PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Závěrečná práce – sběr dat a jejich vyhodnocování - ADE620007
Anglický název: Master´s Thesis - Data Collection an Analysis
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Záměnnost : ADE620008
Je prerekvizitou pro: ADE620008
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)
Předmět poskytuje studentům podporu při psaní závěrečné práce. Zejména ji napomáhá v prvotních fázích realizace výzkumu, orientace v sekundární literatuře a ve správném uchopení struktury a obsahu práce. <br>
Seminář je zaměřen na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce většího rozsahu v rovině obecné, i na konkrétní magisterské práce. Požaduje se schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů v předběžné shromažďovací fázi i jeho písemná formulace v práci samé. Studenti průběžně prezentují vznikající kapitoly, diskutují se svými kolegy, semináře se účastní i vedoucí jejich diplomových prací. Diskuse slouží jako příprava k obhajobě magisterské práce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)

Cílem předmětu je pomoci studentům závěrečného ročníku s tvorbou závěrečné práce (metodologicky, odborně, jazykově), umožnit důkladné konzultace k vytvořeným částem a také výměnu názorů a zkušenosti s psaním práce mezi studenty samotnými.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)

Průběžná práce na závěrečné práci. Předkládání dílčích vypracovaných kapitol dle domluvy s vyučujícím. Účast na průběžných kolokviích a konzultacích.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)

Povinná literatura:

Literatura k tématu magisterské práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací).

Doporučená literatura:

BRATKOVÁ, Eva. (ed.): Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008-12-22 [2015-4-20]. 60 s. (PDF). http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2014/02/citovani_dle_ISO.pdf

ČMEJRKOVÁ, S. / DANEŠ, F. / SVĚTLÁ, J.: Jak napsat odborný text. Praha: Leda 1999.

ECO, U., Jak napsat diplomovou práci, Votobia: Olomouc 1997.

Esselborn-Krumbiegel, H.: Richtig wissenschaftlich schreiben. Wissenschaftssprache in Regeln und Übungen. Paderborn: Schöningh, 2010

Esselborn-Krumbiegel, H.: Von der Idee zum Text. Eine Anleitung zum wissenschaftlichen Schreiben. Paderborn: Schöningh, 2008.

FILKA, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Knihař: Brno, 2002.

Heesen, B.: Wissenschaftliches Arbeiten: Vorlagen und Techniken für das Bachelor-, Master- und Promotionsstudium. Heidelberg: Springer, 2009.

HOLOUŠKOVÁ, D. / KROBOTOVÁ, M.: Diplomové a závěrečná práce. UP: Olomouc, 2002.

LIŠKA, V.: Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Ivo Ulrych: Praha, 2003.

Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: .

ŠESTÁK Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Academia: Praha 2000.

Aktuální univerzitní portál k vědeckému stylu a psaní diplomových prací: https://www.uni-leipzig.de/schreibportal

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)

1.-2. – Propedeutika k psaní magisterské práce.  Formální náležitosti. Plán prezentace témat.

3.-6. – Prezentace témat magisterských prací formou referátu. Komentáře pedagoga a studujících, diskuse.

7.-10. – Sestavení konečné bibliografie, vytvoření konečné verze členění práce a zpracování tématu.

11.-13. – Prezentace vybraných problémů týkajících se zvoleného tématu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK