PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Valenz aus korpuslinguistischer Sicht - ADE510101P
Anglický název: Valency from the Corpus Linguistic Perspective
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADE510101
Další informace: http://Valenci lze popsat i z hlediska nyní vyvíjených korpusově analytických metod
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Záměnnost : ADE510101
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (21.09.2023)
Valenci lze uchopit i na základě pozorování velkých jazykových dat, která jsou organizována a zkoumána pomocí korpusově analytických metod. Na novém základě, který není spojen s tradičním pojetím (Helbig, Engel etc.), lze odpozorovat podivuhodnou proměnlivost valence, její spojitost s proměnami významu, podmíněnost danou různými souvýskyty. Tento pohled lze aplikovat i na samostatnou překladatelskou práci, na didaktiku, zvl. výuku na pokročilejší úrovni. Pro nás jako nerodilé mluvčí je samozřejmě přínosný i kontrastivní přístup tolik potřebný v rámci porovnání němčiny a češtiny.Ten lze zúročit v práci lexikografické i při tvorbě učebních textů. Výuka vychází z nejnovějších pramenů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (21.09.2023)

Naučit se kriticky pozorovat syntaktické struktury na bázi korpusového materiálu a kookurenční analýzy.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (21.09.2023)

korpusová lingvistika, kookurenční analýza, very large corpora

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (21.09.2023)

Poctivá příprava z hodiny na hodinu. Aktivní účast. Referát: prezentace malého výzkumu.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (21.09.2023)

Kooperace. Po krátké prezentaci analytických metod následuje společná práce pod vedením vyučující a diskuse.  Studující se připravují tak, že čtou teoretické texty a dostávají drobné výzkumné úkoly.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (21.09.2023)

Zápočet na základě docházky (min. 75%),  průběžná příprava, poctivé plnění úkolů, referát.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (21.09.2023)

1., 2. Základní informace k valenci, jejímu pojetí v němčině a češtině, prameny k vyhledávání online. Příprava: analýza slovesa behelfen (zmapování struktur v kookurenční databance CCDB).

3. Rozbor připravené analýzy k behelfen, porovnání výsledků, diskuse.  Porovnání se zdroji (LGWDaF,  Online-Duden). Porovnání s VALBU (slovesa sich bewegen, resultieren). Analýza samostatně vybraného slovesa a porovnání s vybraným slovníkem.

4.  Analýza domácí přípravy.  Na příští dvě hodiny: kritické studium  https://grammis.ids-mannheim.de/systematische-grammatik/2912

5., 6.  Diskuse nad doma prostudovaným textem. Aplikace poznatků na vybrané analýze. Rozdělení malých referátů (porovnání Engela s korusovým přístupem).

7. Prezentace referátů I a diskuse, prohloubení poznatků.

8. O kookurenci a valenci. Příprava na příště:  

Rainer Perkuhn / Cyril Belica / Holger Keibel / Marc Kupietz / Harald Lüngen:  Valenz und Kookkurrenz. https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/3544

9. Nad textem: Perkuhn et al. Valenz und Kookkurrenz. Diskuse příkladů a relevance pro němčinu jako cizí jazyk.

10.  Terénní výzkum: Proměnlivost významu a změna valenční struktury.  Analýza slovesa sprechen.

11. Shrnutí možných aplikací, kritická analýza současných zdrojů k valenci na základě získaných poznatků.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (21.09.2023)

Práce spočívá na analýzách. Texty zadávány průběžně.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (21.09.2023)

Příprava v rámci kurzu o korpusové lingvistice (Hejhalová) je žádoucí, nikoliv však zcela nutná.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK