PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Volitelný jazyk oblasti Blízkého východu - ADI400017
Anglický název: Elective Near Eastern Language
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Petr Kučera, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVASEDMI (23.01.2004)

Dvousemestrový přednáškový kurs základního studia. Obsahem kursu je výklad mluvnice - fonetiky, morfologie, syntaxe - dalšího jazyka oblasti: arabštiny (pro turkology, persianisty), turečtiny (pro arabisty, persianisty), perštiny (pro arabisty, turkology), a úvod do četby textů ve zvoleném jazyce. Cílem je dosáhnout pasivní znalosti zvoleného jazyka umožňující samostatnou práci s texty.
Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (06.05.2008)

Literatura:

Turectina

Alev Tekinay, Günayd?n. Einführung in die moderne türkische Sprache I. Wiesbaden: Reichert 1988.

Mehmet Hengirmen a Nurettin Koç, Türkçe o?reniyoruz I-II. Ankara: Engin 1983 (nové vydání 1990).

Margarete I. Ersen-Rasch, Türkisch für Sie. München: Max Hueber 1998.

Lud?k H?ebí?ek, Ture?tina. Malá u?ebnice Nového Orientu. Praha: Orientální ústav 1965.

Perština

Soraya Divshali, Sprachkurs Persisch I. Bamberg: Edition Zypresse 1996.

M: Alawi-Bozorg, Persisch.

Osvald, Teheránská hovorová perstina. Praha: Orientalni ustav 1971.

Sylabus
Poslední úprava: BVAKUCER (30.04.2008)

Okruhy témat (spole?né pro perštinu i ture?tinu)

1. Výslovnost, p?ízvuk, pravopis, písmo

2. Základní obraty a fráze, pozdravy, p?edstavování

3. Singulár a plurál, ?íslovky 1-10

4. Seznámení, na návšt?v?

5. P?ítomný ?as prostý

6. P?ivlast?ování, vyjad?ování "mít" a "nemít", genitiv (ezáfetové vazby)

7. Pádový systém; cestování

8. Jazyky, povolání, studium

9. Vyjad?ování modality

10. Ur?ování ?asu, datum, m?síce

11. Barvy a nejužívan?jší p?ídavná jména

12. Vedlejší v?ty p?ívlastkové a podmínkové (per.); p?ívlastkové vazby (tur.)

13. Minulý ?as prostý

14. Subjunktiv (perština); minulý ?as složený (ture?tina)

15. Teherán (per.) / Ankara a Istanbul (tur.)

16. Koní?ky, sport, volný ?as

17. Optativ (tur.); subjunktiv minulý (per.)

18. Pam?tihodnosti Turecka / Íránu, slavní spisovatelé

19. Budoucí ?as

20. P?ehled slovesných ?as?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK