Preiss: Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století. Praha 1974

Ivan Rusina a kol.: Renesancia. Dejiny slovenského výtvarného umenia, Bratislava 2009

Ferdinand Seib (ed.) a kol.: Renaissance in Böhmen, München 1985
Alfred Stange (Hsg.): Die Kunst der Donauschule, Katalog výstavy, Linz 1965
Dalibor Veselý: Architektura ve věku rozdělené reprezentace. Problém tvořivosti ve stínu produkce, Praha 2008

Roberto Weiss: The Renaissance Discovery of Classical Antiquity, Oxford 1973

 

- na další literaturu bude průběžně upozorňováno při přednáškách

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (17.09.2019)

Sylabus:

- fenomén severské renesance jako takový z hlediska metodologie, historiografie, literatura k tématu

- vztah k antice a jeho uchopení na severu od Alp v kontrastu s Itálií

- práce s perspektivou, pojetí prostoru v obraze, uchopení perspektivy na sever od Alp

- umělecká centra (dvůr Matyáše Korvína v Budíně a humanistické společnosti v Evropě, Vídeň, Praha a země Koruny české, německé země – Franky, Švábsko, Sasko ad.)

- reformace, reformační umění

- technické předpoklady, které formovaly způsob malby a jejich regionální diference, znalectví

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK