PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvodní náslechová praxe - ADE220012
Anglický název: Introductory observation practice
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/13, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)
Úvodní praxe se zaměřuje na zprostředkování prvních zkušeností budoucích učitelů s realitou škol, a to z pozice pozorovatele pedagogického dění. Plní funkci formativní (motivace k profesi a ke studiu teoretických pedagogicko-psychologických disciplín), funkci informativní (rozvoj konkrétních představ studentů o pedagogických jevech, vnímání pracovní a sociální atmosféry škol, ilustrace a verifikace teoretické výuky) a funkci instrumentální (utváření pozorovacího citu a rozvíjení dovednosti pedagogicky „vidět a slyšet“, dovednosti orientovat se v pedagogických situacích a pozorované jevy dokumentovat). Po dohodě s observovaným učitelem student asistuje při výuce a může též přebírat některé z jeho úkolů (příprava materiálů, plánování výuky, hodnocení, doučování atp.).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)

Cílem je umožnit začínajícím studentům učitelství změnu perspektivy vnímání pedagogické praxe z pohledu žáka na pohled učitele. Studenti si budují observační schopnosti, vnímají obecné rámce výuky na škole. Nejde tedy jen o oborová specifika, ale o vytvoření sensitivity pro vnímání výukového procesu jako takového.

Deskriptory -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)

Student:


  • se zorientuje v základních vstupních informacích týkajících se výuky na dané škole (charakteristika a specifika školy. ŠVP, realizované studijní programy, časová dotace daného předmětu, jiná specifika, např. jazykové/všeobecné/přírodovědné zaměření školy apod.)

  • student absolvuje náslechy u několika různých vyučujících z různých škol a při svých pozorováních se zaměřuje na oblasti uvedené níže (viz sylabus)

  • student je schopen reflexe náslechů Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (03.01.2024)

  • absolvování úvodního semináře na fakultě (2 hodiny)

  • absolvování náslechů (3 školy/vyučující x 3 náslechové hodiny)

  • absolvování závěrečného semináře na fakultě (2 hodiny)

MIMOŘÁDNÉ PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU PRO ZS AK.R.2023/24: vzhledem k tomu, že studenti absolvovali celý předepsaný program a odevzdali všechny požadované materiály ještě v prosinci, byl jim udělen zápočet na základě stávajících podmínek. Mimořádná úprava tedy není nutná.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)

Národní program rozvoje vzdělávání v ČR.  Praha: UIV, 2001 (tzv.Bílá kniha).

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+

Manuály evaluačních nástrojů    http://www.nuov.cz/ae/manualy-evaluacnich-nastroju

Evaluační nástroje: http://www.nuov.cz/ae/evaluacni-nastroje

 

Další doporučená literatura:

Vašťatková, J.: Úvod do autoevaluace školy. Olomouc: UP, 2006. ISBN 80-244-1422-8 Info

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. Praha: VÚP, 2005. ISBN 80-87000-03-X Info

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích. Praha: VÚP, 2007. ISBN 978-80-87000-13-7 Info

Metodického portálu www.rvp.cz k tématu autoevaluace

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)

 • semináře
 • náslechové praxe na školách
 • samostatná příprava před náslechy

 Kurz Úvodní náslechové praxe bude otevřen v ZS 2022/23 a je určen pro studenty 2. ročníku Bc. studia Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, příp. pro studenty ostatních ročníků tohoto studijního programu.

Termín úvodního setkání na fakultě bude stanoven na začátku semestru po domluvě a v závislosti na časových možnostech studentů/tek přihlášených do kurzu.

V rámci praxe během podzimu 2022 navštívíme tři různé střední školy v Praze a budeme observovat chod školy a realizaci výuky na těchto školách. Vždy se bude jednat o blok 2-3 výukových hodin + možnost následné diskuse s observovaným vyučujícím. Termín budou určeny v návaznosti na časové možnosti vybraných vyučujících ze spolupracujících škol. 

Semestr je zakončen závěrečným seminářem na fakultě, jehož termín bude určen po domluvě se všemi zúčastněnými a v závislosti na průběhu tohoto kurzu v celém semestru. 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)

Studenti se v rámci praxe zaměřují na následující oblasti:  1. Organizační struktura školy

  1. Povinná dokumentace školy

  1. Školní vzdělávací program a jeho přizpůsobení konkrétním potřebám školy

  1. Utváření mravního vědomí, postojů a jednání ve výuce

  1. Možnosti školy ve výchovném působení: Utváření mravního vědomí, postojů a jednání ve výuce

  1. Mezipředmětové vztahy - integrace učiva různých předmětů a/nebo předmětů a průřezových témat;

  1. Projektové vyučování

  1. Pozorování činnosti učitele z hlediska řízení učební činnosti (provázanost cílů – obsahu – forem – metod - hodnocení), zvládání chování žáků, pedagogické komunikace

  1. Intervence učitele v pedagogických situacích. Způsoby rozvíjení sociálních dovedností žáků v pozorované výuce nebo jiném edukačním prostředí.

  1. Inovativní přístupy ve výuce. Scénické (performační, divadelní) aspekty objevující se v průběhu běžných vyučovacích hodin

  1. Spolupráce rodiny a školy

  1. Další vzdělávaní pedagogických pracovníků

  1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - práce ve výuce se žákem s SPU, s ADHD sy,  s mimořádně nadaným žákem, se žákem s odlišným mateřským jazykem, se žákem zdravotně znevýhodněným, se žákem sociálně znevýhodněným)

  1. Preventivní práce s rizikovým chováním u dětí a mládeže (ve třídě, ve škole), seznámení s Minimálním preventivním programem a s Minimálním preventivním programem proti šikaně

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK