PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
O překládání a překladu - ADE510060
Anglický název: On Translating and Translation
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (19.02.2018)
Seminář navazuje na cvičení z překladatelské propedeutiky v rámci bakalářského studia a je zaměřen především prakticky. Zaměřuje se na spektrum obtížnějších textů, které vyžadují zevrubnou přípravu při překladu z němčiny do češtiny a naopak. Jde o výběr odborných textů týkajících se historie a kultury německojazyčné oblasti. Velký důraz se klade na stylistiku překladu a rešerše, především na orientaci v informačních zdrojích. Kurs mj. procvičuje znalosti teoreticky zaměřeného předmětu translatologie.

Základní okruhy:
1. Překlady textů s historickou tematikou
2. Překlady odborných statí o význačných památkách výtvarného umění
3. Překlady odborných komentářů k hudebním dílům a jejich provedení
4. Překlady odborných textů z oblasti politiky
5. Revize defektních překladů
6. Stylistika překladu (shrnutí)
7. Ediční práce (shrnutí)
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (19.02.2018)

Cíl: aplikace teoretických poznatků základů translatologie v praxi. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (19.02.2018)

Aktivní účast a průběžná příprava (písemný překlad zadaných textů). Závěrečný test.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (19.02.2018)

Studijní literatura:

 

Fišer, Zbyněk (2009): Překlad jako kreativní proces.  Teorie a praxe funkcionalistického  překládání. Brno, Host. (viz ukázka na http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/ukazky/preklad-jako-kreativni-proces)

http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/ukazky/preklad-jako-kreativni-proces

Heringer, H-J. (1989): Grammatik und Stil, Cornelsen,Frankfurt am Main

Knittlová, Dagmar a kol. (2010): Překlad a překládání. UPOL. FF Olomouc

Macheiner, J. (1998): Das grammatische Varieté oder Die Kunst und das Vergnügen, deutsche Sätze zu bilden,Eichborn-Verlag, Frankfurt

Sanders, Willy (2002): Gutes Deutsch, Stil nach allen Regeln der Kunst, Verlag  C.H.Beck oHG, München

Vybrané příspěvky z časopisu TOP (Jednota tlumočníků a překladatelů). Vybrané studia z řady Translatologica Pragensia I-V. Praha, 1984-1993.

Vybrané příspěvky k terminologiím (http://www.slavistik-portal.de/) a k aktuálním  pracím  na terminologických databankách (viz  http://lexarchiv.ff.cuni.cz/lexikograficka-sekce/)

 

Rozšiřující literatura pro zájemce:

 Newton, Kenneth M.  (2008): Jak interpretovat text. Olomouc, Periplum

 Koller, Werner (1983): Einführung in die Übersetzungswissenschaft, UTB Quelle & Meyer  819

 Mounin, Georges (1999): Teoretické problémy překladu. Praha, Karolinum

 

Studijní pomůcky:

 

Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt KG, Berlin und München  1993nn.

Satz- und Korrekturanweisungen. Richtlinien für die Texterfassung. Duden Taschenbuch 2006

Šimečková, Alena et al. (2017): (Neue) Bibliographie zum deutsch-tschechischen Sprachvergleich online (http://lexarchiv.ff.cuni.cz/lexikograficka-sekce/biblio/)

Německé korpusy v Mannheimu a Berlíně (www.ids-mannheim.de, www.dwds.de), Český národní korpus, Projekt Interkorp (www.ucnk.ff.cuni.cz)

Wahrig, Gerhard (2003):  Fehlerfreies und gutes Deutsch, Wissen Media Verlag GmbH, Gütersloh, München

Duden online (www.duden.de)

Slovníky archivované na stránkách ÚGS (http://german.ff.cuni.cz/page/pomucky)

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK