PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktik Deutsch als Fremdsprache II - ADE620004
Anglický název: Methodology of Teaching German II
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (23.05.2023)
Předmět Didaktik Deutsch als Fremdsprache II navazuje na předmět zimního semestru Deutsch als Fremdsprache I.
Předmět je koncipován jako jedna z nejdůležitějších součástí odborné přípravy na povolání učitele němčiny. Propojuje dosud získané znalosti oborové a pedagogicko-psychologické s obsahy obecné, ale především oborově specifické přípravy didaktické. Hlavním cílem předmětu je připravit studenta, aby byl schopen porozumět všem aspektům výuky v kontextu výuky němčiny jako (druhého) cizího jazyka na českých středních školách a byl tak připraven na denní výukovou realitu po stránce oborově-didaktické. Student by měl na konci předmětu chápat výukový proces jako celek o mnoha proměnných, které musí umět zohledňovat, vyhodnocovat, reflektovat a uzpůsobovat jim přípravu, realizaci i zpětné vyhodnocení výsledků výuky. Cílem je také formovat studenta, aby si byl vědom specifik své budoucí role učitele, aby se dokázal i po absolvování vysokoškolského vzdělání dále vzdělávat a realizovat tak výuku podle nejnovějších didaktických poznatků. Student by měl na výuku nahlížet jako reflektující praktik. Cílem předmětu je také poskytnout studentům prostor pro převedení teorie do reálné výukové praxe, a to jak v provázanosti na průběžnou pedagogickou praxi, který probíhá souběžně s tímto předmětem, a praxí dalších, ale také formou reflektovaných mikrovýukových bloků, přípravou různých druhů testů a diskusemi nad možnostmi jejich hodnocení a celkové evaluace. <br>
Veškeré výše zmíněné nabyté znalosti a dovednosti se také reflektují do profesního portfolia studenta, k jehož soustavnému rozvoji je veden v průběhu celého svého studia. Portfolio je koncipováno tak, aby v něm student v průběhu svého studia ukládal vše, co souvisí s jeho vzděláním a přípravou na budoucí povolání. Umožňuje tak reflexi vlastního profesního postupu a zároveň umožňuje přístup ostatních účastníků výuky a poskytnutí zpětné vazby. Portfolio v podobě, v jaké je vytvářeno, slouží také jako podklad profesního rozvoje každého studenta pro hodnocení u státní závěrečné zkoušky. <br>
V letním semestru se předmět zaměřuje na rozvoj kompetencí umožňujících didakticky vhodné uchopení základních složek výuky němčiny se speciálním zřetelem na jednotlivé jazykové prostředky a řečové dovednosti. Předmět tak studenty připravuje na budoucí profesní dráhu učitele ve zcela konkrétních obrysech.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (24.05.2023)

Po absolvování obou semestrů kurzu Didaktik Deutsch als Fremdsprache I a II by měl být student v základu vybaven učitelsko-didaktickými vědomostmi a dovednostmi pro vlastní výuku v předmětu němčina a je tak připraven pro všechny následující druhy praxí.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (31.05.2023)

Druh atestace: ústní zkouška (ve vypsaných termínech prezenčně)

Podmínky pro absolvování semináře a připuštění ke zkoušce:

  • aktivní příprava do hodin, aktivní účast v seminářích
  • příprava referátů na zadané téma a přípravy mikrovyučování
  • příprava materiálů do vlastního portfolia dle zadání vyučujícího a prezentace vybrané části u ústní zkoušky
  • účast na akcích mimo výuku (hodnocení ústního projevu (náslech přípravné maturity na GJN a seznámení se s možnostmi hodnocení ústního projevu; práce s učebnicí - na příkladu učebnice Momente v nakl. Hueber) z důvodu odpadnutí 3 pravidelných seminářů (Velikonoce, květnové státní svátky)
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (24.05.2023)

Povinná literatura:

Barkowski, H. / Krumm, H.-J.: Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache, Tübingen/Basel: Narr 2010.

Bausch K.-R. / Christ, H. / Krumm, H.-J.: Handbuch Fremdsprachenunterricht, Tübingen 2003.

Henrici, G. / Riemer, C.: Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen., Schneider-Verlag Hohengehren, 2001.

Huneke, H.-W. / Steinig, W.: Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung,  Erich Schmidt Verlag 2002.

Choděra, R. et al: Výuka cizích jazyků na prahu nového století I, II, Praha 1999, 2001.

Choděra,R. et al.: Didaktika cizích jazyků na přelomu století, Praha 2001

Storch, G.: Deutsch als Fremdsprache, Tübingen 1999.

Strauss, D.: Didaktik und Methodik. Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung, Berlin, München, Wien, Zürich, New York: Langenscheidt 1987.

 

Doporučená literatura:

Altmayer, C. / Biebighäuser, K. / Haberzettl, S. / Heine A. (eds.): Handbuch Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: Kontexte – Themen – Methoden. Metzler: 2021, ISBN: 978-3476048578.

Apeltauer, E.: Grundlagen des Erst- und Zweitsprachenerwerbs, Fernstudienprojekt GI, Einheit 15 / 1997

Bimmel, P./ Rampillon, U.: Lernerautonomie und Lernstrategien, Fernstudienbrief  23/2000

Blei, D.: Mnemotechnische Verfahren und ihre Anwendung im Unterricht DaF. In: Zielsprache Deutsch, 3 / 1996, S 118 ff.

Bolton, S.: Prüfen und Testen im Unterricht DaF, Berlin 1990

Doyé, P.: Typologie der Testaufgaben für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Berlin. 1988.

Brandi, M.-L.: Video im Deutschunterricht, Fernstudieneinheit 13, 2001

CinkP.: Jazykova politika v nove Evrope. In H.-J. Krumm (ed.) Die Sprachen unserer Nachbarn - Unsere Sprachen. Vídeň: Eviva. 1999.

Dieling H./Hirschfeld, U.: Phonetik lehren und lernen, Langenscheidt, Goethe-Institut 2000.

EhlersS.: Literarische Texte lesen lernen. München; Klett 1992.

Funk, H./ Koenig, M: Grammatik lehren und lernen, Langenscheidt 1991.

Westhoff G. J.: Didaktik des Leseverstehens, Mnichov: Hueber 1987.

Glück, H.: Zum disziplinären Ort von DaF, in: DaF 1/1998, 3-9.

Götze, L.: Der Zweitsprachenerwerb des Deutschen aus der Sicht der Hirnfrorschung, In: DaF 36/1, 1999.

Grotjahn, R.: Lernstile und Lernstrategien: Definition, Identifikation, unterrichtliche Relevanz  In: Der fremdsprachliche Unterricht Französisch, 4/1998, S. 11 ff.

Grzesik, J.: Textverstehen lernen und lehren - Geistige Operationen im Prozeß des Textverstehens und typische Methoden für die Schulung zum kompetenten Leser. 2. Auflage. Stuttgart 1996.

Häusermann, U. / Piepho, H.-E.: Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache: Abriss einer Aufgaben- und Übungstypologie, Iudicium 1996.

Heyd, Gertraude, Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als  Fremdsprache, Diesterweg 1991

Choděra, R.: Meta-Didaktik der Fremdsprachen,  Praha 1997;

Kast, B.: Fertigkeit Schreiben (Fernstudieneinheit 12), Berlin 1995.

Kleppin, K.: Fehler und Fehlerkorrektur, Fernstudieneinheit 19, GI 1998

Lonegran, J.: Fremdsprachenunterricht mit Video. Ein Handbuch mit Materialien, Forum Sprache, Hueber 1987

Menzel, W.: Mögliche konkrete Aufgaben zu Texten , Praxis Deutsch 29 /2002.

Müller, B.-D.: Wortschatzarbeit und Bedeutungsvermittlung, Fernstudieneinheit 8, Langenscheidt 1994

Mummert, I.: Nachwuchspoeten. Jugendliche schreiben literarische Texte im FU Deutsch, München 1989

Neuner, G.  et al.: Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht, Langenscheidt 1994

Neuner, G.: Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts: eine Einführung, Langenscheidt 2007

Rug, W. et al.: 50 praktische Tipps zum Deutschlernen. Klett 1991.

Solmecke, G.: Texte hören, lesen und verstehen, Langenscheidt 1993.

Strauss, D.:Didaktik und Methodik DaF. Eine Einführung

Časopisy:

Fremdsprache Deutsch

Cizí jazyky

Deutsch als Fremdsprache

Učební pomůcky:

- webová platforma DAAD k dalšímu vzdělávání učitelů němčiny Dhoch3

- publikace z výukové řady Goethe-Institut: DLL – Deutsch lehren lernen

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (23.05.2023)

Předmět je veden převážně formou semináře. Na seminář se studenti připravují podle pokynů vyučující, zpracovávají přidělené materiály (zejm. sekundární literaturu k tématu a také argumentaci k položeným otázkám. V semináři je také věnován dostatek prostoru pro vysvětlení případných nejasností vzniklých studiem sekundární literatury. Na semináři se studenti aktivně podílejí, diskutují o zvolených tématech, připravují výukové materiály, hodnotí a poskytují zpětnou vazbu svým spolužákům. Součástí požadavků na atestaci je také příprava mikrovýuky a její realizace v rámci semináře, na níž dostane studující zpětnou vazbu od vyučující a spolužáků.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (01.02.2023)

Letní semestr

  

Téma 1 (seminář 1) – Jazykové prostředky a řečové dovednosti, ostatní obsahy výuky

Téma 2 (seminář 1 a 2) - slovní zásoba, slovotvorba

Téma 3 (seminář 3) – Gramatika

Téma 4 (seminář 4) – Výslovnost

Téma 5 (seminář 5) – Pravopis

Téma 6 (seminář 6) – Čtení s porozuměním

Téma 7 (seminář 7) – Poslech s porozuměním

Téma 8 (seminář 8) – Volné mluvení + Volné psaní

Téma 9 (seminář 9) – Reálie, interkulturní kompetence + Zdroje a materiály, učebnice, média ve výuce

Téma 10 (seminář 10) – Testování, opravování, evaluace, práce s chybou

Sylabus je inovován v rámci projektu „Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093, realizovaného v rámci OP VVV. 

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg 

Studijní opory -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (01.02.2023)

Moodle kurz: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7727

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (23.05.2023)

Úspěšné absolvování předmětu Didaktik Deutsch als Fremdsprache I

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK